Intel CPU 挤牙膏进度 2008-2023 CPU天梯图 单核性能排行榜表格版 显卡天梯图 笔记本CPU天梯图 笔记本显卡天梯图 固态硬盘天梯图 硬盘天梯图 cpu插槽类型大全 至强cpu天梯图

CPU天梯图 2023 单核性能排行榜

Intel
6代
7代8代9代10代11代12代Intel
13代
苹果
M2,M1
AMD
7000
AMD
5000
AMD
3000
99%
i9-13900KF
i9-13900K
93%
i7-13700K
i7-13700KF
92%
i9-12900KS
i9-12900K
90%
i7-13700
89%
7600X
89%
i9-12900KF
89%
i5-13600KF
i5-13600K
87%
i9-12900F
i9-12900
86%
i7-12700K
i7-12700KF
84%
i5-12600K
i5-12600KF
84%
i5-13500
85%
M2 8 core
83%
i9-12900T
i7-12700
83%
i7-12700F
i5-12600
81%
M1 Max 10 core
80%
i5-12490F
i5-12500
80%
M1 Pro 8 core
78%
i7-12700T
i3-12300
78%
i5-13400
79%
M1 8 core
75%
i9-11900KF
76%
i5-12500T
i5-12400
75%
i9-11900K
75%
i5-12400F
i3-12100F
74%
i3-12100
i5-12400T
73%
5950X
73%
i9-11900
i9-11900F
73%
5800X
72%
i7-11700K
i7-11700KF
72%
5800
71%
i7-11700B
i5-11600K
72%
5700X
71%
i5-11600KF
i9-11900KB
71%
i5-12600T
71%
5600X
70%
i7-11700F
i9-11900T
70%
i3-12100T
71%
5700GE
70%
i5-11600
i5-11500B
68%
5600GE
67%
i9-10910
i9-10900K
67%
i7-11700
67%
5600G
66%
i9-10900KF
i9-10850K
67%
i5-11500
65%
i7-10700K
i9-10900F
65%
5500
64%
i7-10700KF
i9-10900
64%
i9-9900KS
64%
i5-11400
i5-11400F
63%
i9-9990XE
i9-9900KF
62%
i9-9900K
62%
i5-10600KF
i5-10600K
62%
i5-10600
i7-10700
61%
i7-9700KF
62%
i7-10700F
62%
i3-11100B
i7-11700T
61%
i7-8086K
61%
i7-9700K
i9-9900
61%
i3-10325
61%
i5-11600T
60%
i5-10505
i3-10320
59%
i7-7740X
59%
i3-9350K
i7-9700F
59%
i3-10305
59%
3800XT
59%
i7-9700
i5-9600KF
58%
i7-8700K
58%
i5-9600K
i5-9600
59%
i5-10500
58%
3900XT
58%
i7-7700K
57%
i3-9320
58%
i9-10920X
i3-10105
57%
3900X
57%
i9-10900X
i9-10940X
57%
i3-10300
i3-10105F
57%
i3-9350KF
i5-9500F
56%
i7-8700
56%
i3-9300
i9-9940X
56%
i9-10980XE
56%
i5-11500T
56%
3600X
56%
i9-9920X
56%
i3-10100
i7-10700T
55%
i5-8600K
55%
i9-9960X
i9-9900X
55%
i3-10100F
55%
3900
55%
i9-7900X
55%
i5-8600
55%
i7-9800X
i5-9500
55%
i5-10400
54%
i9-9980XE
i7-9700E
54%
3600
54%
i5-7600K
i7-7820X
54%
i5-10400F
54%
i5-11400T
54%
Threadripper 3990X
54%
i3-7350K
i5-7640X
54%
i9-10900T
53%
i7-6700K
53%
i9-7960X
53%
i3-9100
i3-9100F
53%
3500
53%
i3-7320
i9-7940X
53%
i3-8350K
53%
i9-7920X
i9-7980XE
52%
i5-7600
52%
i5-8500
52%
i9-9900T
i5-9400
52%
i7-7700
52%
i7-9700T
i9-9820X
52%
i3-10305T
51%
i7-6850K
51%
i3-7300
i7-7800X
51%
i5-10600T
51%
i7-7900X
51%
i5-8400
50%
i3-10300T
i3-10105T
50%
i3-6320
i7-6900K
50%
3400G
50%
i7-6950X
i5-6600K
49%
i5-10500T
49%
i3-6300
i7-6700
49%
i3-7100
49%
i7-8700T
49%
i3-9300T
49%
3400GE
48%
i7-6800K
i5-6600
48%
i5-7500
48%
3350G
48%
i3-8300
i3-8100
47%
i3-6100
47%
i5-7600T
47%
i5-9500T
i5-9600T
46%
i3-6098P
46%
i7-7700T
i3-7300T
46%
i5-8600T
46%
i5-10400T
45%
i5-6500
i7-6920HQ
45%
i3-9100T
44%
i7-6567U
i5-6600T
44%
i5-7400
44%
i7-6700T
i5-6287U
43%
i5-6402P
i3-6300T
43%
i5-9400T
42%
i5-6440EQ
i7-6700TE
43%
i5-8500T
42%
i5-6440HQ
42%
i3-7101TE
i3-7100T
42%
i7-6820HQ
i7-6820EQ
42%
i3-8300T
42%
i5-6400
i7-6820HK
41%
i5-7500T
41%
i7-6770HQ
i7-6660U
41%
i5-8400T
i3-8100T
41%
i7-6700HQ
i3-6100T
40%
i5-6267U
i5-6500TE
39%
i7-6600U
i7-6650U
38%
i5-6500T
i5-6300HQ
37%
i5-6360U
i7-6498DU
37%
i5-7400T
36%
i5-6442EQ
i7-6500U
36%
i7-6560U
i3-6100E
36%
i5-6300U
i5-6198DU
35%
i5-6260U
i5-6400T
35%
i7-995X
34%
i3-6100TE
i5-6200U
33%
i7-990X
33%
i7-6822EQ
i5-680
33%
i7-980
33%
i3-6100H
i5-670
32%
i7-980X
i7-975
31%
i7-965
i7-960
31%
i5-661
i5-655K
31%
i7-970
30%
i3-6157U
i5-660
30%
i5-6350HQ
i7-610E
29%
i5-650
m7-6Y75
29%
i7-870
29%
i7-950
29%
m5-6Y57
i7-640M
29%
i7-880
i7-860S
28%
i3-6100U
29%
i7-875K
i7-860
27%
i7-620M
m5-6Y54
27%
i5-760
28%
i7-940
26%
i5-750
27%
i7-870S
27%
i7-930
i7-920
25%
m3-6Y30
i3-6006U
23%
i7-620LM
i3-6102E
22%
i7-640LM
i7-660UM
19%
i7-680UM
i7-640UM
16%
i7-620UM

CPU天梯图 2023 单核性能排行榜 详细表格版

排名型号单核对比
i9-13900KF
多核对比
i9-13900KF
1 Intel Core i9-13900KS
2023
101%102%
2 Intel Core i9-13900KF
2022
99%100%
3 Intel Core i9-13900K
2022
99%97%
4 Intel Core i9-13900
2023
96%84%
5 Intel Core i9-13900F
2023
96%92%
6 Intel Core i9-13980HX
2023
93%81%
7 Intel Core i7-13700K
2022
93%76%
8 Intel Core i7-13700KF
2022
93%77%
9 Intel Core i9-12900KS
2022
92%73%
10 Intel Core i9-13950HX
2023
92%66%
11 AMD Ryzen 9 7900X
2022
91%85%
12 AMD Ryzen 9 7950X
2022
91%104%
13 Intel Core i9-13900HX
2023
91%80%
14 Intel Core i7-13700
2022
90%57%
15 AMD Ryzen 7 7700X
2022
90%60%
16 AMD Ryzen 9 7950X3D
2023
90%106%
17 Intel Core i7-13700F
2023
90%69%
18 AMD Ryzen 9 7900
2023
89%80%
19 AMD Ryzen 5 7600X
2022
89%47%
20 Intel Core i9-12900K
2021
89%68%
21 Intel Core i9-13900T
2023
89%73%
22 Intel Core i9-12900KF
2021
89%68%
23 Intel Core i5-13600KF
2022
89%63%
24 Intel Core i5-13600K
2022
88%63%
25 AMD Ryzen 7 7700
2023
88%58%
26 AMD Ryzen 9 7945HX
2023
88%102%
27 AMD Ryzen 9 7900X3D
2023
88%85%
28 Apple M2 Pro 12 Core 3480 MHz
2023
88%43%
29 Apple M2 Pro 10 Core 3480 MHz
2023
88%36%
30 Apple M2 Max 12 Core 3680 MHz
2023
88%43%
31 Intel Core i9-13900H
2023
87%52%
32 Intel Core i9-12900F
2022
87%62%
33 Intel Core i9-12900
2022
86%59%
34 Intel Core i7-12700K
2021
86%57%
35 Intel CoreT i7-1360P
2023
86%32%
36 Intel Core i7-13700T
2023
86%50%
37 Intel Core i7-12700KF
2021
86%57%
38 Intel Core i7-13700HX
2023
86%56%
39 AMD Ryzen 9 7845HX
2023
85%77%
40 Apple M2 8 Core 3500 MHz
2022
85%25%
41 Intel Core i5-13600
2023
85%55%
42 AMD Ryzen 5 7600
2023
84%45%
43 Intel Core i5-12600K
2021
84%46%
44 Intel Core i9-12900HX
2022
84%58%
45 Intel Core i5-13500
2022
84%50%
46 Intel Core i5-12600KF
2021
83%45%
47 Intel Core i9-12900T
2022
83%53%
48 Intel Core i7-12700
2022
83%52%
49 Intel Core i5-13600T
2023
83%45%
50 AMD Ryzen 7 7840HS
2023
83%47%
51 Intel Core i7-13650HX
2023
83%55%
52 Intel Core i7-12700F
2022
83%52%
53 Intel Core i9-12900E
2022
83%55%
54 Intel Core i7-13620H
2023
83%47%
55 Intel Core i5-1345U
2023
83%28%
56 Intel Core i7-13800H
2023
83%50%
57 Intel Core i9-12950HX
2022
82%52%
58 Apple M1 Ultra 20 Core
2022
82%67%
59 Intel Core i9-12900H
2022
82%47%
60 Intel Core i7-1370P
2022
82%41%
61 Intel Core i7-12800HX
2022
82%56%
62 Intel Core i7-12700E
2022
81%46%
63 Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz
2021
81%36%
64 Intel Core i5-12600
2022
81%35%
65 Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz
2021
81%36%
66 Intel Core i7-1360P
2023
80%34%
67 Apple M1 Pro 8 Core 3200 MHz
2021
80%28%
68 Intel Core i5-13500T
2023
80%48%
69 Intel Core i5-12490F
2022
80%34%
70 Intel Core i7-12850HX
2022
79%51%
71 Intel Core i5-12600HX
2022
79%39%
72 Intel Core i7-12650H
2022
79%41%
73 Intel Core i5-12500E
2023
79%34%
74 Intel Core i3-13100
2023
79%25%
75 Intel Core i9-12900HK
2022
79%48%
76 Intel Core i5-12500
2022
79%33%
77 Apple M1 8 Core 3200 MHz
2021
79%23%
78 Intel Core i3-13100F
2023
79%25%
79 Intel Core i5-13400F
2023
78%43%
80 Intel Core i7-12700TE
2022
78%34%
81 Intel Core i5-13500H
2023
78%40%
82 Intel Core i5-13400
2022
78%43%
83 Intel Core i7-12700T
2022
78%36%
84 Intel Core i7-12700H
2022
77%44%
85 Intel Core i3-12300
2022
77%25%
86 Intel Core i7-13700H
2023
76%52%
87 Intel Xeon W-1390P
2021
76%42%
88 Intel Core i5-12600H
2022
76%37%
89 Intel Core i5-12500T
2022
76%29%
90 Intel Core i9-11900KF
2021
75%42%
91 Intel Xeon W-1350P
2021
75%33%
92 Intel Core i3-1210U
2022
75%20%
93 Intel Core i5-12400
2022
75%32%
94 Intel Core i5-12400F
2022
75%33%
95 Intel Xeon W-1370
2021
75%39%
96 Intel Core i5-12500H
2022
75%36%
97 Intel Xeon W-1370P
2021
75%41%
98 Intel Core i9-11900K
2021
75%42%
99 Intel Core i5-12450H
2022
75%30%
100 Intel Core i7-13850HX
2023
74%63%
101 Intel Core i5-1250P
2022
74%30%
102 Intel Xeon E-2388G
2021
74%39%
103 Intel Core i7-12800H
2022
74%40%
104 Intel Core i7-1365U
2023
74%25%
105 AMD Ryzen 9 PRO 5945
2022
74%56%
106 Intel Core i3-12100F
2022
74%24%
107 Intel Xeon W-1350
2021
74%31%
108 Intel Core i3-12100
2022
74%23%
109 Intel Core i5-1335U
2023
74%28%
110 Intel Xeon E-2378G
2022
74%37%
111 AMD Ryzen 9 5900X
2020
73%65%
112 AMD Ryzen 9 5950X
2020
73%75%
113 Intel Core i5-1340P
2023
73%29%
114 AMD Ryzen 7 7735H
2023
73%42%
115 Intel Core i5-12400T
2022
73%27%
116 Intel Core i9-11900
2021
73%38%
117 AMD Ryzen 9 5900
2021
73%57%
118 AMD Ryzen 7 5800X
2020
73%46%
119 AMD Ryzen 9 6900HX
2022
73%41%
120 AMD Ryzen 9 PRO 6950HS
2022
73%39%
121 AMD Ryzen 7 7736U
2023
73%39%
122 AMD Ryzen 5 PRO 5645
2022
73%36%
123 AMD Ryzen 7 PRO 5845
2022
73%44%
124 Intel Core i9-11900F
2021
73%38%
125 Intel Core i7-11700K
2020
72%40%
126 AMD Ryzen 7 7735HS
2023
72%40%
127 Intel Core i3-1215U
2022
72%19%
128 Intel Xeon W-1390
2021
72%39%
129 Intel Xeon E-2356G
2022
72%32%
130 AMD Ryzen 7 5800
2021
72%42%
131 Intel Core i7-11700KF
2021
72%40%
132 Apple A14 Bionic
2021
72%14%
133 Intel Core i5-12500TE
2022
72%28%
134 AMD Ryzen 7 5700X
2022
72%44%
135 Intel Core i7-11700B
2021
71%37%
136 AMD Ryzen 9 5980HX
2021
71%38%
137 Intel Core i7-1270P
2022
71%29%
138 Intel Core i5-11600K
2021
71%32%
139 Intel Core i3-1220P
2022
71%25%
140 AMD Ryzen 9 6900HS Creator Edition
2022
71%37%
141 Intel Core i7-1255U
2022
71%22%
142 AMD Ryzen 5 5600X
2020
71%36%
143 AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX
2022
71%110%
144 Intel Core i5-11600KF
2021
71%32%
145 Intel Core i7-1265U
2022
71%22%
146 Intel Core i5-12600T
2022
71%28%
147 AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX
2022
71%82%
148 Intel Xeon W-11955M
2021
71%38%
149 Intel Core i9-11900KB
2021
71%38%
150 Intel Xeon E-2374G
2022
71%23%
151 AMD Ryzen 7 5700GE
2021
71%37%
152 Intel Core i3-12300T
2022
71%23%
153 AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX
2022
71%67%
154 Intel Core i7-1260P
2022
71%28%
155 Intel Core i3-12100TE
2022
71%21%
156 Intel Core i3-12100T
2022
70%21%
157 AMD Ryzen 9 6900HS
2022
70%39%
158 AMD Ryzen 7 PRO 5750G
2021
70%41%
159 Intel Core i7-1280P
2022
70%33%
160 AMD Ryzen 5 PRO 6650H
2022
70%33%
161 Intel Xeon E-2386G
2022
70%33%
162 Intel Core i7-11700F
2021
70%35%
163 AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX
2022
70%163%
164 Intel Core i9-11900T
2021
70%30%
165 Intel Core i7-12800HE
2023
70%49%
166 AMD Ryzen 9 5900H
2022
70%34%
167 Intel Core i9-11980HK
2021
70%38%
168 Intel Xeon W-11865MRE
2022
70%39%
169 Intel Xeon Gold 5415+
2023
70%41%
170 AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX
2022
70%125%
171 Intel Core i5-1235U
2022
70%22%
172 AMD Ryzen 7 PRO 5750GE
2021
70%37%
173 Intel Core i5-11600
2021
70%30%
174 AMD Ryzen 7 6800HS Creator Edition
2022
70%38%
175 Intel Xeon E-2378
2022
70%29%
176 AMD Ryzen 7 5700G
2021
69%40%
177 Intel Core i5-1240P
2022
69%29%
178 AMD Ryzen 7 6800H
2022
69%39%
179 Intel Xeon W-11855M
2021
69%30%
180 AMD Ryzen 9 5900HS Creator Edition
2021
69%37%
181 AMD Ryzen 7 PRO 6850HS
2022
69%33%
182 AMD Ryzen 7 7730U
2023
69%31%
183 AMD Ryzen 7 5700
2022
69%41%
184 AMD Ryzen 5 5600
2022
69%35%
185 AMD Ryzen 7 PRO 6850H
2022
69%39%
186 Intel Xeon E-2334
2022
69%22%
187 AMD Ryzen 5 6600H
2022
69%31%
188 AMD Ryzen 9 PRO 6950H
2022
68%38%
189 AMD Ryzen 7 PRO 6850U
2022
68%34%
190 AMD Ryzen 5 5600GE
2021
68%31%
191 Intel Core i5-11500B
2021
68%29%
192 AMD Ryzen 7 6800U
2022
68%34%
193 Intel Core i5-1240U
2022
68%24%
194 Intel Xeon E-2324G
2022
68%17%
195 Intel Core i9-11950H
2021
68%36%
196 AMD Ryzen 9 5900HX
2021
68%38%
197 AMD Ryzen 5 6600HS Creator Edition
2022
68%31%
198 AMD Ryzen 7 5800X3D
2022
68%45%
199 Intel Xeon E-2336
2022
68%28%
200 AMD Ryzen 5 6600U
2022
68%29%
201 AMD Ryzen 7 PRO 6860Z
2022
68%36%
202 AMD Ryzen 9 5900HS
2021
68%36%
203 AMD Ryzen 7 6800HS
2022
68%38%
204 AMD Ryzen 3 PRO 7330U
2023
68%21%
205 Intel Xeon W-1290P
2020
67%38%
206 AMD Ryzen 5 5600G
2021
67%33%
207 AMD Ryzen 5 7530U
2022
67%27%
208 Intel Core i5-1245U
2022
67%22%
209 AMD Ryzen 5 PRO 5650GE
2021
67%31%
210 Intel Core i9-10910
2020
67%36%
211 AMD Ryzen 5 PRO 5650G
2021
67%33%
212 Intel Core i9-11900H
2021
67%35%
213 AMD Ryzen 9 5980HS
2021
67%35%
214 Intel Core i7-11700
2021
67%33%
215 AMD Ryzen 5 PRO 6650U
2022
67%27%
216 Intel Core i7-11850H
2021
67%35%
217 Intel Core i9-10900K
2020
67%39%
218 Intel Core i5-11500
2021
67%29%
219 Intel Pentium Gold 8505
2022
66%13%
220 Intel Core i9-10900KF
2020
66%38%
221 Intel Core i7-11800H
2021
66%35%
222 Intel Core i3-1215UE
2022
66%15%
223 AMD Ryzen 3 PRO 5350GE
2021
66%22%
224 AMD Ryzen 3 PRO 5350G
2021
66%23%
225 AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition
2021
66%34%
226 AMD Ryzen 3 5300GE
2021
66%22%
227 Snapdragon 8 Gen2 Mobile Platform for Galaxy
2023
65%15%
228 Intel Xeon W-1290
2020
65%33%
229 Intel Core i9-10850K
2020
65%38%
230 AMD EPYC 9474F 48-Core
2023
65%163%
231 Intel Core i7-1250U
2022
65%22%
232 AMD Ryzen 7 5825U
2022
65%30%
233 Intel Core i7-1265UE
2022
65%17%
234 Intel Core i7-1260U
2022
65%21%
235 ARM - 8 Core 2424 MHz
2023
65%14%
236 Intel Core i7-11375H
2021
65%20%
237 Intel Xeon W-1270P
2020
65%32%
238 Intel Core i7-1195G7
2021
65%18%
239 AMD EPYC 72F3
2021
65%45%
240 AMD Ryzen 7 5800H
2021
65%35%
241 Intel Core i5-11500H
2021
65%26%
242 Intel Core i7-10700K
2020
65%31%
243 AMD Ryzen 5 5500
2022
65%32%
244 Intel Core i5-1245UE
2022
65%20%
245 Intel Core i9-10900F
2020
65%34%
246 AMD Ryzen 3 7330U
2023
65%19%
247 Intel Core i7-11600H
2021
65%26%
248 Intel Core i7-10700KF
2020
64%31%
249 AMD Ryzen 7 5800U
2021
64%31%
250 Intel Core i9-10900
2020
64%33%
251 Intel Pentium Gold G7400
2022
64%11%
252 AMD Ryzen 7 5800HS
2021
64%34%
253 Intel Core i5-11400H
2021
64%26%
254 AMD Ryzen 7 PRO 5850U
2021
64%29%
255 Intel Core i5-11400
2021
64%28%
256 Intel Core i9-9900KS
2019
64%32%
257 AMD Ryzen 3 5300G
2021
64%21%
258 Intel Xeon W-1270
2020
64%29%
259 Intel Core i5-11400F
2021
64%28%
260 AMD Ryzen 7 PRO 5875U
2022
64%27%
261 Intel Xeon W-1270E
2022
63%31%
262 AMD EPYC 9354P
2023
63%130%
263 Intel Core i7-11370H
2021
63%20%
264 AMD EPYC 7443
2022
63%85%
265 Intel Xeon W-1250P
2021
63%24%
266 Intel Xeon W-1290T
2021
63%30%
267 Intel Core i9-9990XE
2020
63%50%
268 Intel Core i9-10900E
2021
63%34%
269 AMD Ryzen 5 PRO 5650U
2021
63%25%
270 Intel Xeon W-1250E
2022
63%23%
271 Intel Core i5-1230U
2022
63%17%
272 Intel Xeon E-2278G
2019
63%28%
273 AMD Ryzen 5 5600H
2021
63%28%
274 AMD EPYC 7443P
2021
62%95%
275 Intel Core i9-9900KF
2019
62%30%
276 Intel Core i7-11390H
2021
62%17%
277 Intel Core i9-9900K
2018
62%31%
278 Intel Core i5-11260H
2021
62%26%
279 Intel Core i5-10600KF
2020
62%24%
280 AMD Ryzen 3 5425U
2022
62%19%
281 Intel Core i5-11320H
2021
62%18%
282 Intel Core i5-10600K
2020
62%24%
283 Intel Core i5-10600
2020
62%23%
284 Intel Core i7-10700
2020
62%28%
285 Intel Core i7-10700F
2020
62%28%
286 AMD Ryzen 5 5600U
2021
62%25%
287 AMD EPYC 74F3
2021
62%100%
288 Intel Core i7-11850HE
2022
62%30%
289 Intel Xeon E-2288G
2019
62%29%
290 Intel Xeon W-1290E
2021
62%36%
291 Intel Core i3-11100B
2021
62%19%
292 Intel Core i7-9700KF
2019
61%24%
293 Intel Core i7-10700E
2021
61%27%
294 Intel Core i7-11700T
2021
61%26%
295 Intel Xeon E-2276G
2019
61%22%
296 Intel Core i7-9700K
2018
61%24%
297 Intel Core i5-11600T
2021
61%24%
298 AMD Ryzen 5 PRO 5675U
2022
61%24%
299 Intel Core i3-10325
2022
61%17%
300 Intel Core i5-1155G7
2021
61%16%
301 AMD EPYC 73F3
2021
61%76%
302 Intel Core i7-8086K
2018
61%24%
303 Intel Xeon E-2234
2020
61%16%
304 Intel Core i7-1165G7
2020
60%17%
305 Intel Core i9-9900
2019
60%28%
306 Intel Xeon E-2314
2022
60%13%
307 Intel Xeon W-1250
2020
60%23%
308 Intel Core i7-1185G7
2020
60%18%
309 Intel Core i5-10505
2021
60%20%
310 Intel Xeon E-2236
2019
60%24%
311 Intel Core i9-10980HK
2020
60%26%
312 Intel Core i3-10320
2020
60%16%
313 Intel Core i5-11300H
2021
60%18%
314 Intel Xeon E-2286G
2019
60%22%
315 Intel Xeon W-2265
2020
60%43%
316 Intel Xeon E-2246G
2019
60%23%
317 Intel Xeon E-2226G
2019
60%18%
318 AMD Ryzen 5 5560U
2022
59%25%
319 AMD Ryzen 7 3800XT
2020
59%39%
320 Intel Xeon W-11865MLE
2022
59%26%
321 AMD Ryzen 5 5625U
2022
59%24%
322 Intel Core i5-1145G7
2021
59%17%
323 Intel Core i3-9350K
2020
59%13%
324 Intel Core i7-7740X
2017
59%16%
325 AMD Ryzen 3 PRO 5475U
2022
59%19%
326 Intel Core i3-10305
2021
59%15%
327 Intel Xeon W-1270TE
2021
59%22%
328 Intel Core i7-1185GRE
2021
59%15%
329 Intel Core i9-10885H
2020
59%25%
330 Intel Core i9-10880H
2020
59%24%
331 Intel Xeon W-10885M
2020
59%26%
332 Intel Core i7-9700F
2019
59%22%
333 Intel Xeon W-10855M
2020
59%21%
334 AMD EPYC 75F3
2021
59%112%
335 Intel Core i7-10875H
2020
59%25%
336 Intel Core i7-9700
2019
59%22%
337 Intel Core i5-9600KF
2019
59%18%
338 AMD Ryzen 5 3600XT
2020
59%31%
339 Intel Core i7-10700TE
2021
59%27%
340 Intel Xeon E-2186G
2018
59%23%
341 Intel Core i5-10500
2020
59%21%
342 AMD Ryzen 3 PRO 5450U
2021
58%18%
343 Intel Core i5-9600K
2018
58%18%
344 Intel Xeon E-2286M
2019
58%25%
345 AMD Ryzen 9 3900XT
2020
58%54%
346 Qualcomm Technologies, Inc SM8350AC
2021
58%11%
347 Intel Xeon E-2274G
2019
58%16%
348 Intel Xeon W-2245
2020
58%32%
349 Intel Core i7-8700B
2019
58%20%
350 Intel Xeon Gold 6244
2019
58%34%
351 AMD Ryzen 7 4980U Microsoft Surface Edition
2022
58%29%
352 Intel Core i7-8700K
2017
58%23%
353 Intel Core i5-9600
2019
58%17%
354 Intel Xeon E-2244G
2019
58%16%
355 Intel Xeon W-2275
2020
58%46%
356 Intel Core i9-10920X
2019
58%43%
357 AMD EPYC 7713P
2022
58%137%
358 Intel Xeon E-2176G
2018
58%22%
359 AMD EPYC 7543P
2021
58%110%
360 AMD Ryzen 7 4700G
2020
58%33%
361 AMD EPYC 7313P
2021
58%69%
362 Intel Xeon W-2255
2020
58%37%
363 Intel Xeon E-2224G
2019
58%13%
364 Intel Xeon E-2124G
2018
58%12%
365 Intel Core i7-7700K
2016
58%16%
366 Intel Xeon W-3275M
2020
58%67%
367 Intel Core i7-10850H
2020
58%20%
368 AMD Ryzen 7 3800X
2019
58%38%
369 Intel Core i5-1135G7
2020
58%16%
370 AMD Ryzen 9 4900H
2020
58%32%
371 Intel Core i7-10870H
2020
57%24%
372 AMD EPYC 7713
2021
57%140%
373 Intel Core i3-9320
2019
57%12%
374 AMD Ryzen 9 3950X
2019
57%64%
375 AMD Ryzen 7 PRO 4750G
2020
57%34%
376 AMD Ryzen 9 3900X
2019
57%54%
377 Intel Core i5-10400H
2020
57%15%
378 Intel Xeon Gold 6250
2021
57%34%
379 AMD Ryzen 7 4700GE
2020
57%33%
380 AMD Ryzen 7 PRO 4700G
2020
57%34%
381 Intel Core i3-10105
2021
57%14%
382 AMD Ryzen 7 PRO 4750GE
2020
57%30%
383 AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX
2020
57%55%
384 Intel Core i9-10900X
2019
57%37%
385 Intel Core i7-10750H
2020
57%20%
386 AMD EPYC 7643
2021
57%126%
387 Intel Xeon E3-1285 v6
2018
57%15%
388 Intel Xeon E-2136
2018
57%22%
389 AMD EPYC 7343
2021
57%74%
390 Intel Celeron G6900
2022
57%7%
391 Intel Core i5-1145G7E
2021
57%17%
392 Intel Core i9-10940X
2019
57%46%
393 Intel Xeon W-2150B
2018
57%34%
394 Intel Core i3-1115G4
2020
57%10%
395 AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX
2020
57%66%
396 Intel Core i3-10300
2020
57%15%
397 Intel Core i9-10900TE
2021
57%29%
398 AMD Ryzen Threadripper 3970X
2019
57%104%
399 Intel Pentium Gold G6605
2021
57%7%
400 Intel Xeon E-2144G
2019
57%15%
401 AMD Ryzen 7 PRO 3700
2019
57%38%
402 AMD Ryzen 3 3300X
2020
57%21%
403 Intel Core i3-10105F
2021
57%15%
404 Intel Core i3-9350KF
2019
57%12%
405 Intel Xeon E-2146G
2018
57%22%
406 Intel Xeon W-2225
2020
57%18%
407 Intel Xeon W-2295
2020
57%52%
408 AMD Ryzen Threadripper 3960X
2019
57%90%
409 Intel Core i5-9500F
2019
56%17%
410 Intel Xeon W-2235
2020
56%23%
411 Intel Core i9-10980XE
2019
56%54%
412 Intel Core i3-9300
2019
56%12%
413 AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX
2020
56%103%
414 AMD Ryzen 7 3700X
2019
56%37%
415 AMD Ryzen 5 PRO 4400GE
2020
56%24%
416 Intel Core i7-8569U
2020
56%14%
417 AMD Ryzen Embedded V2748
2021
56%27%
418 Intel Core i5-11500T
2021
56%22%
419 Intel Xeon W-3235
2019
56%43%
420 AMD Ryzen 5 3600X
2019
56%30%
421 AMD Ryzen 5 PRO 4650G
2020
56%27%
422 AMD Ryzen 5 4600G
2020
56%26%
423 Intel Core i7-8700
2017
56%21%
424 AMD Ryzen 7 4850U Mobile
2022
56%26%
425 vendor Kirin9000E
2021
56%10%
426 Intel Xeon E-2174G
2018
56%16%
427 Intel Xeon E-2126G
2018
56%18%
428 Intel Pentium Gold G6505
2021
56%7%
429 AMD Ryzen 5 PRO 4400G
2020
56%27%
430 Intel Core i9-9940X
2018
56%47%
431 Intel Core i7-1160G7
2021
56%15%
432 AMD EPYC 7313
2021
56%67%
433 Intel Xeon E-2276M
2019
56%19%
434 AMD Ryzen 9 PRO 3900
2019
56%52%
435 Intel Core i9-9920X
2018
56%42%
436 Intel Core i5-1140G7
2021
56%16%
437 AMD Ryzen 7 Extreme Edition
2020
56%30%
438 Intel Xeon E-2278GE
2020
56%25%
439 AMD Ryzen 7 4800H
2020
56%31%
440 Intel Xeon W-3335
2022
56%64%
441 Intel Core i3-10100
2020
56%14%
442 Intel Xeon W-3265M
2021
56%64%
443 AMD Ryzen 5 PRO 4650GE
2020
56%26%
444 Intel Core i5-10500H
2021
56%19%
445 Intel Core i7-10700T
2020
56%21%
446 Intel Xeon W-2191B
2021
55%48%
447 Apple A12X Bionic
2021
55%18%
448 AMD Ryzen 9 4900HS
2020
55%32%
449 Intel Xeon W-2155
2018
55%35%
450 Intel Xeon W-3345
2022
55%79%
451 Intel Core i3-1115G4E
2022
55%10%
452 Intel Xeon W-3323
2021
55%42%
453 Intel Xeon W-2145
2017
55%30%
454 Intel Core i5-8600K
2017
55%17%
455 AMD Ryzen 5 4600GE
2020
55%26%
456 Intel Core i9-9960X
2019
55%50%
457 Qualcomm Technologies, Inc SM8250_AC
2021
55%10%
458 AMD Ryzen 7 4800HS
2020
55%31%
459 Intel Core i3-10100F
2020
55%15%
460 Intel Pentium Gold G7400T
2022
55%10%
461 AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX
2020
55%137%
462 AMD Ryzen 9 3900
2019
55%50%
463 Intel Core i5-10300H
2020
55%14%
464 AMD Ryzen 7 4800U
2020
55%28%
465 Intel Xeon W-3245M
2022
55%45%
466 AMD Ryzen 5 PRO 3600
2019
55%29%
467 Intel Core i9-9900X
2018
55%36%
468 AMD Ryzen 7 5700U
2021
55%26%
469 Intel Xeon Gold 6334
2021
55%36%
470 vendor Kirin9000
2021
55%11%
471 Intel Core i5-10500E
2022
55%19%
472 Intel Core i7-9800X
2018
55%30%
473 Intel Core i9-9980HK
2019
55%24%
474 Intel Core i5-10400
2020
55%20%
475 Intel Xeon W-2135
2017
55%23%
476 Intel Core i5-8600
2018
55%16%
477 AMD EPYC 7453
2021
55%91%
478 Intel Core i7-8557U
2019
55%13%
479 Intel Core i9-7900X
2017
55%35%
480 Intel Pentium Gold G6600
2021
54%7%
481 AMD EPYC 7763
2021
54%141%
482 Intel Xeon W-2125
2017
54%16%
483 AMD Ryzen 3 5400U
2021
54%17%
484 Intel Core i5-9500
2019
54%16%
485 Intel Xeon W-3265
2019
54%49%
486 Intel Core i7-8559U
2018
54%14%
487 Intel Xeon E-2134
2019
54%14%
488 AMD Ryzen 5 3600
2019
54%29%
489 Intel Core i9-9980XE
2018
54%53%
490 Intel Xeon W-2140B
2018
54%29%
491 Intel Core i7-9700E
2020
54%21%
492 AMD Ryzen Threadripper 3990X
2020
54%134%
493 Intel Core i5-10400F
2020
54%20%
494 AMD Ryzen 3 4100
2022
54%19%
495 AMD Ryzen 5 4500
2022
54%26%
496 AMD Ryzen 3 PRO 4200G
2021
54%19%
497 AMD EPYC 7B13
2021
54%127%
498 AMD EPYC 7543
2021
54%93%
499 Intel Core i5-7600K
2017
54%11%
500 Intel Core i5-8269U
2021
54%13%
501 Intel Xeon E3-1275 v6
2017
54%15%
502 Intel Core i5-11400T
2021
54%22%
503 AMD Ryzen 3 4300GE
2020
54%19%
504 Intel Core i9-9880H
2019
54%23%
505 Intel Core i5-8500B
2019
54%15%
506 Intel Pentium Gold G6405
2021
54%7%
507 Intel Core i7-1185G7E
2021
54%16%
508 AMD Ryzen 3 4300G
2020
54%18%
509 Intel Xeon E3-1280 v6
2017
54%15%
510 Intel Core i7-9850H
2019
54%19%
511 Intel Core i7-8706G
2018
54%14%
512 AMD Ryzen 3 PRO 4350G
2020
54%18%
513 Intel Core i7-7820X
2017
54%28%
514 Qualcomm Technologies, Inc KONA-IOT
2022
54%12%
515 Snapdragon 8cx Gen 3
2022
54%19%
516 AMD Ryzen 3 PRO 4200GE
2020
54%18%
517 AMD Ryzen 7 4700U
2020
54%22%
518 Intel Core i3-7350K
2017
54%8%
519 Intel Xeon E-2124
2019
54%11%
520 Intel Core i9-10900T
2020
54%25%
521 Intel Core i5-7640X
2017
53%11%
522 AMD Ryzen 7 PRO 4750U
2020
53%25%
523 Intel Core i7-8565UC
2020
53%10%
524 Intel Xeon E-2186M
2018
53%19%
525 AMD Ryzen 3 PRO 4350GE
2020
53%18%
526 Intel Xeon Gold 6144
2017
53%31%
527 Intel Xeon Gold 6336Y
2021
53%75%
528 AMD Ryzen 3 4200GE
2022
53%18%
529 Intel Core i7-6700K
2015
53%15%
530 Intel Core i9-7960X
2017
53%44%
531 AMD Ryzen 5 3500X
2019
53%22%
532 Intel Core i7-9750HF
2020
53%18%
533 AMD EPYC 7773X
2022
53%149%
534 AMD Ryzen 5 3500
2019
53%21%
535 Intel Core i3-9100
2019
53%11%
536 Intel Core i3-9100F
2019
53%11%
537 Intel Core i5-3170K
2014
53%15%
538 Intel Core i3-1125G4
2021
53%16%
539 Intel Core i3-8350K
2017
53%11%
540 Intel Core i3-7320
2017
53%8%
541 Intel Core i9-7940X
2017
53%43%
542 Intel Core i5-9400H
2019
53%14%
543 Intel Core i9-7920X
2017
53%39%
544 Intel Xeon Gold 6137
2019
53%32%
545 Intel Xeon W-11555MLE
2022
53%21%
546 Intel Core i9-7980XE
2017
53%50%
547 Intel Xeon Silver 4309Y
2021
53%31%
548 Intel Pentium Gold G6500
2020
53%7%
549 Hisilicon Kirin9000
2021
53%8%
550 Intel Xeon Gold 5315Y
2021
53%34%
551 AMD Ryzen 5 PRO 4500U
2020
53%20%
552 AMD Ryzen Embedded V2516
2022
53%22%
553 Snapdragon 8350
2021
52%8%
554 AMD Ryzen Threadripper 2920X
2018
52%41%
555 Intel Core i5-8500
2018
52%16%
556 Intel Xeon E-2224
2019
52%12%
557 Intel Pentium Gold G6400
2020
52%7%
558 Intel Core i5-7600
2017
52%11%
559 Intel Core i5-10200H
2020
52%14%
560 Intel Core i9-9900T
2019
52%22%
561 Intel Core i7-9750H
2019
52%18%
562 AMD Ryzen 5 4600HS
2020
52%24%
563 Intel Xeon E3-1270 v6
2017
52%15%
564 Intel Core i5-9400
2019
52%16%
565 AMD EPYC 7513
2021
52%99%
566 Intel Core i7-7700
2016
52%14%
567 Intel Xeon W-2175
2019
52%38%
568 Intel Core i7-4790K
2014
52%13%
569 Intel Core i9-8950HK
2018
52%18%
570 Intel Xeon E-2176M
2018
52%18%
571 Intel Xeon W-3223
2020
52%29%
572 Intel Core i5-9400F
2019
52%16%
573 AMD Ryzen Threadripper 2950X
2018
52%49%
574 Intel Xeon Gold 6348
2021
52%86%
575 Intel Core i3-10305T
2021
52%13%
576 AMD Ryzen 5 PRO 4650U
2020
52%21%
577 AMD Ryzen 5 5500U
2021
52%22%
578 Intel Core i7-1068NG7
2020
52%16%
579 Intel Xeon Gold 6346
2021
52%62%
580 AMD Ryzen 5 4600H
2020
52%24%
581 Intel Xeon Gold 6342
2021
52%79%
582 Intel Xeon Gold 6246
2019
52%40%
583 AMD EPYC 7J13
2021
52%141%
584 AMD Ryzen 5 4500U
2020
52%18%
585 SM8350
2021
52%10%
586 Intel Xeon Gold 6338N
2021
52%76%
587 Intel Xeon Platinum 8347C
2022
52%81%
588 AMD EPYC 7F52
2020
52%67%
589 Intel Core i7-9700T
2019
52%18%
590 Intel Pentium Gold G5600F
2019
52%7%
591 Intel Core i5-8400H
2018
52%13%
592 Intel Xeon W-2195
2017
52%46%
593 Intel Core i9-9820X
2018
52%32%
594 Intel Xeon Platinum 8375C
2021
52%85%
595 Intel Core i7-8809G
2018
52%14%
596 Intel Xeon E3-1240 v6
2017
51%14%
597 Intel Xeon E-2278GEL
2019
51%20%
598 AMD Ryzen 7 2700X
2018
51%29%
599 Intel Xeon E3-1245 v6
2017
51%14%
600 AMD Ryzen 5 4600U
2020
51%22%
601 Intel Core i5-1130G7
2021
51%15%
602 Intel Pentium Gold G5620
2019
51%7%
603 AMD Ryzen 3 3100
2020
51%19%
604 AMD EPYC 7F32
2020
51%38%
605 Intel Core i5-10600T
2020
51%18%
606 Intel Xeon Gold 6242R
2020
51%58%
607 Intel Core i3-7300
2017
51%8%
608 Intel Core i7-6850K
2016
51%19%
609 Intel Core i7-10710U
2019
51%16%
610 Intel Core i7-7800X
2017
51%21%
611 AMD Ryzen 7 2700E
2019
51%24%
612 Intel Xeon Gold 6354
2021
51%68%
613 Intel Xeon W-3245
2020
51%47%
614 Intel Xeon D-2799
2022
51%55%
615 AMD 4700S
2021
51%30%
616 Intel Xeon Platinum 8260
2019
51%49%
617 Intel Xeon E3-1585 v5
2017
51%14%
618 Intel Xeon Gold 5220R
2021
51%55%
619 Intel Core i5-8400
2017
51%15%
620 Intel Core i7-7900X
2017
51%33%
621 Intel Xeon E3-1535M v6
2017
51%13%
622 Intel Xeon Gold 5220
2019
51%42%
623 Intel Core i7-8850H
2018
51%17%
624 AMD Ryzen 5 2600X
2018
51%23%
625 Intel Xeon Platinum 8151
2019
51%11%
626 Intel Xeon D-1736NT
2022
51%29%
627 Intel Xeon E3-1286 v3
2014
51%12%
628 Intel Xeon Platinum 8275CL
2019
50%67%
629 Intel Xeon Platinum 8380
2021
50%102%
630 Intel Core i3-10300T
2020
50%13%
631 Intel Xeon Gold 6312U
2021
50%72%
632 Intel Xeon Platinum 8358
2021
50%89%
633 Intel Xeon Gold 6254
2019
50%48%
634 Intel Xeon Silver 4316
2021
50%61%
635 Intel Xeon E5-1650 v4
2016
50%19%
636 Intel Xeon E3-1270L v4
2019
50%13%
637 AMD Athlon Gold PRO 4150GE
2022
50%13%
638 AMD Ryzen 3 5300U
2021
50%16%
639 Intel Xeon E5-1630 v4
2016
50%13%
640 Intel Xeon E3-1275 v5
2015
50%14%
641 Intel Core i7-1065G7
2019
50%14%
642 MediaTek MT6983
2022
50%12%
643 AMD EPYC 7413
2021
50%82%
644 Intel Core i7-1180G7
2021
50%14%
645 AMD Ryzen 3 2300X
2019
50%12%
646 Intel Core i3-10105T
2021
50%13%
647 Intel Xeon Gold 6238R
2021
50%62%
648 Intel Xeon Gold 5317
2021
50%45%
649 Intel Xeon E5-1680 v4
2016
50%23%
650 AMD Ryzen 5 3400G
2019
50%15%
651 Intel Xeon Gold 6326
2021
50%58%
652 Intel Core i5-8279U
2019
50%13%
653 Intel Core i3-8100B
2019
50%10%
654 AMD Ryzen 3 PRO 4450U
2020
50%16%
655 Intel Core i3-6320
2015
50%7%
656 Intel Xeon Gold 5222
2019
50%16%
657 Intel Celeron G6900T
2022
50%7%
658 Intel Core i7-6900K
2016
50%24%
659 Intel Xeon E3-1260L v5
2016
50%13%
660 Intel Xeon E3-1285L v4
2016
50%13%
661 AMD Ryzen Threadripper 1900X
2017
50%28%
662 Intel Core i7-5775R
2016
50%13%
663 Intel Core i7-6950X
2016
50%29%
664 AMD Ryzen Threadripper 2970WX
2018
50%50%
665 AMD Ryzen 5 PRO 3350GE
2020
49%16%
666 Intel Xeon E3-1280 v5
2016
49%14%
667 MT6893Z_A/CZA
2021
49%10%
668 Intel Core i7-10610U
2020
49%11%
669 Intel Core i5-10500T
2020
49%17%
670 Intel Core i5-6600K
2015
49%10%
671 Intel Xeon E3-1281 v3
2015
49%12%
672 Intel Core i7-10510U
2019
49%11%
673 Intel Core i3-8145UE
2020
49%7%
674 Qualcomm Technologies, Inc KONA
2021
49%9%
675 Intel Core i5-9300H
2019
49%13%
676 Intel Core i5-9300HF
2020
49%12%
677 AMD Ryzen 5 7520U
2022
49%16%
678 AMD Ryzen 5 2500X
2019
49%16%
679 Intel Xeon E5-2689 v4
2016
49%28%
680 AMD Ryzen 5 PRO 3400G
2019
49%15%
681 Intel Core i3-7100
2017
49%7%
682 AMD Ryzen 5 3350GE
2020
49%15%
683 AMD Ryzen 3 4300U
2020
49%12%
684 Intel Xeon Gold 6246R
2020
49%50%
685 AMD Athlon Gold PRO 3150G
2020
49%13%
686 Intel Core i7-8700T
2018
49%17%
687 Intel Core i3-9300T
2019
49%10%
688 Intel Core i7-5775C
2015
49%13%
689 Intel Core i5-8260U
2020
49%13%
690 Intel Xeon E3-1240 v5
2015
49%14%
691 Intel Xeon Platinum 8260M
2020
49%56%
692 Intel Core i7-8750H
2018
49%16%
693 Intel Core i3-10100T
2020
49%12%
694 MediaTek MT6895
2022
49%13%
695 AMD Ryzen 5 PRO 3350G
2020
49%15%
696 Intel Core i5-8257U
2019
49%13%
697 Intel Xeon Gold 6253CL
2021
49%47%
698 Intel Core i3-6300
2015
49%7%
699 Intel Xeon Gold 6226R
2020
49%45%
700 Intel Core i5-8365UE
2019
49%10%
701 Intel Core i7-9700TE
2019
49%18%
702 AMD Ryzen Threadripper 1920X
2017
49%37%
703 Intel Core i5-8300H
2018
49%12%
704 AMD Ryzen 7 3700C
2022
49%12%
705 Intel Core i5-1145GRE
2022
49%16%
706 AMD Ryzen 5 3400GE
2020
49%15%
707 Intel Core i7-6700
2015
49%13%
708 AMD Ryzen Threadripper 1920
2021
49%36%
709 Intel Core i3-10100E
2021
49%14%
710 Intel Pentium Gold 7505
2021
49%9%
711 Intel Xeon E3-1285 v4
2018
49%13%
712 Intel Xeon Gold 6248R
2020
49%63%
713 Intel Core i5-1038NG7
2020
49%16%
714 Intel Core i5-1035G7
2019
49%14%
715 Intel Core i5-5675R
2016
49%9%
716 Intel Xeon E3-1270 v5
2015
49%14%
717 Intel Core i7-4940MX
2014
48%12%
718 Intel Core i7-8705G
2018
48%13%
719 Intel Xeon Gold 6248
2019
48%48%
720 Intel Xeon Silver 4215R
2020
48%25%
721 Intel Xeon E3-1271 v3
2014
48%12%
722 Intel Core i7-8709G
2018
48%13%
723 AMD Ryzen Threadripper 2990WX
2018
48%53%
724 Intel Core i7-5950HQ
2015
48%13%
725 Intel Xeon Silver 4310T
2021
48%34%
726 Intel Xeon Gold 6146
2018
48%38%
727 Intel Xeon Gold 6230
2019
48%44%
728 AMD Ryzen Threadripper 2990X
2018
48%43%
729 Intel Core i7-6800K
2016
48%18%
730 Intel Xeon Gold 5218T
2019
48%35%
731 AMD Ryzen 5 3350G
2020
48%15%
732 AMD Ryzen Threadripper 1950X
2017
48%46%
733 Intel Pentium Gold G6500T
2021
48%7%
734 Intel Xeon E3-1225 v6
2017
48%10%
735 Intel Core i5-7500
2016
48%10%
736 Intel Core i5-6600
2015
48%10%
737 Intel Core i5-1035G1
2019
48%12%
738 Intel Xeon D-1715TER
2022
48%15%
739 Intel Core i3-8300
2018
48%10%
740 Intel Pentium Gold G5420
2019
48%6%
741 Intel Xeon W-2133
2017
48%21%
742 Intel Xeon Gold 6154
2017
48%47%
743 Intel Xeon E3-1276 v3
2014
48%12%
744 AMD Ryzen 5 PRO 2600
2018
48%22%
745 AMD Athlon Gold 3150G
2022
48%12%
746 Intel Pentium Gold G5600
2018
48%6%
747 Intel Xeon E3-1280 v3
2013
48%12%
748 Intel Pentium G4620
2017
48%6%
749 MT6893Z_D/CZA
2021
48%9%
750 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE
2019
48%14%
751 Intel Pentium Gold G5500
2018
48%6%
752 Intel Core i7-7567U
2017
48%7%
753 Intel Core i5-7287U
2018
48%7%
754 Intel Xeon W-2223
2020
48%14%
755 Intel Core i7-10810U
2020
48%13%
756 Intel Core i3-10100TE
2022
48%13%
757 Intel Core i5-5675C
2015
48%9%
758 AMD Ryzen 5 2600
2018
48%22%
759 Intel Core i7-5675C
2015
48%10%
760 Intel Xeon W-2170B
2018
48%39%
761 Intel Xeon Gold 6143
2019
48%41%
762 Intel Xeon E5-1620 v4
2016
48%12%
763 Intel Xeon Gold 6208U
2020
48%44%
764 Intel Xeon Gold 5218
2019
47%36%
765 AMD Ryzen 7 PRO 2700X
2018
47%28%
766 Intel Xeon E5-2698R v4
2021
47%42%
767 Intel Core i5-10310U
2020
47%11%
768 Intel Core i3-10110U
2019
47%7%
769 Qualcomm Technologies, Inc SM8250
2021
47%10%
770 Intel Xeon Gold 6134
2017
47%27%
771 Intel Core i7-7920HQ
2017
47%12%
772 Intel Xeon D-2733NT
2022
47%26%
773 Intel Core i5-8259U
2018
47%13%
774 Intel Xeon E5-2643 v4
2016
47%18%
775 Intel Xeon Gold 6128
2017
47%22%
776 Intel Xeon E3-1245 v5
2015
47%13%
777 Intel Core i5-1035G4
2019
47%13%
778 Intel Core i3-8100
2017
47%10%
779 Intel Core i7-4790
2014
47%12%
780 Intel Core i7-4980HQ
2014
47%11%
781 Intel Core i5-9500TE
2020
47%15%
782 AMD Ryzen 7 3780U
2019
47%13%
783 AMD Ryzen Embedded V2718
2021
47%27%
784 Intel Xeon E5-2696 v4
2016
47%42%
785 Intel Core i3-1005G1
2019
47%8%
786 Intel Xeon Gold 6136
2017
47%37%
787 AMD Ryzen 3 3200G
2019
47%12%
788 Intel Xeon E3-1275 v3
2013
47%12%
789 Intel Xeon Platinum 8171M
2018
47%50%
790 Apple A13 Bionic
2021
47%9%
791 Intel Xeon W-3375
2022
47%87%
792 Intel Pentium Gold G5400
2018
47%6%
793 Intel Core i5-7600T
2017
47%10%
794 Intel Core i7-5850HQ
2015
47%11%
795 Intel Xeon Silver 4310
2021
47%38%
796 AMD Ryzen 3 PRO 1300
2017
47%12%
797 Intel Xeon E3-1285 v3
2016
47%11%
798 Intel Xeon E3-1230 v6
2017
47%14%
799 Intel Core i7-8565U
2018
47%10%
800 Intel Xeon W-2123
2017
47%14%
801 AMD Ryzen Embedded V1807B
2018
47%14%
802 Intel Core i3-6100
2015
47%7%
803 Intel Xeon Gold 6314U
2022
47%84%
804 Intel Core i7-7820EQ
2019
47%12%
805 Intel Xeon E3-1286L v3
2018
47%11%
806 AMD EPYC 7542
2019
47%93%
807 Intel Xeon Silver 4314
2021
47%48%
808 Intel Core i5-10210U
2019
47%10%
809 Intel Pentium Gold G6405T
2021
47%6%
810 Intel Core i5-4690
2014
47%9%
811 AMD Ryzen 3 PRO 3200G
2019
47%11%
812 AMD Ryzen 3 3200GE
2020
47%12%
813 Intel Core i7-8665U
2019
47%10%
814 Intel Xeon Gold 6210U
2019
47%47%
815 Intel Core i5-9500T
2019
47%14%
816 Intel Core i5-8265UC
2019
47%10%
817 Intel Xeon Gold 5218R
2021
47%41%
818 AMD Ryzen 5 1600X
2017
47%21%
819 Intel Pentium G4520
2015
46%5%
820 Intel Xeon D-1733NT
2022
46%24%
821 Intel Celeron G5905
2020
46%5%
822 Intel Xeon E3-1246 v3
2014
46%12%
823 Intel Core i5-4690K
2014
46%9%
824 Intel Xeon Gold 6242
2019
46%43%
825 AMD Ryzen 7 1800X
2017
46%27%
826 Intel Xeon E3-1270 v3
2013
46%12%
827 Intel Xeon Gold 6138
2017
46%34%
828 Intel Core i7-4960HQ
2013
46%11%
829 Intel Xeon Gold 6230R
2021
46%55%
830 AMD Ryzen 7 2700
2018
46%26%
831 Intel Core i7-4790S
2014
46%11%
832 Intel Celeron G5925
2021
46%4%
833 Intel Core i5-9600T
2019
46%14%
834 AMD Ryzen 3 PRO 3200GE
2019
46%12%
835 Intel Xeon E5-1660 v4
2016
46%22%
836 Intel Xeon E5-2637 v4
2016
46%12%
837 Intel Xeon Gold 6132
2018
46%36%
838 Intel Xeon Gold 6150
2017
46%42%
839 Intel Core i7-4771
2013
46%12%
840 Intel Xeon E3-1505M v6
2017
46%12%
841 Intel Xeon Gold 6148
2018
46%48%
842 Intel Xeon E5-2696 v3
2015
46%39%
843 Intel Pentium G4600
2017
46%6%
844 Intel Xeon D-2796TE
2022
46%34%
845 Intel Core i5-4690S
2014
46%9%
846 Intel Core i7-4930MX
2013
46%11%
847 Intel Xeon E3-1585L v5
2018
46%13%
848 Intel Core i7-4770R
2014
46%11%
849 Intel Core i3-6098P
2016
46%7%
850 Intel Xeon Gold 5217
2019
46%25%
851 Intel Xeon E5-2667 v4
2016
46%23%
852 Intel Core i5-8365U
2019
46%10%
853 Intel Xeon E3-1280 V2
2012
46%11%
854 Intel Xeon E3-1241 v3
2014
46%12%
855 Intel Xeon Platinum 8268
2019
46%49%
856 Intel Core i7-4770K
2013
46%12%
857 Intel Core i5-8600T
2018
46%14%
858 Venus based on Qualcomm Technologies, Inc SM8350
2021
46%9%
859 AMD Ryzen 7 2800H
2019
46%13%
860 Intel Core i5-4670R
2018
46%9%
861 Intel Core i5-10400T
2020
46%16%
862 Intel Core i7-4770
2013
46%12%
863 Intel Xeon E5-2698 v4
2016
46%37%
864 AMD Ryzen 7 PRO 2700
2018
46%25%
865 AMD Ryzen 5 2400G
2018
46%14%
866 Intel Core i5-7360U
2017
46%7%
867 Qualcomm Technologies, Inc SM8350
2021
46%10%
868 AMD Athlon Gold PRO 3150GE
2020
46%12%
869 Intel Xeon Gold 6122
2022
46%39%
870 Intel Xeon E3-1575M v5
2016
46%13%
871 Intel Core i7-7660U
2017
46%7%
872 Intel Core i7-7700T
2017
46%12%
873 AMD Ryzen Embedded V1756B
2019
46%14%
874 Intel Xeon E3-1230 v5
2016
46%13%
875 Intel Celeron G5920
2020
45%4%
876 Intel Core i5-4670
2013
45%9%
877 Intel Xeon E3-1285L v3
2014
45%11%
878 Intel Xeon E3-1240 v3
2013
45%12%
879 Intel Xeon W-3175X
2019
45%61%
880 AMD Ryzen 5 PRO 1500
2017
45%15%
881 Intel Core i5-4670K
2013
45%9%
882 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
2017
45%26%
883 Intel Xeon E3-1515M v5
2017
45%13%
884 Intel Core i3-4370
2014
45%6%
885 SM7325
2021
45%10%
886 Intel Core i7-4770S
2013
45%11%
887 Intel Xeon E3-1231 v3
2014
45%12%
888 Intel Core i5-10500TE
2022
45%16%
889 AMD EPYC 7742
2019
45%113%
890 MT6893Z/CZA
2021
45%11%
891 Intel Core i7-7820HK
2017
45%12%
892 Intel Xeon E3-1245 v3
2013
45%12%
893 Intel Core i7-9850HL
2019
45%15%
894 Intel Xeon E3-1275L v3
2015
45%10%
895 Intel Xeon Platinum 8168
2017
45%54%
896 Intel Core i7-8650U
2017
45%10%
897 Intel Xeon Gold 5122
2017
45%14%
898 Intel Core i3-8145U
2018
45%6%
899 Intel Xeon Gold 5318Y
2022
45%52%
900 Intel Core i3-8140U
2022
45%7%
901 Intel Core i7-4790T
2014
45%11%
902 Intel Pentium G4500
2015
45%4%
903 AMD EPYC 7532
2021
45%89%
904 AMD EPYC 7642
2021
45%101%
905 Intel Pentium Gold G6400T
2021
45%6%
906 Intel Xeon E3-1275 V2
2012
45%11%
907 Intel Core i3-7300T
2017
45%7%
908 Intel Core i3-9100T
2019
45%9%
909 AMD Ryzen 5 PRO 2400G
2018
45%14%
910 Intel Xeon E5-1680 v3
2015
45%22%
911 Intel Core i3-8109U
2018
45%7%
912 Intel Core i7-5700EQ
2015
45%10%
913 Intel Xeon Platinum 8173M
2018
45%45%
914 AMD EPYC 7K62
2022
45%66%
915 Intel Xeon E5-1650 v3
2014
45%17%
916 Intel Core i5-6500
2015
45%9%
917 Intel Core i7-5850EQ
2018
45%12%
918 Intel Core i7-7820HQ
2017
45%12%
919 AMD Ryzen 5 2600H
2019
45%13%
920 Intel Xeon E3-1535M v5
2015
45%12%
921 Intel Core i5-5575R
2015
45%8%
922 Intel Xeon E5-1630 v3
2014
45%12%
923 AMD Ryzen 5 2400GE
2018
45%12%
924 Intel Xeon E3-1226 v3
2014
45%9%
925 Intel Core i7-6920HQ
2016
45%12%
926 AMD Ryzen 5 1500X
2017
45%15%
927 Intel Celeron G5900
2020
45%4%
928 AMD EPYC 7702P
2019
45%102%
929 Intel Core i5-8265U
2018
45%10%
930 Intel Xeon Gold 6226
2020
44%33%
931 AMD Ryzen 3 1300X
2017
44%11%
932 Intel Core i7-6567U
2016
44%6%
933 Intel Xeon E5-1660 v2
2013
44%17%
934 AMD EPYC 7662
2021
44%120%
935 AMD Ryzen 7 3750H
2019
44%14%
936 Intel Core i5-7400
2017
44%9%
937 Intel Xeon E5-1680 v2
2014
44%21%
938 Intel Pentium G4560
2017
44%6%
939 Intel Xeon E3-1290 V2
2012
44%11%
940 Intel Xeon E3-1545M v5
2016
44%13%
941 AMD Ryzen 7 1700X
2017
44%26%
942 AMD Ryzen 5 PRO 2400GE
2018
44%12%
943 Intel Core i5-6600T
2015
44%9%
944 Intel Xeon Gold 6152
2018
44%38%
945 AMD EPYC 7702
2020
44%117%
946 AMD EPYC Embedded 7292P
2022
44%50%
947 Intel Xeon E3-1230 v3
2013
44%11%
948 Intel Core i3-10110Y
2020
44%5%
949 Intel Core i7-4960X
2013
44%17%
950 Intel Pentium G3470
2015
44%4%
951 Intel Xeon E5-2643 v3
2015
44%17%
952 Intel Core i5-8305G
2018
44%11%
953 Intel Core i5-4590
2014
44%9%
954 Intel Core i5-4670S
2013
44%8%
955 Intel Core i7-4870HQ
2014
44%11%
956 Intel Xeon E3-1225 v5
2016
44%10%
957 Intel Core i7-6700T
2015
44%12%
958 Intel Xeon E3-1270 V2
2012
44%11%
959 AMD Athlon Silver PRO 3125GE
2020
44%8%
960 Intel Core i7-3770
2012
44%11%
961 Intel Xeon E3-1265L v4
2018
44%11%
962 Intel Core i7-7700HQ
2016
44%11%
963 AMD EPYC 7402
2020
44%78%
964 Intel Xeon E3-1265L v3
2012
44%10%
965 Intel Core i7-3770K
2012
44%11%
966 AMD Ryzen 5 1600
2017
44%20%
967 Intel Core i5-7440HQ
2017
44%9%
968 Qualcomm Technologies, Inc SDM778G
2021
44%9%
969 Intel Xeon E5-2637 v3
2014
44%12%
970 Intel Core i5-6287U
2017
44%6%
971 AMD Ryzen 5 3550H
2019
44%13%
972 Intel Core i3-4170
2015
44%6%
973 Intel Xeon Platinum 8124M
2018
44%41%
974 Intel Xeon Silver 4215
2019
44%24%
975 Intel Core i7-8550U
2017
44%10%
976 Intel Xeon E5-2697A v4
2016
44%36%
977 Intel Xeon Platinum P-8124
2021
44%37%
978 AMD Ryzen 3 2200G
2018
44%11%
979 Intel Core i5-4590S
2014
43%8%
980 AMD Ryzen 3 PRO 2200G
2018
43%11%
981 Intel Core i7-5930K
2014
43%17%
982 Intel Core i3-4360
2014
43%6%
983 AMD Ryzen 5 3550U
2020
43%13%
984 Intel Core i5-3570K
2012
43%8%
985 Intel Xeon E3-1245 V2
2012
43%10%
986 Intel Xeon Gold 6138T
2020
43%41%
987 AMD Ryzen 3 PRO 3300U
2019
43%10%
988 Intel Xeon Platinum 8176
2019
43%38%
989 Intel Xeon E5-2687W v2
2013
43%20%
990 Intel Core i5-9400T
2019
43%13%
991 Intel Core i5-3570
2012
43%8%
992 Intel Core i7-3770S
2012
43%10%
993 Intel Core i5-4670K CPT
2014
43%8%
994 Intel Xeon E3-1240 V2
2012
43%10%
995 Intel Celeron G4950
2021
43%4%
996 Intel Core i3-4340
2013
43%6%
997 Intel Xeon E5-1681 v3
2016
43%24%
998 Intel Xeon E5-2663 v3
2015
43%19%
999 Intel Xeon E5-2687W v4
2016
43%29%
1000 MT6893Z_Z/CZA
2022
43%11%
1001 Intel Xeon Gold 6330
2021
43%71%
1002 Intel Core i5-4570
2013
43%9%
1003 Intel Core i5-6402P
2016
43%9%
1004 Intel Core i3-6300T
2015
43%7%
1005 Intel Core i5-8500T
2018
43%13%
1006 Intel Xeon E3-1220 v5
2016
43%9%
1007 Intel Xeon E5-4627 v4
2017
43%21%
1008 Intel Core i5-4340M
2014
43%6%
1009 Samsung Technologies, Inc Exynos E1080
2021
43%8%
1010 Intel Xeon E-2254ML
2019
43%10%
1011 AMD EPYC 7252
2021
43%32%
1012 Intel Celeron G5900T
2021
43%4%
1013 Intel Core i5-7267U
2017
43%6%
1014 Intel Core i5-8350U
2017
43%10%
1015 AMD Ryzen 7 PRO 2700U
2018
43%12%
1016 AMD EPYC 7262
2019
43%34%
1017 Intel Pentium Gold G5600T
2022
43%6%
1018 AMD Ryzen 7 PRO 1700
2017
43%24%
1019 AMD Ryzen 3 2200GE
2018
43%10%
1020 AMD EPYC 7302
2020
43%56%
1021 Intel Xeon E5-1650 v2
2013
43%15%
1022 Intel Xeon E5-1620 v3
2014
43%11%
1023 Intel Xeon Gold 6126
2018
43%32%
1024 Snapdragon 7325
2021
43%9%
1025 Intel Xeon Gold 6278C
2021
43%54%
1026 AMD Ryzen 3 PRO 2200GE
2018
43%10%
1027 Intel Xeon E5-1620 v2
2013
43%11%
1028 AMD Ryzen 7 PRO 3700U
2019
43%12%
1029 AMD Athlon Silver 3050GE
2021
43%7%
1030 Intel Core i7-7600U
2017
43%6%
1031 AMD EPYC 7402P
2019
43%68%
1032 Intel Pentium G4400
2015
43%4%
1033 Intel Core i7-4910MQ
2014
43%10%
1034 AMD EPYC 7272
2020
43%43%
1035 Intel Xeon E5-2618L v4
2017
43%21%
1036 Intel Xeon Gold 6212U
2019
43%45%
1037 Intel Xeon E3-1505M v5
2015
43%11%
1038 Intel Core i3-4160
2014
43%6%
1039 Intel Xeon Platinum 8280
2020
43%62%
1040 Intel Xeon E5-2697R v4
2021
42%34%
1041 Intel Core i5-6440EQ
2016
42%9%
1042 Intel Xeon E3-1225 v3
2013
42%9%
1043 Intel Core i7-4810MQ
2014
42%10%
1044 Intel Xeon E5-2697 v3
2014
42%32%
1045 Intel Xeon E5-2667 v3
2014
42%20%
1046 Intel Xeon E5-2667 v2
2014
42%20%
1047 Intel N95
2023
42%9%
1048 AMD Ryzen 7 1700
2017
42%24%
1049 Intel Celeron G4930
2019
42%4%
1050 Intel Core i7-5700HQ
2015
42%10%
1051 Intel N100
2023
42%9%
1052 Intel Core i7-6700TE
2016
42%11%
1053 Intel Core i7-5820K
2014
42%16%
1054 AMD Athlon 3000G
2019
42%7%
1055 Intel Core i3-7101TE
2017
42%6%
1056 Intel Xeon Platinum 8180
2018
42%58%
1057 AMD Ryzen Embedded R2314
2022
42%11%
1058 AMD Ryzen 7 3700U
2019
42%12%
1059 Intel Xeon D-1747NTE
2022
42%33%
1060 Intel Core i5-6440HQ
2016
42%8%
1061 Intel Core i5-3550
2012
42%8%
1062 Intel Core i5-3570S
2012
42%8%
1063 Intel Core i3-7100T
2017
42%6%
1064 Intel Xeon E3-1230 V2
2012
42%10%
1065 Intel Core i5-7260U
2017
42%6%
1066 Intel Xeon E5-2690 v4
2016
42%33%
1067 vendor Kirin990
2021
42%10%
1068 MT6877V/ZA
2021
42%8%
1069 Intel Xeon E3-1220 v3
2011
42%9%
1070 Intel Core i7-7560U
2017
42%6%
1071 AMD Athlon 240GE
2019
42%7%
1072 Intel Core i5-4570S
2013
42%8%
1073 Intel Core i3-1110G4
2022
42%6%
1074 Intel Xeon Platinum 8160
2017
42%43%
1075 Intel Core i3-4330
2013
42%6%
1076 Intel Xeon E5-2666 v3
2015
42%24%
1077 AMD Ryzen 5 3580U
2019
42%12%
1078 Snapdragon 8cx Gen 2
2021
42%11%
1079 Intel Xeon E5-2697 v4
2016
42%35%
1080 AMD Ryzen Embedded V1605B
2018
42%11%
1081 Intel Pentium Gold G5420T
2019
42%6%
1082 Intel Core i7-4850HQ
2013
42%10%
1083 Intel Core i5-3550S
2012
42%7%
1084 Intel Xeon E5-1660 v3
2014
42%20%
1085 AMD EPYC 7451
2018
42%34%
1086 Intel Pentium G3460
2014
42%4%
1087 Intel Core i7-6820HQ
2015
42%11%
1088 Intel Core i3-8300T
2018
42%10%
1089 Intel Xeon E5-2673 v4
2016
42%33%
1090 AMD Ryzen 5 3500U
2019
42%12%
1091 Intel Core i7-6820EQ
2016
42%11%
1092 Intel Core i7-5557U
2015
42%5%
1093 Intel Xeon Silver 4123
2018
42%24%
1094 AMD Ryzen 5 PRO 3500U
2019
42%11%
1095 Intel Celeron G4920
2018
42%4%
1096 Intel Core i5-6400
2015
42%8%
1097 Intel Core i5-7300HQ
2017
42%8%
1098 AMD Ryzen 3 3350U
2021
42%10%
1099 Intel Xeon E-2104G
2018
42%10%
1100 Intel Core i7-5960X
2014
42%21%
1101 Intel Core i7-4930K
2013
41%15%
1102 Intel Core i5-10210Y
2020
41%8%
1103 Star based on Qualcomm Technologies, Inc SM8350
2021
41%9%
1104 Intel Xeon Silver 4214R
2020
41%30%
1105 Mars based on Qualcomm Technologies, Inc SM8350
2021
41%8%
1106 AMD Athlon 220GE
2019
41%7%
1107 Intel Core i5-7500T
2017
41%9%
1108 Intel Core i7-6820HK
2015
41%11%
1109 Intel Core i7-10510Y
2020
41%8%
1110 Apple A12 Bionic
2021
41%8%
1111 Intel Core i7-6770HQ
2016
41%12%
1112 Intel Core i7-3940XM
2012
41%10%
1113 Intel Core i7-4900MQ
2013
41%10%
1114 Intel Xeon E5-2680 v4
2016
41%29%
1115 Intel Pentium Gold G5500T
2018
41%5%
1116 Intel Xeon E5-2679 v4
2016
41%39%
1117 AMD Ryzen Embedded V1404I
2020
41%10%
1118 Intel Core i7-6660U
2018
41%6%
1119 Intel Xeon E5-2673 v2
2016
41%20%
1120 Snapdragon 8cx Gen 2
2022
41%11%
1121 Intel Core i5-7300U
2017
41%6%
1122 Intel Core i3-1115GRE
2022
41%6%
1123 Intel Core i7-4760HQ
2014
41%10%
1124 Intel Core i5-3470
2012
41%8%
1125 Intel Core i5-5287U
2015
41%5%
1126 Intel Core i7-3840QM
2012
41%10%
1127 AMD EPYC 7601
2017
41%69%
1128 Intel Core i7-4820K
2013
41%11%
1129 Intel Xeon E3-1225 V2
2012
41%8%
1130 Intel Core i7-4800MQ
2013
41%10%
1131 Intel Core i3-8121U
2018
41%7%
1132 AMD Ryzen 3 PRO 1200
2017
41%10%
1133 Intel Core i7-7500U
2016
41%6%
1134 Intel Core i7-5650U
2015
41%5%
1135 AMD EPYC 7571
2019
41%45%
1136 Intel Core i3-8130U
2018
41%6%
1137 AMD EPYC 7352
2021
41%66%
1138 AMD Ryzen 3 1200
2017
41%10%
1139 Intel Core i5-8400T
2018
41%12%
1140 Intel Core i7-4770HQ
2014
41%10%
1141 Intel Xeon Platinum 8259CL
2020
41%55%
1142 AMD Ryzen 5 3500C
2021
41%9%
1143 AMD EPYC 3201
2019
41%17%
1144 AMD Ryzen 5 3450U
2020
41%11%
1145 Intel Core i7-4578U
2014
41%5%
1146 AMD EPYC 7501
2017
41%41%
1147 AMD EPYC 7551P
2018
41%72%
1148 Intel Core i3-4360T
2014
41%6%
1149 Intel Core i3-4150
2014
41%6%
1150 Intel Core i5-4690T
2014
41%8%
1151 Intel Xeon X5698
2013
41%6%
1152 AMD EPYC 7R32
2020
41%106%
1153 Intel Core i7-3920XM
2012
41%9%
1154 Intel Core i3-8100T
2018
41%9%
1155 Intel Core i5-8250U
2017
41%10%
1156 Intel Core i7-6700HQ
2015
41%11%
1157 Microsoft SQ2
2021
40%10%
1158 AMD Athlon PRO 300GE
2019
40%7%
1159 Intel Core i7-4770T
2013
40%10%
1160 Intel Pentium G3430
2013
40%3%
1161 Intel Core i3-4370T
2017
40%6%
1162 Intel Xeon E5-2687W v3
2014
40%24%
1163 Qualcomm Technologies, Inc SM8150P
2021
40%7%
1164 Intel Xeon E5-2686 v3
2015
40%30%
1165 Intel Celeron G4900
2018
40%4%
1166 Intel Xeon E5-2695 v4
2016
40%32%
1167 Intel Xeon E5-2690 v3
2014
40%27%
1168 Intel Core i7-1060NG7
2020
40%11%
1169 Intel Xeon E3-1240L v5
2017
40%10%
1170 Intel Xeon E5-1607 v4
2016
40%9%
1171 Intel Xeon Platinum 8175M
2018
40%44%
1172 MT6893
2021
40%8%
1173 Intel Core i3-4350
2014
40%6%
1174 Intel Core i5-4460
2014
40%8%
1175 Intel Xeon E5-2699 v4
2016
40%41%
1176 AMD Ryzen 5 1400
2017
40%13%
1177 Intel Core i5-4570T
2013
40%5%
1178 Intel Core i7-3770T
2012
40%9%
1179 Intel Core i5-3470S
2012
40%7%
1180 Intel Core i7-3820QM
2012
40%9%
1181 Intel Pentium G3440
2014
40%3%
1182 Intel Core i7-4710MQ
2014
40%10%
1183 lisa based Qualcomm Technologies, Inc. SM7325
2021
40%9%
1184 AMD EPYC 7502P
2019
40%80%
1185 Haydn based on Qualcomm Technologies, Inc SM8350
2021
40%9%
1186 Intel Core i3-4130
2013
40%5%
1187 AMD Ryzen 3 3300U
2019
40%9%
1188 Intel Core i3-1000NG4
2020
40%6%
1189 Intel Core i3-6100T
2015
40%6%
1190 Intel Xeon E5-2643 v2
2013
40%15%
1191 Intel Xeon W-2104
2018
40%10%
1192 Intel Xeon Gold 6252
2019
40%45%
1193 Intel Core i7-3740QM
2012
40%9%
1194 Intel Xeon E5-2637 v2
2014
40%10%
1195 AMD Ryzen Embedded R1606G
2020
40%7%
1196 AMD Ryzen 3 3250C
2021
40%5%
1197 Intel Core i7-4860HQ
2014
40%10%
1198 AMD Athlon 300GE
2019
40%7%
1199 Intel Xeon Gold 6130
2017
40%34%
1200 Intel Core i7-4600M
2013
40%5%
1201 Intel Xeon E3-1220 V2
2012
40%8%
1202 Intel Xeon E5-2680R v4
2020
40%28%
1203 AMD Athlon 320GE
2021
40%7%
1204 Intel Xeon E5-2690 v2
2013
40%22%
1205 Intel Xeon E5-2640 v3
2014
40%19%
1206 Intel Core i7-4720HQ
2014
40%9%
1207 Intel Xeon E3-1205 v6
2020
40%9%
1208 Intel Xeon D-1622
2021
40%10%
1209 Qualcomm Technologies, Inc SM6375
2022
40%7%
1210 Intel Xeon E5-2618L v3
2017
40%17%
1211 AMD EPYC 3251
2019
40%23%
1212 Intel Core i5-6267U
2016
40%6%
1213 Intel Celeron G5905T
2021
40%4%
1214 Intel Core i5-3450
2012
40%7%
1215 Intel Xeon E5-2682 v4
2017
40%32%
1216 Qualcomm Technologies, Inc SDM750G
2022
40%7%
1217 Intel Pentium G3450
2014
40%4%
1218 Intel Pentium G4500T
2016
39%4%
1219 Intel Core i7-3720QM
2012
39%9%
1220 AMD Ryzen Embedded R2312
2022
39%6%
1221 Intel Core i5-4308U
2014
39%5%
1222 Intel Xeon Gold 5215
2019
39%25%
1223 AMD Ryzen 3 PRO 2300U
2018
39%10%
1224 Intel Core i5-5257U
2015
39%5%
1225 vendor Kirin985
2022
39%9%
1226 Intel Xeon E5-2623 v3
2015
39%11%
1227 Intel Core i5-3450S
2012
39%7%
1228 Intel Core i5-4440
2013
39%8%
1229 Intel Pentium G3260
2015
39%3%
1230 Microsoft ARM SQ1
2019
39%8%
1231 AMD Ryzen 3 PRO 2100GE
2019
39%7%
1232 Intel Core i5-4330M
2013
39%5%
1233 AMD EPYC 7302P
2019
39%53%
1234 Intel Pentium G3258
2014
39%3%
1235 MT6877V/TZA
2022
39%8%
1236 Intel Core i5-4460S
2014
39%7%
1237 Intel Xeon Gold 5120T
2018
39%30%
1238 Intel Xeon E3-1505L v6
2017
39%10%
1239 Intel Core i7-4558U
2013
39%5%
1240 Intel Core i5-6500TE
2015
39%8%
1241 Intel Xeon Gold 5120
2017
39%29%
1242 Intel Core i7-4722HQ
2015
39%9%
1243 AMD EPYC 7502
2020
39%81%
1244 Intel Pentium G4600T
2017
39%5%
1245 Intel Core i7-4700EQ
2013
39%8%
1246 Intel Pentium G2140
2014
39%3%
1247 Intel Xeon Gold 5115
2018
39%24%
1248 Intel Xeon Gold 6140
2017
39%37%
1249 MT8195AV/ZA
2022
39%9%
1250 Intel Core i7-3970X
2012
39%14%
1251 Intel Core i7-6600U
2015
39%6%
1252 Intel Xeon E3-1290
2011
39%8%
1253 Intel Xeon Silver 4210
2019
39%23%
1254 Intel Pentium Gold G5400T
2018
39%5%
1255 AMD Ryzen 5 2500U
2017
39%11%
1256 Intel Xeon E5-2699 v3
2014
39%34%
1257 Intel Xeon E5-2698 v3
2014
39%31%
1258 Intel Core i5-3475S
2012
39%7%
1259 Intel Core i7-6650U
2015
39%6%
1260 Intel Xeon Silver 4208
2019
39%18%
1261 Intel Pentium 6805
2021
39%7%
1262 AMD Athlon 300U
2019
39%7%
1263 Hisilicon Kirin985
2021
39%7%
1264 AMD Ryzen 3 3200U
2019
39%6%
1265 AMD EPYC 7351
2019
39%39%
1266 Renoir based on Qualcomm Technologies, Inc SM7350
2021
39%8%
1267 AMD Athlon PRO 200GE
2018
39%7%
1268 Intel Xeon Silver 4210R
2020
38%25%
1269 Intel Core i5-7442EQ
2019
38%8%
1270 Intel Core i3-4170T
2015
38%5%
1271 Intel Core i3-3250
2013
38%4%
1272 Intel Xeon E5-2660 v3
2014
38%22%
1273 taoyao based Qualcomm Technologies, Inc. Yupik IDP
2022
38%10%
1274 Intel Xeon E5-4655 v3
2018
38%15%
1275 Intel Pentium G3250
2014
38%3%
1276 Intel Core i5-6500T
2015
38%8%
1277 Intel Core i5-4200H
2014
38%5%
1278 AMD FX-9590 Eight-Core
2013
38%11%
1279 Intel Xeon E5-1607 v3
2015
38%8%
1280 AMD Ryzen 3 3250U
2020
38%6%
1281 Intel Xeon D-2143IT
2018
38%22%
1282 Intel Celeron G3950
2017
38%4%
1283 Intel Core i5-4430
2013
38%8%
1284 AMD Ryzen 7 2700U
2017
38%11%
1285 AMD EPYC 7351P
2017
38%42%
1286 Intel Xeon Silver 4216
2019
38%33%
1287 AMD EPYC 7282
2019
38%50%
1288 Intel Core i7-2700K
2011
38%9%
1289 AMD Athlon 200GE
2018
38%7%
1290 Intel Xeon Gold 5118
2017
38%27%
1291 AMD Ryzen Embedded R1505G
2019
38%6%
1292 Intel Core i5-4310M
2014
38%5%
1293 Intel Core i7-3960X
2011
38%14%
1294 Intel Core i5-4400E
2014
38%5%
1295 Intel Xeon E3-1280
2011
38%9%
1296 Intel Core i7-4712MQ
2014
38%9%
1297 Intel Xeon D-2146NT
2019
38%19%
1298 Intel Core i5-4570R
2013
38%7%
1299 Intel Pentium G3420
2013
38%3%
1300 Intel Core i5-4440S
2013
38%7%
1301 Intel Core i5-6300HQ
2015
38%8%
1302 AMD Ryzen 5 PRO 2500U
2018
38%11%
1303 MT6889Z/CZA
2021
38%7%
1304 Intel Xeon E5-2680 v2
2013
38%21%
1305 Intel Xeon E5-2640 v4
2016
38%20%
1306 Intel Core i7-4700HQ
2013
38%9%
1307 Intel Celeron G3930
2017
38%4%
1308 Intel Core i3-3240
2012
38%4%
1309 Intel Core i5-3340S
2013
38%7%
1310 Intel Xeon E5-1660
2012
38%14%
1311 Intel Xeon Silver 4214Y
2020
38%25%
1312 Intel Core i7-3615QE
2012
38%9%
1313 Intel Xeon E5-2697 v2
2013
38%23%
1314 AMD EPYC 3101 4-Core
2021
38%10%
1315 Intel Xeon E5-4627 v2
2015
38%15%
1316 Intel Core i5-3350P
2012
38%7%
1317 Intel Core i5-3335S
2012
38%7%
1318 Intel Core i5-3380M
2013
38%5%
1319 Intel Xeon E5-2695 v3
2014
38%27%
1320 Intel Core i5-3470T
2012
38%5%
1321 Intel Core i7-4560U
2016
38%5%
1322 Intel Pentium GOLD 6500Y
2021
38%5%
1323 Intel Xeon E5-2680 v3
2014
38%26%
1324 Intel Core i7-5550U
2016
38%5%
1325 Intel Xeon Silver 4116T
2021
38%25%
1326 Intel Core i5-1030NG7
2020
38%10%
1327 Qualcomm Technologies, Inc SM8150
2021
38%7%
1328 Intel Core i5-3340
2013
38%7%
1329 Intel Core i7-4610M
2014
38%5%
1330 Intel Core i7-4710HQ
2014
38%9%
1331 Intel Xeon E5-2630 v3
2014
38%17%
1332 Intel Xeon D-2123IT
2018
38%11%
1333 AMD Athlon Gold 3150U
2020
38%7%
1334 Intel Xeon E5-1620
2012
37%10%
1335 Intel Core i5-7400T
2016
37%8%
1336 Intel Core m3-8100Y
2018
37%5%
1337 AMD PRO A12-8870
2017
37%6%
1338 Intel Xeon E3-1240L v3
2015
37%9%
1339 Intel Xeon E3-1270
2011
37%9%
1340 Intel Core i5-6360U
2017
37%5%
1341 MT6893Z_C/CZA
2021
37%10%
1342 Intel Core i3-4160T
2014
37%5%
1343 Intel Core i5-3360M
2012
37%5%
1344 Intel Core i5-7200U
2016
37%6%
1345 MT6893Z_B/CZA
2022
37%10%
1346 Qualcomm Technologies, Inc SM7225
2021
37%6%
1347 MT6891
2021
37%10%
1348 Intel Core i5-2550K
2012
37%7%
1349 Intel Xeon E3-1235L v5
2017
37%8%
1350 Intel Core i5-4300M
2013
37%5%
1351 Intel Pentium D1508
2017
37%5%
1352 AMD EPYC 7D12
2022
37%59%
1353 Intel Xeon E3-1275
2011
37%9%
1354 Intel Core i7-4700MQ
2013
37%9%
1355 AMD Ryzen 3 2300U
2018
37%9%
1356 Intel Xeon E5-2630 v4
2016
37%19%
1357 Intel Core i7-3930K
2011
37%14%
1358 Intel Celeron G4930T
2020
37%4%
1359 Intel Core i5-4470S
2020
37%8%
1360 Intel Core i7-3540M
2013
37%5%
1361 Intel Core i7-4860EQ
2015
37%9%
1362 Intel Core i7-5600U
2015
37%5%
1363 Intel Xeon E5-1603 v4
2017
37%8%
1364 Intel Xeon E5-2628 v3
2021
37%14%
1365 Intel Pentium Silver N6005
2021
37%9%
1366 Intel Xeon D-2166NT
2020
37%25%
1367 Odin based on Qualcomm Technologies, Inc SM8350
2021
37%11%
1368 Intel Core i7-4785T
2014
37%9%
1369 Intel Pentium G3240
2014
37%3%
1370 Intel Celeron G4900T
2018
37%4%
1371 Intel Xeon E5-4627 v3
2016
37%19%
1372 Intel Pentium G2130
2013
37%3%
1373 Intel Core i5-4210H
2014
37%5%
1374 Intel Core i3-10100Y
2021
37%5%
1375 Intel Xeon E5-2630L v4
2017
37%18%
1376 Intel Core i5-4430S
2013
37%7%
1377 Intel Core i7-2600
2010
37%9%
1378 Intel Core i7-2600K
2010
37%9%
1379 Qualcomm Technologies, Inc SA8195P
2022
37%11%
1380 Intel Celeron G3920
2016
37%4%
1381 Intel Xeon W-2102
2018
37%8%
1382 vendor Kirin980
2021
37%9%
1383 Intel Xeon E5-2673 v3
2015
37%23%
1384 Intel Core i7-3820
2012
37%9%
1385 Intel Core i3-3245
2013
37%4%
1386 Intel Xeon E5-1650
2012
37%13%
1387 AMD EPYC 7551
2017
37%36%
1388 Intel Pentium G4400T
2015
37%4%
1389 Intel Core i7-3520M
2012
37%5%
1390 Intel Core i3-3220
2012
37%4%
1391 Intel Xeon E5-2678 v3
2015
37%24%
1392 Intel Xeon E5-2676 v4
2020
37%31%
1393 Intel Xeon E3-1220 v6
2017
37%9%
1394 Intel Xeon D-2183IT
2018
37%30%
1395 Intel Core i5-3570T
2012
37%7%
1396 Intel Core i7-2600S
2011
36%8%
1397 Intel Xeon E5-2685 v3
2015
36%21%
1398 Intel Xeon E3-1240
2011
36%9%
1399 Intel Xeon D-1521
2016
36%10%
1400 Intel Xeon E3-1245
2011
36%9%
1401 Intel Core i7-6498DU
2016
36%5%
1402 Intel Xeon Silver 4214
2019
36%26%
1403 Intel Core i5-3330
2012
36%7%
1404 Intel Core i5-4278U
2014
36%5%
1405 Intel Core i7-4750HQ
2013
36%9%
1406 Snapdragon 8cx
2021
36%8%
1407 Intel Core i3-4330T
2014
36%5%
1408 Intel Celeron G3900
2016
36%4%
1409 Intel Core i5-6442EQ
2019
36%8%
1410 Intel Core i5-4670T
2013
36%7%
1411 Intel Xeon D-2141I
2019
36%20%
1412 Intel Core i3-3210
2013
36%4%
1413 Intel Pentium G2120
2012
36%3%
1414 Intel Xeon E5-2658 v3
2015
36%22%
1415 AMD Athlon Silver 3050U
2020
36%5%
1416 Intel Xeon Silver 4116
2018
36%25%
1417 Intel Pentium G4560T
2017
36%5%
1418 Intel Core i5-2500
2010
36%7%
1419 Intel Celeron G3930TE
2019
36%4%
1420 AMD Athlon Gold 3150C
2022
36%5%
1421 MT6891Z/CZA
2021
36%10%
1422 Intel Core i3-3225
2012
36%4%
1423 Intel Xeon E5-2683 v4
2016
36%28%
1424 Intel Core i5-7Y57
2017
36%5%
1425 Intel Core i5-8210Y
2019
36%5%
1426 Intel Xeon E5-2650 v4
2016
36%23%
1427 Intel Core i5-2500K
2010
36%7%
1428 Intel Pentium G3220
2013
36%3%
1429 Intel Xeon E5-2696 v2
2013
36%23%
1430 Intel Core i7-3615QM
2012
36%8%
1431 Intel Core i7-6500U
2015
36%5%
1432 AMD EPYC 7401P
2017
36%46%
1433 Intel Xeon Gold 6130T
2020
36%36%
1434 Intel Xeon D-1541
2016
36%17%
1435 Intel Core i7-4712HQ
2014
36%9%
1436 AMD Ryzen 3 2200U
2017
36%6%
1437 Intel Celeron G1850
2014
36%3%
1438 Intel Core i7-6560U
2016
36%5%
1439 MT6883Z/CZA
2022
36%9%
1440 Intel Core i5-5350U
2015
36%4%
1441 Intel Core i3-4570T
2014
36%5%
1442 Intel Core i5-3330S
2012
36%6%
1443 Intel Xeon Gold 6238
2019
36%45%
1444 Intel Xeon E5-2620 v3
2014
36%13%
1445 Intel Core i5-4210M
2014
36%5%
1446 Intel Xeon Silver 4112
2018
36%11%
1447 Hisilicon Kirin820
2021
36%7%
1448 Intel Core i7-3630QM
2012
36%8%
1449 AMD EPYC 7452
2019
36%69%
1450 Intel Core i3-6100E
2016
36%5%
1451 Intel Xeon E5-2658A v3
2019
36%24%
1452 AMD Ryzen 5 PRO 1600
2017
36%17%
1453 AMD PRO A12-9800
2017
36%6%
1454 Intel Core i3-3250T
2016
36%4%
1455 Intel Core i7-4702MQ
2013
36%8%
1456 Intel Xeon E5-2650 v2
2013
36%16%
1457 Intel Xeon E5-2670 v3
2014
36%23%
1458 Intel Xeon E5-1410 v2
2015
36%9%
1459 Intel Core i5-2450P
2012
36%7%
1460 Intel Core i5-6300U
2015
36%5%
1461 AMD Athlon X4 845
2016
35%6%
1462 Intel Core i7-3612QE
2012
35%8%
1463 Intel Xeon E3-1268L v3
2014
35%9%
1464 SM8325
2022
35%8%
1465 Intel Xeon E5-2649 v3
2018
35%20%
1466 vendor Kirin820
2022
35%8%
1467 AMD EPYC 7251
2018
35%25%
1468 Intel Core i5-6198DU
2016
35%5%
1469 Intel Xeon E5-2687W
2012
35%16%
1470 AMD FX-9370 Eight-Core
2013
35%10%
1471 Intel Core i7-4702HQ
2013
35%9%
1472 Intel Core i3-7100H
2017
35%6%
1473 AMD Ryzen Embedded R1305G
2020
35%5%
1474 Intel Core i5-L16G7
2020
35%6%
1475 AMD PRO A10-9700
2016
35%6%
1476 Intel Core i5-6260U
2015
35%5%
1477 AMD A6-9400
2019
35%4%
1478 Intel Xeon E3-1265L V2
2012
35%8%
1479 Intel Core i7-3610QM
2012
35%8%
1480 Intel Core i7-995X
2010
35%12%
1481 Intel Xeon Silver 4114
2017
35%21%
1482 Intel Xeon E5-2690
2012
35%16%
1483 Intel Core i3-4350T
2015
35%5%
1484 Intel Xeon E3-1230
2011
35%8%
1485 Intel Xeon E5-2660 v4
2016
35%26%
1486 Intel Xeon E3-1268L v5
2018
35%10%
1487 Intel Core i5-6400T
2015
35%7%
1488 Intel Celeron G3930T
2018
35%3%
1489 Intel Core i5-3340M
2013
35%4%
1490 Intel Xeon D-1548
2019
35%15%
1491 Intel Xeon E5-1607 v2
2014
35%7%
1492 Intel Core i5-4590T
2014
35%7%
1493 Intel Core i5-5300U
2015
35%5%
1494 Intel Core i5-2500S
2011
35%6%
1495 Intel Core i7-5500U
2015
35%5%
1496 AMD A10-6800B APU
2014
35%5%
1497 Intel Xeon E5-2695 v2
2013
35%22%
1498 MT6877T
2022
35%7%
1499 AMD PRO A6-8570
2017
35%3%
1500 Intel Xeon E5-2643
2012
35%9%
1501 Intel Core i3-4130T
2013
35%5%
1502 AMD EPYC 7281
2017
35%36%
1503 Intel Core i3-7167U
2018
35%5%
1504 Qualcomm Technologies, Inc SDM765G 5G
2021
35%6%
1505 Qualcomm Technologies, Inc LAGOON
2021
35%5%
1506 AMD Athlon X4 950
2017
35%6%
1507 Intel Xeon E5-1603 v3
2015
35%7%
1508 Intel Core i7-4600U
2013
35%4%
1509 Intel Core i7-3635QM
2012
35%7%
1510 Hisilicon Kirin 990
2021
35%6%
1511 AMD Athlon X4 880K
2016
35%6%
1512 Intel Core i5-4570TE
2014
34%5%
1513 Intel Xeon E5-2650 v3
2014
34%19%
1514 AMD A8-7680
2019
34%6%
1515 AMD A6-6420B APU
2014
34%3%
1516 AMD FX-8370 Eight-Core
2014
34%10%
1517 Intel Xeon X5687
2011
34%9%
1518 Intel Xeon E5-2670 v2
2014
34%19%
1519 Intel Core i5-4288U
2013
34%4%
1520 Intel Core m3-7Y32
2017
34%5%
1521 AMD A6-9500
2016
34%3%
1522 AMD PRO A6-8550B
2016
34%3%
1523 Intel Xeon E3-1230L v3
2013
34%9%
1524 AMD A12-9800
2016
34%6%
1525 Intel Xeon E5-2699C v4
2017
34%33%
1526 Intel Xeon E5-4620 v2
2015
34%16%
1527 Intel Core i5-4230U
2018
34%3%
1528 Qualcomm Technologies, Inc SM8150_Plus
2021
34%7%
1529 Qualcomm Technologies, Inc SDM720G
2021
34%5%
1530 Intel Xeon E3-1235
2011
34%8%
1531 Intel Xeon X5690
2011
34%11%
1532 Intel Core i7-7Y75
2016
34%4%
1533 Intel Xeon E5-2620 v4
2016
34%15%
1534 Intel Pentium N6415
2021
34%6%
1535 Intel Core i3-6100TE
2015
34%5%
1536 Intel Pentium G3440T
2014
34%3%
1537 Intel Core i3-4150T
2014
34%5%
1538 AMD A10-9700
2016
34%6%
1539 Intel Core i7-4765T
2013
34%8%
1540 Intel Xeon W3690
2011
34%12%
1541 Intel Core i7-3610QE
2012
34%8%
1542 Intel Xeon E5-2686 v4
2016
34%27%
1543 AMD A10-6700 APU
2013
34%5%
1544 Intel Xeon E5-2683 v3
2015
34%25%
1545 Intel Xeon E7-8880 v3
2016
34%30%
1546 Intel Celeron J6413
2021
34%7%
1547 AMD PRO A10-8850B
2016
34%6%
1548 Intel Core i5-3320M
2012
34%4%
1549 Intel Xeon X5677
2010
34%8%
1550 AMD A6-6400B APU
2014
34%3%
1551 Intel Core i5-2380P
2012
34%6%
1552 Intel Xeon D-1540
2015
34%16%
1553 Intel Pentium J6426
2022
34%7%
1554 Intel Xeon E-2276ME
2021
34%13%
1555 AMD A12-9800E
2017
34%6%
1556 Intel Pentium G2030
2013
34%3%
1557 AMD A10-6800K APU
2013
34%5%
1558 Intel Core i5-4200M
2013
34%5%
1559 AMD Ryzen Embedded V1202B
2018
34%6%
1560 Qualcomm Technologies, Inc ATOLL-AB
2021
34%6%
1561 Vili based on Qualcomm Technologies, Inc SM8350
2021
34%9%
1562 AMD FX-4350 Quad-Core
2013
34%5%
1563 Intel Xeon Silver 4110
2017
34%17%
1564 Intel Celeron G1840
2014
34%3%
1565 Intel Xeon E5-2470 v2
2016
34%17%
1566 Intel Xeon E3-1505L v5
2017
34%9%
1567 Intel Xeon E3-1220L
2011
34%4%
1568 Intel Core i7-3632QM
2012
34%8%
1569 Intel Core i7-3687U
2013
34%4%
1570 Intel Celeron N6211
2021
34%4%
1571 Intel Core i3-9100TE
2020
34%7%
1572 Intel Core i5-4350U
2013
34%4%
1573 Intel Core i7-990X
2011
33%12%
1574 Intel Core i7-4610Y
2013
33%4%
1575 Intel Xeon E5-2658 v4
2016
33%24%
1576 AMD FX-9830P
2016
33%5%
1577 Intel Core i5-2400
2010
33%6%
1578 Intel Core i7-985
2014
33%6%
1579 vendor Kirin810
2022
33%7%
1580 AMD FX-670K Quad-Core
2014
33%5%
1581 Intel Core i5-760S
2012
33%9%
1582 Intel Xeon E5-2689
2013
33%16%
1583 AMD FX-8350 Eight-Core
2012
33%10%
1584 Qualcomm Technologies, Inc SM7125
2021
33%5%
1585 AMD A6-7470K
2016
33%3%
1586 Intel Core i5-7Y54
2016
33%5%
1587 Intel Core i7-4770TE
2015
33%7%
1588 AMD A10-8850
2016
33%5%
1589 Intel Core i5-6200U
2015
33%5%
1590 Intel Pentium G3250T
2015
33%3%
1591 Intel Xeon X5672
2011
33%8%
1592 Intel Xeon E5-2630 v2
2013
33%12%
1593 Intel Core i7-2860QM
2011
33%8%
1594 Intel Core i7-6822EQ
2016
33%9%
1595 Intel Xeon W5590
2009
33%5%
1596 Intel Xeon E3-1225
2011
33%6%
1597 Intel Xeon E5-2667
2012
33%12%
1598 Intel Xeon E5-2692 v2
2016
33%20%
1599 Intel Pentium G3420T
2014
33%3%
1600 AMD A10 PRO-7850B APU
2014
33%6%
1601 Intel Pentium G3260T
2015
33%3%
1602 Intel Xeon E5-2680
2012
33%15%
1603 Intel Core i3-7130U
2017
33%5%
1604 Qualcomm Technologies, Inc LITO
2021
33%5%
1605 Intel Atom x6413E
2021
33%7%
1606 Intel Core i7-2960XM
2011
33%8%
1607 AMD A6-7480
2019
33%3%
1608 Intel Core i5-3230M
2013
33%4%
1609 AMD FX-4330
2015
33%5%
1610 AMD PRO A10-8770
2017
33%6%
1611 Intel Core i3-2130
2011
33%3%
1612 Intel Xeon W3680
2010
33%11%
1613 Intel Core i7-980
2011
33%11%
1614 Intel Pentium G3240T
2014
33%3%
1615 Intel Xeon E3-1220
2011
33%6%
1616 Intel Xeon E5-4660 v3
2017
33%23%
1617 Intel Xeon Silver 4108
2018
33%15%
1618 AMD A10-6790K APU
2013
33%5%
1619 AMD A6-6420K APU
2014
33%3%
1620 Intel Xeon W3580
2009
33%6%
1621 Intel Celeron G3900T
2016
33%3%
1622 Intel Core i5-680
2010
33%4%
1623 Intel Atom x6425E
2022
33%6%
1624 Intel Core i5-8200Y
2018
33%4%
1625 Intel Pentium G2020
2013
33%3%
1626 Intel Celeron G1630
2013
33%3%
1627 Intel Xeon E5-4617
2014
33%10%
1628 Intel Core i5-5250U
2015
33%4%
1629 Intel Core i3-2125
2011
33%3%
1630 Intel Core i3-3240T
2012
33%3%
1631 Intel Core i5-4258U
2013
33%4%
1632 Intel Xeon E5-2450 v2
2017
33%15%
1633 AMD EPYC 7232P
2020
33%28%
1634 AMD A10-8750
2015
33%5%
1635 AMD A10-5800B APU
2013
33%5%
1636 AMD A10-7890K
2016
33%6%
1637 Intel Xeon X5679
2011
33%12%
1638 Qualcomm Technologies, Inc SM7250
2021
33%6%
1639 AMD Athlon X4 870K
2016
33%6%
1640 AMD FX-4320
2016
33%5%
1641 Intel Core i7-4650U
2013
33%4%
1642 AMD FX-6350 Six-Core
2013
33%7%
1643 Snapdragon 8c
2022
33%9%
1644 Intel Core i3-6100H
2015
33%5%
1645 Intel Core i7-3612QM
2012
33%8%
1646 Pentium Dual-Core E6000
2011
33%2%
1647 MediaTek MT6789
2022
33%7%
1648 Intel Xeon E5-2630L v3
2016
33%15%
1649 Intel Core i5-3210M
2012
33%4%
1650 Intel Core i7-4510U
2014
33%4%
1651 Intel Core i7-8665UE
2019
33%8%
1652 Intel Celeron N4505
2022
33%4%
1653 AMD Embedded R-Series RX-421ND
2022
32%6%
1654 AMD PRO A6-7350B
2018
32%3%
1655 Intel Core i3-2140
2013
32%4%
1656 Intel Celeron N5095A
2022
32%7%
1657 Intel Xeon E5-4650 v2
2019
32%18%
1658 Intel Core i5-670
2010
32%4%
1659 AMD A8-6600K APU
2013
32%5%
1660 MT6853V/TNZA
2021
32%6%
1661 Intel Xeon Gold 5117
2017
32%26%
1662 Intel Core i7-980X
2010
32%11%
1663 Intel Xeon E5-2637
2018
32%5%
1664 AMD Athlon X4 860K
2014
32%6%
1665 Intel Xeon X5680
2010
32%11%
1666 AMD FX-6330 Six-Core
2016
32%7%
1667 Intel Core i5-3610ME
2012
32%4%
1668 AMD Athlon X4 760K Quad Core
2013
32%5%
1669 AMD A10 PRO-7800B APU
2014
32%5%
1670 Qualcomm Technologies, Inc SDMMAGPIEP
2021
32%6%
1671 Intel Celeron N5105
2021
32%7%
1672 Intel Core i7-2640M
2011
32%4%
1673 AMD A4-6320 APU
2014
32%3%
1674 AMD PRO A12-9800E
2017
32%5%
1675 Intel Core i7-3667U
2012
32%4%
1676 Intel Core i5-2320
2011
32%6%
1677 Intel Core i3-2120
2011
32%3%
1678 MT6833V/PNZA
2021
32%7%
1679 Hisilicon Kirin810
2021
32%5%
1680 Intel Celeron G1820
2014
32%3%
1681 Intel Celeron N5095
2021
32%7%
1682 AMD Athlon X2 370K Dual Core
2013
32%2%
1683 Intel Xeon E5-4640 v3
2017
32%17%
1684 Apple A9X
2021
32%4%
1685 Intel Celeron G1830
2014
32%3%
1686 Intel Xeon E5-2660 v2
2014
32%17%
1687 AMD A10-7850K APU
2014
32%6%
1688 AMD Phenom II X4 980
2011
32%5%
1689 Intel Core i7-975
2009
32%6%
1690 Intel Core i5-5200U
2014
32%4%
1691 Intel Core i5-4402E
2016
32%4%
1692 AMD A10-7870K
2015
32%6%
1693 Intel Xeon W5580
2009
32%6%
1694 AMD A12-9730P
2017
32%5%
1695 Intel Xeon E5-2669 v3
2016
32%26%
1696 AMD PRO A6-9500
2017
32%3%
1697 AMD FX-8370E Eight-Core
2014
32%9%
1698 AMD Phenom II X6 1100T
2010
32%6%
1699 Intel Xeon W3670
2011
32%11%
1700 Snapdragon 7c
2022
32%6%
1701 Intel Celeron G3900E
2017
32%3%
1702 Intel Core i7-2920XM
2011
32%7%
1703 Intel Core i5-4310U
2014
32%4%
1704 AMD PRO A8-9600
2016
32%5%
1705 AMD A8-7500
2016
32%6%
1706 Intel Core i5-2310
2011
32%6%
1707 AMD Opteron X3421 APU
2017
32%6%
1708 Intel Core i7-4500U
2013
32%4%
1709 AMD A6 PRO-7400B
2014
32%3%
1710 AMD PRO A6-9500E
2017
32%3%
1711 Intel Pentium G2120T
2020
32%3%
1712 Intel Xeon W3565
2009
32%5%
1713 Intel Core i7-2840QM
2012
32%6%
1714 AMD A10-5800K APU
2012
32%5%
1715 AMD FX-8300 Eight-Core
2013
32%9%
1716 Snapdragon 7c Gen 2
2021
32%6%
1717 AMD A10-7860K
2016
32%5%
1718 AMD FX-4300 Quad-Core
2012
32%5%
1719 AMD A8-6500B APU
2014
32%5%
1720 Hygon C86 7255 16-core
2021
32%31%
1721 AMD FX-6300 Six-Core
2012
31%7%
1722 Intel Core i5-2500T
2011
31%5%
1723 Intel Core i7-2820QM
2011
31%7%
1724 AMD PRO A8-8650B
2015
31%5%
1725 Intel Pentium G2010
2013
31%3%
1726 AMD Athlon X4 840
2015
31%5%
1727 AMD A4-7300 APU
2014
31%3%
1728 Intel Core i3-3220T
2012
31%3%
1729 AMD Athlon X4 750 Quad Core
2015
31%4%
1730 Intel Xeon E5-4620 v3
2019
31%17%
1731 Intel Xeon D-1581
2021
31%22%
1732 Intel Xeon Gold 6262V
2022
31%5%
1733 Intel Core i5-2405S
2011
31%5%
1734 Intel Core i5-4300U
2013
31%4%
1735 Intel Xeon X5270
2014
31%3%
1736 AMD A8-6500 APU
2013
31%5%
1737 Qualcomm Technologies, Inc SDM730G AIE
2021
31%5%
1738 MediaTek MT6853T
2021
31%5%
1739 AMD A6-9500E
2018
31%3%
1740 Intel Xeon E5-2430 v2
2014
31%12%
1741 Intel Xeon E5-2628L v3
2015
31%16%
1742 Intel Xeon X5675
2011
31%11%
1743 AMD A8-9600
2017
31%5%
1744 Intel Pentium G4400TE
2018
31%4%
1745 Intel Core i7-8500Y
2018
31%4%
1746 MT6781V/CD
2021
31%7%
1747 AMD A8-7670K
2015
31%5%
1748 AMD Embedded R-Series RX-421BD
2015
31%5%
1749 Intel Xeon E5-4657L v2
2015
31%19%
1750 Intel Xeon E5-4650
2012
31%14%
1751 Intel Core i5-4260U
2014
31%4%
1752 Intel Xeon E5-2670
2012
31%15%
1753 AMD A4 PRO-7300B APU
2014
31%2%
1754 AMD A6-8550
2015
31%3%
1755 Intel Xeon E5-4669 v3
2015
31%29%
1756 AMD Athlon II X4 655
2014
31%3%
1757 AMD PRO A10-8770E
2017
31%5%
1758 AMD FX-8320 Eight-Core
2012
31%9%
1759 Intel Core i5-4460T
2014
31%6%
1760 Intel Core i7-965
2008
31%5%
1761 Intel Xeon E5-2658 v2
2013
31%17%
1762 AMD Embedded R-Series RX-418GD Radeon R6
2018
31%6%
1763 MT8789V/T
2022
31%7%
1764 Intel Core i7-2620M
2011
31%4%
1765 AMD FX-4150 Quad-Core
2013
31%5%
1766 Intel Core i5-2400S
2011
31%5%
1767 AMD Athlon II X2 280
2013
31%2%
1768 Intel Xeon E5-4667 v3
2018
31%25%
1769 AMD FX-4170 Quad-Core
2012
31%5%
1770 Intel Pentium G2100T
2016
31%3%
1771 Intel Pentium G870
2012
31%2%
1772 AMD A10-7800 APU
2014
31%5%
1773 Intel Xeon E3-1260L
2011
31%7%
1774 Intel Xeon W3570
2009
31%5%
1775 Intel Pentium G3220T
2014
31%3%
1776 Intel Core i7-960
2009
31%5%
1777 Intel Xeon E5-1410
2012
31%8%
1778 AMD Phenom II X6 1090T
2010
31%6%
1779 Intel Xeon X5470
2009
31%5%
1780 Intel Xeon Platinum 8167M
2019
31%42%
1781 MT6833V/ZA
2021
31%7%
1782 Intel Core i7-970
2010
31%11%
1783 Intel Xeon X5667
2010
31%7%
1784 Intel Core i5-661
2010
31%4%
1785 Intel Xeon E5-2470
2013
31%14%
1786 AMD Athlon Silver 3050e
2020
31%5%
1787 Intel Xeon E3-1220L V2
2014
31%4%
1788 Intel Core2 Extreme X9775
2009
31%5%
1789 AMD A8-7600 APU
2014
31%5%
1790 AMD PRO A12-8870E
2016
31%5%
1791 Intel Core i5-655K
2010
31%3%
1792 Intel Xeon X5492
2008
31%4%
1793 Intel Xeon Silver 4109T
2018
31%17%
1794 AMD A10-5700 APU
2012
31%5%
1795 Intel Pentium G2030T
2014
30%3%
1796 AMD FX-770K Quad-Core
2014
30%5%
1797 Intel Core i3-6157U
2016
30%5%
1798 AMD Athlon X4 750K Quad Core
2012
30%5%
1799 AMD A4 PRO-7350B
2014
30%3%
1800 Intel Xeon E5-1607
2012
30%6%
1801 AMD FX-7600P APU
2014
30%5%
1802 Qualcomm Technologies, Inc SDMMAGPIE
2021
30%5%
1803 Intel Xeon E5-2648L v4
2017
30%19%
1804 Intel Xeon D-1602
2020
30%4%
1805 Intel Xeon D-1531
2017
30%12%
1806 Intel Core i5-660
2009
30%4%
1807 AMD Phenom II X4 975
2011
30%4%
1808 Intel Core i3-2105
2011
30%3%
1809 Intel Xeon E5-2628L v4
2017
30%18%
1810 AMD A6-7400K APU
2014
30%3%
1811 Intel Celeron G1840T
2015
30%3%
1812 MT8789V/CT
2022
30%7%
1813 AMD A10-7700K APU
2014
30%5%
1814 Intel Core i3-21050
2019
30%4%
1815 Intel Xeon Gold 6133
2021
30%2%
1816 AMD Opteron X3418 APU
2019
30%5%
1817 Intel Core i5-2300
2011
30%6%
1818 AMD A6-6400K APU
2013
30%2%
1819 Intel Xeon E5-2629 v3
2016
30%15%
1820 Intel Xeon D-2187NT
2020
30%30%
1821 AMD FX-B4150 Quad-Core
2013
30%6%
1822 AMD FX-8320E Eight-Core
2014
30%8%
1823 Intel Pentium Silver N6000
2021
30%5%
1824 AMD FX-8150 Eight-Core
2011
30%9%
1825 Intel Celeron G1620
2013
30%2%
1826 AMD A8-5600K APU
2012
30%5%
1827 Intel Pentium 3560M
2015
30%3%
1828 Intel Core i3-2100
2011
30%3%
1829 AMD FX-6120 Six-Core
2012
30%6%
1830 AMD FX-870K Quad Core
2016
30%5%
1831 Intel Core i5-6350HQ
2021
30%7%
1832 AMD 3020e
2020
30%4%
1833 MT6833V/NZA
2021
30%6%
1834 AMD Opteron 6328
2013
30%9%
1835 AMD A10-9700E
2017
30%5%
1836 AMD FX-8310 Eight-Core
2014
30%8%
1837 Intel Core2 Duo E8600
2008
30%2%
1838 Intel Core i7-3537U
2013
30%4%
1839 Intel Xeon E5-2665
2012
30%14%
1840 AMD Phenom II X2 560
2010
30%2%
1841 Intel Pentium 6405U
2020
30%4%
1842 Qualcomm Technologies, Inc SM7150
2021
30%5%
1843 AMD Opteron 4332 HE
2015
30%6%
1844 Intel Celeron N5100
2021
30%5%
1845 AMD Phenom II X2 565
2011
30%2%
1846 AMD Phenom II X4 970
2010
30%4%
1847 Intel Xeon X5272
2009
30%2%
1848 AMD A4-6300 APU
2013
30%2%
1849 AMD Phenom II X2 570
2015
30%2%
1850 AMD A8-8650
2015
30%5%
1851 Intel Xeon W3550
2009
30%5%
1852 Intel Xeon X3470
2010
30%5%
1853 Intel Xeon X5260
2009
30%2%
1854 Intel Xeon X3480
2012
30%5%
1855 Intel Pentium Silver J5040
2020
30%6%
1856 AMD Phenom II X6 1075T
2010
30%5%
1857 AMD PRO A12-9800B
2016
30%5%
1858 Intel Celeron G3900TE
2018
30%3%
1859 Intel Xeon E5-4610
2018
30%11%
1860 Intel Core i3-2102
2016
30%3%
1861 Intel Core i7-610E
2011
30%3%
1862 Intel Core2 Extreme X9770
2008
30%4%
1863 Intel Xeon X5670
2010
30%10%
1864 AMD Athlon II X4 559
2013
30%4%
1865 Intel Core m3-7Y30
2016
30%4%
1866 AMD FX-6200 Six-Core
2012
30%7%
1867 Intel Core i5-24050S
2013
30%5%
1868 Intel Core i5-3437U
2013
30%4%
1869 Intel Celeron G1820T
2014
30%3%
1870 Intel Core i7-950
2009
29%5%
1871 AMD Phenom II X2 521
2011
29%2%
1872 AMD Phenom II X2 B59
2012
29%2%
1873 Intel Xeon E5-2660
2012
29%13%
1874 AMD A8-7650K
2015
29%5%
1875 Intel Xeon X5482
2009
29%4%
1876 Intel Xeon E5-2650L v3
2015
29%19%
1877 AMD Athlon II X3 460
2011
29%3%
1878 Intel Core i7-2710QE
2011
29%7%
1879 Intel Xeon X5570
2009
29%5%
1880 Intel Xeon E5-4650L
2017
29%14%
1881 Snapdragon 850
2021
29%4%
1882 Intel Pentium 1403 v2
2018
29%4%
1883 Intel Core i5-2390T
2011
29%4%
1884 Intel Core i7-870
2009
29%5%
1885 AMD FX-6130 Six-Core
2013
29%7%
1886 Intel Core i5-2540M
2010
29%4%
1887 Intel Core i3-7100U
2016
29%4%
1888 Intel Core i3-4100E
2021
29%3%
1889 Intel Celeron J6412
2021
29%6%
1890 AMD A6-5400B APU
2013
29%2%
1891 Intel Core i3-4110M
2014
29%4%
1892 Intel Core M-5Y51
2015
29%4%
1893 Intel Xeon E5-2630L v2
2014
29%11%
1894 MT6833
2021
29%6%
1895 AMD A10-9630P
2016
29%5%
1896 Intel Core i3-4100M
2014
29%4%
1897 Intel Xeon E5-4650 v3
2018
29%18%
1898 Intel Pentium G860
2011
29%2%
1899 AMD PRO A10-9700E
2016
29%5%
1900 Intel Xeon X5560
2009
29%5%
1901 Intel Xeon
2018
29%2%
1902 Intel N200
2023
29%6%
1903 Intel Core i5-650
2010
29%4%
1904 AMD PRO A8-8670E
2017
29%5%
1905 Intel Xeon D-1528
2016
29%11%
1906 Intel Xeon D-1527
2020
29%8%
1907 Intel Core m7-6Y75
2015
29%4%
1908 AMD 3015e
2020
29%4%
1909 Intel Xeon X5660
2010
29%10%
1910 Intel Xeon E5-2420 v2
2014
29%10%
1911 Intel Core i5-4210U
2014
29%4%
1912 Intel Core m5-6Y57
2015
29%4%
1913 AMD Phenom II X4 B99
2011
29%4%
1914 Intel Core i7-2720QM
2011
29%7%
1915 Intel Celeron G1610
2012
29%2%
1916 AMD A8 PRO-7600B APU
2014
29%5%
1917 Intel Core i7-640M
2010
29%3%
1918 AMD FX-8800P
2015
29%5%
1919 AMD A9-9430
2017
29%3%
1920 AMD A4-6300B APU
2013
29%2%
1921 Intel Core i7-880
2010
29%5%
1922 AMD Athlon X4 740 Quad Core
2012
29%4%
1923 AMD Phenom II X4 B65
2011
29%4%
1924 Intel Xeon E3120
2010
29%2%
1925 Intel Xeon X5460
2009
29%4%
1926 AMD Phenom II X4 977
2012
29%4%
1927 MT6833P
2021
29%7%
1928 Intel Xeon E5-4669 v4
2017
29%19%
1929 Intel Core i7-3517UE
2012
29%4%
1930 AMD PRO A4-8350B
2016
29%3%
1931 Intel Celeron 4305U
2021
29%3%
1932 CentaurHauls
2022
29%13%
1933 AMD EPYC 7301
2019
29%25%
1934 MT6781
2022
29%6%
1935 Intel Core i7-860S
2011
29%5%
1936 Intel Xeon E5-4607 v2
2016
29%11%
1937 AMD Athlon II X2 B28
2012
29%2%
1938 AMD Opteron 3350 HE
2013
29%5%
1939 AMD Phenom II X4 965
2009
29%4%
1940 AMD A4-5300 APU
2012
29%2%
1941 Intel Xeon E5-2609 v2
2014
29%6%
1942 Intel Core i5-3427U
2012
29%4%
1943 Intel Pentium E6800
2010
29%2%
1944 Intel Core i7-875K
2010
29%5%
1945 AMD Phenom II X6 1065T
2011
29%5%
1946 Intel Celeron 3965U
2017
29%3%
1947 Intel Core i5-2520M
2011
29%4%
1948 AMD Athlon II X2 265
2010
29%2%
1949 Intel Core2 Extreme X9750
2009
29%4%
1950 Intel Xeon X5647
2011
29%7%
1951 Intel Xeon E5-2648L v2
2017
29%14%
1952 Snapdragon 845
2021
29%5%
1953 Intel Celeron N4500
2021
29%3%
1954 AMD Athlon II X2 270
2011
29%2%
1955 Intel Xeon E5-2640
2012
28%10%
1956 Intel Core M-5Y31
2015
28%3%
1957 AMD A8-5500B APU
2013
28%4%
1958 Intel Core i5-4250U
2013
28%4%
1959 AMD Athlon II X4 557
2021
28%4%
1960 Qualcomm Technologies, Inc SM4350
2021
28%5%
1961 Intel Core i3-560
2010
28%3%
1962 Qualcomm Technologies, Inc SDM845
2021
28%5%
1963 AMD Athlon II X3 455
2010
28%3%
1964 Intel Pentium G850
2011
28%2%
1965 Intel Core i3-550
2010
28%3%
1966 AMD 3015Ce
2021
28%3%
1967 AMD Opteron 6386 SE
2014
28%14%
1968 AMD Phenom II X620 Dual-Core
2013
28%2%
1969 AMD A9-9410
2016
28%2%
1970 Intel Pentium E6700
2010
28%2%
1971 AMD Phenom II X4 B60
2010
28%4%
1972 Intel Xeon X3380
2009
28%4%
1973 Intel Xeon W3530
2010
28%5%
1974 Intel Xeon E5-1603
2012
28%6%
1975 Intel Core i3-6100U
2015
28%4%
1976 AMD FX-8120 Eight-Core
2011
28%8%
1977 AMD Phenom X2 Dual-Core GE-7060
2013
28%2%
1978 Intel Xeon E3110
2008
28%2%
1979 Intel Pentium 4417U
2019
28%4%
1980 Intel Celeron G1620T
2014
28%3%
1981 ARM Neoverse-N1 80 Core 3000 MHz
2021
28%60%
1982 AMD A9-9425
2018
28%2%
1983 AMD Phenom II X4 B97
2010
28%4%
1984 AMD Athlon II X4 650
2011
28%4%
1985 Intel Core i7-860
2009
28%5%
1986 Intel Core i3-5157U
2015
28%4%
1987 Intel Core i3-7020U
2018
28%4%
1988 Intel Pentium 5405U
2019
28%4%
1989 Intel Core2 Duo E8500
2008
28%2%
1990 Intel Core i5-2435M
2011
28%3%
1991 AMD A8-5500 APU
2012
28%4%
1992 AMD Phenom II X4 B55
2010
28%4%
1993 Intel Xeon E5-1428L v2
2019
28%11%
1994 AMD A10-9620P
2017
28%4%
1995 AMD A12-9720P
2017
28%4%
1996 MT6785
2021
28%6%
1997 Intel Xeon D-1577
2020
28%19%
1998 AMD FX-6100 Six-Core
2011
28%6%
1999 Intel Core i7-2670QM
2011
28%6%
2000 Intel Xeon D-1518
2016
28%8%
2001 AMD FX-4130 Quad-Core
2012
28%4%
2002 Intel Xeon E5-4648 v3
2017
28%15%
2003 AMD PRO A6-8500B
2016
28%3%
2004 AMD Phenom II X6 1055T
2010
28%5%
2005 AMD PRO A12-8800B
2015
28%4%
2006 AMD Phenom II X4 840
2011
28%4%
2007 Intel Pentium G645
2012
28%2%
2008 AMD Athlon X2 340 Dual Core
2013
28%2%
2009 AMD Embedded R-Series RX-216GD
2017
28%3%
2010 Intel Pentium G3320TE
2014
28%3%
2011 Intel Xeon E5240
2009
28%2%
2012 Intel Xeon X3370
2009
28%4%
2013 AMD Phenom II X2 555
2010
28%2%
2014 Intel Xeon W3540
2009
28%5%
2015 MediaTek MT6785V/CD
2021
28%6%
2016 AMD Phenom II X3 B77
2012
28%3%
2017 AMD PRO A10-8750B
2015
28%5%
2018 Intel Core i7-3517U
2012
28%3%
2019 Intel Pentium Silver N5020
2021
28%6%
2020 AMD A9-9420
2017
28%2%
2021 AMD Phenom II X4 960T
2011
28%4%
2022 Intel Xeon E5-2620 v2
2013
28%10%
2023 Intel Atom x6211E
2021
28%3%
2024 ARM Neoverse-N1 128 Core 3000 MHz
2022
28%76%
2025 Intel Core i7-940
2008
28%5%
2026 Intel Core2 Duo E8290
2012
28%2%
2027 AMD Opteron 6348
2013
28%13%
2028 AMD RX-427BB
2015
28%5%
2029 AMD FX-4200 Quad-Core
2013
28%5%
2030 AMD PRO A10-9700B
2018
28%4%
2031 Intel Core i3-4330TE
2014
27%3%
2032 AMD Sempron 240
2018
27%2%
2033 Intel Xeon X5650
2010
27%9%
2034 AMD Athlon II X3 450
2010
27%3%
2035 Intel Xeon L5240
2009
27%2%
2036 AMD Phenom II X4 955
2009
27%4%
2037 Intel Core i7-620M
2010
27%3%
2038 AMD Athlon II X4 651 Quad-Core
2012
27%4%
2039 Intel Core i5-760
2010
27%4%
2040 AMD Phenom II X2 511
2011
27%2%
2041 Intel Core2 Quad Q9650
2008
27%4%
2042 Intel Xeon E5-2440
2014
27%10%
2043 Intel Xeon E5-2648L v3
2016
27%16%
2044 Intel Core i3-7102E
2019
27%4%
2045 AMD Athlon X4 830
2018
27%5%
2046 Intel Core i5-580M
2010
27%3%
2047 Intel Pentium G640
2012
27%2%
2048 Intel Xeon E5450
2009
27%4%
2049 Intel Core i5-4200U
2013
27%4%
2050 AMD A10-6700T APU
2014
27%4%
2051 Intel Core i7-4550U
2014
27%4%
2052 Intel Core i7-2715QE
2011
27%5%
2053 Intel Core M-5Y71
2015
27%3%
2054 AMD PRO A8-9600B
2017
27%4%
2055 AMD Ryzen Embedded V1500B Quad-core
2021
27%9%
2056 Intel Celeron N6210
2022
27%3%
2057 Intel Core i3-3130M
2013
27%3%
2058 Intel Core i5-3337U
2013
27%3%
2059 Rockchip RK3588
2022
27%7%
2060 Intel Celeron 2000E
2017
27%3%
2061 AMD RX-425BB
2021
27%4%
2062 Intel Xeon E3113
2014
27%2%
2063 Intel Core m5-6Y54
2015
27%4%
2064 AMD FX-4100 Quad-Core
2011
27%4%
2065 Intel Xeon L3110
2009
27%2%
2066 MT6853V/ZA
2021
27%6%
2067 SM8450
2022
27%8%
2068 Apple A11 Bionic
2021
27%7%
2069 AMD Phenom II X6 1045T
2010
27%5%
2070 Intel Core i3-3120M
2012
27%3%
2071 Intel Celeron G555
2012
27%2%
2072 Intel Pentium 2020M
2013
27%2%
2073 AMD FX-8140 Eight-Core
2012
27%8%
2074 Intel Core i3-4000M
2013
27%3%
2075 Intel Core i5-2415M
2011
27%3%
2076 Intel Xeon X5550
2009
27%5%
2077 Intel Pentium Silver N5030
2020
27%4%
2078 AMD PRO A6-8530B
2017
27%2%
2079 SMDK4x12
2021
27%5%
2080 AMD Athlon II X3 445
2010
27%3%
2081 AMD Phenom II X4 B50
2009
27%4%
2082 Intel Core i5-2450M
2011
27%3%
2083 Intel Xeon X5450
2009
27%4%
2084 Intel Core i7-870S
2010
27%5%
2085 Intel Pentium E5800
2012
27%2%
2086 AMD Athlon X3 445
2011
27%3%
2087 Intel Xeon E5-2640 v2
2014
27%13%
2088 AMD Opteron 4334
2016
27%6%
2089 Qualcomm Technologies, Inc SM6150
2021
27%5%
2090 Intel Core2 Extreme X9650
2008
27%4%
2091 AMD Phenom II X4 840T
2010
27%4%
2092 AMD A6-5357M APU
2013
27%2%
2093 Intel Core2 Duo E7600
2009
27%2%
2094 Intel Core i7-930
2010
27%5%
2095 Intel Pentium 4415U
2017
27%4%
2096 AMD FX-7600P
2015
27%4%
2097 MT6853V/NZA
2021
27%5%
2098 Intel Pentium G6960
2011
27%2%
2099 AMD PRO A6-8570E
2017
27%3%
2100 AMD A6-5400K APU
2012
27%2%
2101 Intel Pentium G2020T
2013
27%2%
2102 AMD Athlon II X4 645
2010
27%4%
2103 Intel Xeon X5472
2009
27%4%
2104 Intel Core i5-2560M
2014
27%3%
2105 Intel Xeon E5-2630
2012
27%10%
2106 AMD Athlon X2 280
2014
27%2%
2107 Intel Core2 Duo E8435
2009
27%2%
2108 Intel Core i3-540
2010
27%2%
2109 AMD A6-8500P
2016
26%2%
2110 Intel Core i3-3110M
2012
26%3%
2111 AMD Opteron X3216 APU
2017
26%2%
2112 Intel Core i3-5020U
2015
26%4%
2113 Intel Core i5-560M
2010
26%3%
2114 AMD Athlon II X4 555
2010
26%4%
2115 Intel Xeon W3520
2009
26%5%
2116 AMD Phenom II X6 1405T
2018
26%5%
2117 Intel Pentium G840
2011
26%2%
2118 Intel Core i5-3317U
2012
26%3%
2119 Intel Celeron 2970M
2014
26%2%
2120 AMD Phenom II X2 B55
2009
26%2%
2121 AMD PRO A10-8730B
2016
26%4%
2122 Intel Core i3-5010U
2015
26%4%
2123 AMD A4-5300B APU
2012
26%2%
2124 AMD Athlon II X2 255
2010
26%2%
2125 Intel Core i5-2430M
2011
26%3%
2126 Intel Xeon E5640
2010
26%6%
2127 Intel Xeon X3363
2013
26%4%
2128 Intel Core2 Duo E8400
2008
26%2%
2129 Intel Core i7-2677M
2011
26%3%
2130 Intel Xeon E5440
2009
26%4%
2131 AMD Phenom II X4 B95
2010
26%4%
2132 Intel Xeon X3360
2009
26%4%
2133 Intel Xeon E5-4620
2015
26%11%
2134 Snapdragon 7c
2021
26%5%
2135 AMD Opteron 2393 SE
2013
26%2%
2136 Intel Pentium G630
2011
26%2%
2137 AMD Athlon II X2 260
2010
26%2%
2138 AMD Phenom II X4 B45
2009
26%4%
2139 AMD PRO A6-9500B
2017
26%2%
2140 Intel Xeon E5-2448L v2
2018
26%11%
2141 Intel Core i5-750
2009
26%4%
2142 Intel Xeon X3460
2010
26%5%
2143 AMD Phenom II X2 550
2009
26%2%
2144 AMD Athlon II X2 B26
2011
26%2%
2145 Intel Xeon E5-4640
2012
26%12%
2146 AMD A4-4020 APU
2014
26%2%
2147 Intel Xeon E5-2650
2012
26%12%
2148 Intel Core i7-2655LE
2011
26%3%
2149 AMD Phenom II X4 B40
2010
26%4%
2150 Intel Core2 Extreme Q6850
2008
26%4%
2151 AMD Phenom II X2 B57
2010
26%2%
2152 AMD Opteron 6344
2013
26%10%
2153 Intel Celeron G1610T
2013
26%2%
2154 AMD Phenom II X6 1035T
2010
26%5%
2155 Intel Pentium E6500
2009
26%2%
2156 Intel Xeon X3450
2009
26%5%
2157 AMD Phenom II X4 945
2009
26%4%
2158 AMD Athlon X3 455
2012
26%3%
2159 Intel Core2 Duo T9800
2009
26%2%
2160 AMD Athlon II X3 440
2010
26%3%
2161 AMD Athlon X4 640
2010
26%3%
2162 Intel Xeon E5649
2011
26%9%
2163 Intel Celeron 1020E
2014
26%2%
2164 AMD PRO A12-8830B
2017
26%4%
2165 Intel Core i5-2410M
2010
26%3%
2166 Intel Xeon X5365
2009
26%4%
2167 Intel Core i7-920
2008
26%5%
2168 Intel Xeon E3-1265L
2015
26%5%
2169 Intel Core2 Quad Q9550
2008
26%4%
2170 Intel Celeron J4025
2020
26%3%
2171 AMD A8-3870K APU
2011
26%4%
2172 AMD A12-9700P
2016
26%4%
2173 AMD A9-9400
2016
26%2%
2174 Intel Core2 Quad Q9500
2010
26%4%
2175 Intel Pentium 4405U
2015
26%3%
2176 AMD Ryzen Embedded V1500B
2021
26%8%
2177 AMD Phenom II X4 B35
2009
26%4%
2178 AMD A8-3850 APU
2011
26%4%
2179 Intel Celeron 4305UE
2019
26%3%
2180 AMD Phenom II X4 940
2009
26%4%
2181 Intel Core i7-2630QM
2011
26%6%
2182 Intel Xeon E5472
2009
26%4%
2183 Intel Xeon E5-2430L v2
2015
26%10%
2184 Intel Pentium 3550M
2014
26%2%
2185 Intel Xeon E5-2608L v3
2018
26%11%
2186 Intel Core i7-3689Y
2013
26%3%
2187 Intel Xeon E5-2675 v3
2016
26%20%
2188 AMD Phenom II X4 B70
2016
26%4%
2189 Intel Atom x6211E
2022
26%3%
2190 AMD Athlon II X4 640
2010
26%4%
2191 Intel Pentium 2030M
2013
26%2%
2192 Intel Xeon L3360
2012
26%4%
2193 Intel Pentium Silver J5005
2017
26%5%
2194 Intel Core2 Duo E7500
2009
25%2%
2195 ARM - 8 Core 1766 MHz
2022
25%7%
2196 Qualcomm Technologies, Inc SDM712
2021
25%4%
2197 AMD Athlon II X4 553
2011
25%4%
2198 AMD Athlon II X2 B24
2010
25%2%
2199 AMD Athlon II X4 641 Quad-Core
2012
25%4%
2200 AMD Opteron 6220
2013
25%8%
2201 Intel Core i7-940XM
2010
25%4%
2202 Intel Celeron 3955U
2016
25%2%
2203 AMD Athlon II X2 250e
2011
25%2%
2204 Intel Pentium G620
2011
25%2%
2205 Intel Celeron N4020C
2022
25%3%
2206 Intel Xeon E5540
2009
25%4%
2207 AMD A6-5350M APU
2013
25%2%
2208 Intel Core i5-3439Y
2013
25%3%
2209 Intel Xeon E5-2450
2015
25%12%
2210 Intel Celeron G550
2012
25%2%
2211 Intel Core2 Duo E6850
2008
25%2%
2212 AMD FX-9800P
2016
25%4%
2213 AMD Phenom II X4 850
2011
25%4%
2214 AMD FirePro A320 APU
2016
25%4%
2215 Intel Core2 Quad Q9505
2009
25%3%
2216 AMD Athlon X3 435
2009
25%3%
2217 Intel Celeron 6305
2021
25%3%
2218 Intel Core i5-2515E
2011
25%3%
2219 AMD Athlon II X3 435
2009
25%3%
2220 Intel Core i7-2635QM
2011
25%5%
2221 MT6875
2021
25%7%
2222 Apple A9
2021
25%3%
2223 AMD A4-4000 APU
2013
25%2%
2224 Intel Pentium E5700
2010
25%2%
2225 Intel Core i5-2510E
2011
25%3%
2226 Qualcomm Technologies, Inc SDM710
2021
25%4%
2227 AMD Opteron 4284
2013
25%8%
2228 T618
2022
25%4%
2229 Intel Core m3-6Y30
2015
25%4%
2230 AMD Phenom II X4 973
2010
25%4%
2231 Intel Xeon E5630
2010
25%6%
2232 Intel Xeon D-1539
2019
25%12%
2233 Intel Pentium E6600
2010
25%2%
2234 Intel Core i3-530
2010
25%2%
2235 Intel Core i3-4120U
2016
25%3%
2236 Intel Celeron 1020M
2019
25%2%
2237 Intel Pentium G6951
2011
25%2%
2238 Intel Xeon X3353
2014
25%4%
2239 MT6768G
2021
25%5%
2240 Intel Celeron 3765U
2016
25%2%
2241 Intel Core i5-480M
2010
25%2%
2242 AMD Athlon II X2 245e
2011
25%2%
2243 Intel Core2 Duo E8300
2008
25%2%
2244 Intel Xeon X3330
2010
25%3%
2245 Intel Xeon L5530
2011
25%4%
2246 Intel Celeron J4125
2020
25%5%
2247 MT8786V/N
2022
25%5%
2248 Intel Xeon L3426
2010
25%4%
2249 AMD Opteron 6376
2013
25%9%
2250 Intel Xeon E5645
2011
25%8%
2251 AMD Athlon II X2 250
2009
25%2%
2252 AMD Athlon II X4 638 Quad-Core
2015
25%4%
2253 Unisoc T618
2021
25%4%
2254 MT8786V/CA
2022
25%5%
2255 AMD PRO A10-8700B
2015
25%4%
2256 Intel Core i3-6006U
2016
25%4%
2257 AMD Phenom II X2 B53
2009
25%2%
2258 AMD Phenom II X3 B75
2009
25%3%
2259 Intel Core2 Duo T9900
2009
25%2%
2260 AMD Phenom X2 Dual-Core GE-6060
2012
25%3%
2261 Intel Xeon L5609
2010
25%5%
2262 Intel Celeron 6305E
2021
25%3%
2263 Intel Celeron N4020
2020
25%3%
2264 AMD A6-9225
2018
24%2%
2265 AMD A6-9230
2017
24%2%
2266 AMD Opteron 4226
2013
24%6%
2267 AMD Opteron 6238
2014
24%9%
2268 Intel Core2 Duo P9700
2009
24%2%
2269 Intel Xeon X3350
2008
24%4%
2270 Intel Xeon E5-2658
2012
24%10%
2271 Intel Xeon E5430
2009
24%4%
2272 Intel Xeon D-1567
2017
24%17%
2273 Intel Xeon X3440
2009
24%4%
2274 AMD Athlon II X4 635
2010
24%4%
2275 Intel Celeron E3500
2011
24%2%
2276 Intel Core i5-540M
2010
24%3%
2277 Intel Celeron 2950M
2014
24%2%
2278 Intel Xeon L5430
2014
24%4%
2279 Intel Core2 Quad Q8400
2009
24%3%
2280 Intel Xeon E5-2430
2012
24%9%
2281 Intel Core i5-460M
2010
24%2%
2282 Intel Xeon L5640
2010
24%8%
2283 AMD Opteron 4130
2016
24%4%
2284 AMD A6-9220
2017
24%2%
2285 Intel Xeon E5530
2009
24%4%
2286 Intel Core i3-5005U
2015
24%3%
2287 AMD A4-3420 APU
2012
24%2%
2288 Intel Core2 Extreme X9100
2008
24%2%
2289 AMD Opteron 3365
2014
24%7%
2290 Intel Pentium E5500
2010
24%2%
2291 AMD A10-5757M APU
2013
24%3%
2292 AMD A6-3670 APU
2012
24%3%
2293 AMD Phenom II X640 Dual-Core
2012
24%2%
2294 Intel Core 860
2010
24%5%
2295 Intel Pentium Silver N5000
2018
24%4%
2296 AMD Phenom II X4 B93
2010
24%3%
2297 AMD Athlon II X4 630
2009
24%4%
2298 AMD Opteron 4280
2014
24%7%
2299 Intel Celeron G540
2011
24%2%
2300 AMD A8-3820 APU
2012
24%4%
2301 Intel Core i3-2120T
2011
24%2%
2302 AMD Phenom II X4 925
2009
24%4%
2303 Intel Core2 Quad Q9400
2008
24%3%
2304 Intel Pentium G3450T
2015
24%3%
2305 Intel Xeon 5160
2009
24%2%
2306 Intel Pentium E6300
2009
24%2%
2307 AMD Athlon II X2 245
2009
24%2%
2308 AMD A10-8700P
2015
24%4%
2309 Qualcomm Technologies, Inc KHAJE
2022
24%5%
2310 Intel Celeron J4005
2018
24%3%
2311 Intel Core2 Quad Q9450
2008
24%3%
2312 Intel Xeon E5462
2009
24%3%
2313 AMD Athlon II X2 B22
2010
24%2%
2314 AMD Athlon X3 440
2010
24%2%
2315 AMD A10-9600P
2016
24%4%
2316 AMD Opteron 6281
2019
24%12%
2317 Intel Core2 Duo E8200
2008
24%2%
2318 AMD Opteron 1222
2010
24%2%
2319 Intel Core2 Duo E8135
2009
24%2%
2320 AMD Opteron 6378
2015
24%10%
2321 ARM Neoverse-N1 80 Core 2600 MHz
2022
24%31%
2322 AMD A10-5750M APU
2013
24%3%
2323 Intel Core2 Duo E8335
2009
24%2%
2324 MT6969T
2021
24%4%
2325 Intel Core2 Extreme Q6800
2008
24%4%
2326 Intel Xeon 3085
2015
24%2%
2327 AMD R-464L APU
2012
24%3%
2328 Unisoc ums512
2021
24%4%
2329 AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+
2008
24%2%
2330 Unisoc ums9230T
2022
24%5%
2331 AMD FX-8100 Eight-Core
2012
24%7%
2332 AMD Athlon II X4 631 Quad-Core
2011
24%4%
2333 Intel Xeon E5-2630L
2014
24%9%
2334 Intel Core i3-4110U
2015
24%3%
2335 AMD Embedded G-Series GX-224IJ Radeon R4E
2017
24%2%
2336 Intel Xeon E5-2651 v2
2016
24%15%
2337 MediaTek MT6769V/WB
2021
24%4%
2338 MediaTek MT6769V/CB
2021
24%4%
2339 Intel Core2 Duo T9600
2009
24%2%
2340 AMD Sempron 150
2011
24%1%
2341 Intel Core i7-840QM
2010
24%3%
2342 Intel Core2 Duo P9600
2009
24%2%
2343 AMD Phenom II X4 820
2009
24%3%
2344 AMD Athlon II X2 235e
2009
24%2%
2345 Intel Core2 Duo E8235
2009
24%2%
2346 Intel Core M-5Y10c
2015
24%3%
2347 AMD Athlon 7850 Dual-Core
2009
23%2%
2348 Intel Xeon E5-2620
2012
23%9%
2349 HiSilicon Kirin 970
2021
23%5%
2350 Intel Core2 Duo E7400
2008
23%2%
2351 AMD Athlon X2 215
2010
23%2%
2352 Intel Core i5-2557M
2011
23%3%
2353 Intel Core M-5Y70
2014
23%3%
2354 AMD Opteron 3380
2013
23%7%
2355 AMD Phenom II N660 Dual-Core
2011
23%2%
2356 Intel Xeon E5-2628L v2
2015
23%12%
2357 AMD Athlon II X2 210e
2010
23%2%
2358 Intel Core i5-520M
2010
23%3%
2359 Intel Xeon W3505
2009
23%2%
2360 MediaTek MT6763V/CE
2021
23%3%
2361 Intel Xeon D-1537
2018
23%12%
2362 Intel Celeron 5205U
2020
23%2%
2363 MT6769V/CZ
2021
23%4%
2364 AMD A8-8600P
2015
23%4%
2365 Intel Xeon Bronze 3204
2020
23%8%
2366 Intel Core2 Extreme X9000
2009
23%2%
2367 AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M660
2010
23%2%
2368 Intel Core i3-4025U
2014
23%3%
2369 Intel Pentium G640T
2012
23%2%
2370 Intel Xeon L5639
2013
23%7%
2371 Intel Xeon L5420
2009
23%3%
2372 AMD Opteron 1389
2014
23%3%
2373 Intel Xeon E5-2609
2012
23%5%
2374 Intel Pentium G645T
2012
23%2%
2375 AMD Athlon II X2 240e
2009
23%2%
2376 Intel Core M-5Y10
2014
23%3%
2377 AMD Athlon II X2 220
2010
23%2%
2378 AMD Athlon X2 250
2009
23%1%
2379 Intel Core2 Duo E8335
2009
23%2%
2380 Intel Xeon E5-2420
2012
23%8%
2381 MediaTek MT6779V/CV
2021
23%4%
2382 Intel Celeron N4120
2020
23%4%
2383 Intel Pentium 3825U
2015
23%2%
2384 Intel Core2 Duo E7300
2008
23%2%
2385 AMD Phenom II X4 830
2010
23%3%
2386 Intel Xeon X3320
2009
23%3%
2387 Intel Xeon E5-2609 v3
2014
23%7%
2388 Intel Celeron 3867U
2019
23%2%
2389 AMD Phenom II X4 920
2009
23%3%
2390 Intel Core i3-390M
2011
23%2%
2391 Intel Xeon 3075
2011
23%2%
2392 AMD Athlon X2 255
2012
23%2%
2393 Intel Celeron G530
2011
23%2%
2394 AMD A6-5345M APU
2014
23%2%
2395 Unisoc T610
2021
23%5%
2396 Unisoc T612
2022
23%5%
2397 HiSilicon Kirin 960
2021
23%5%
2398 Qualcomm Technologies, Inc APQ8096
2021
23%3%
2399 Intel Core i7-2637M
2011
23%3%
2400 Intel Core i7-2617M
2011
23%3%
2401 AMD Athlon X2 240e
2011
23%2%
2402 MediaTek MT6769Z
2021
23%4%
2403 Intel Xeon E5-2608L v4
2022
23%12%
2404 Intel Core2 Duo T9500
2009
23%2%
2405 MediaTek MT6769V/CU
2021
23%4%
2406 Intel Xeon X3230
2009
23%3%
2407 AMD Opteron 6287 SE
2015
23%11%
2408 Intel Celeron J4105
2018
23%5%
2409 AMD Phenom II X3 720
2009
23%2%
2410 Qualcomm Technologies, Inc SDM670
2021
23%4%
2411 Intel Core i3-2100T
2011
23%2%
2412 AMD Phenom II N620 Dual-Core
2010
23%2%
2413 AMD R-272F APU
2019
23%2%
2414 Intel Core2 Extreme X7900
2009
23%2%
2415 Unisoc ums9230H
2022
23%5%
2416 ARM Neoverse-N1 64 Core 0 MHz
2021
23%46%
2417 AMD Opteron 6212
2013
23%7%
2418 Intel Core i5-4302Y
2014
23%3%
2419 Intel Xeon E5620
2010
23%6%
2420 AMD Phenom II X2 545
2009
23%2%
2421 AMD A4-3400 APU
2011
23%2%
2422 Intel Core i7-620LM
2010
23%2%
2423 Intel Core2 Quad Q9300
2008
23%3%
2424 AMD Athlon II X3 425
2009
23%3%
2425 AMD A8-3800 APU
2011
23%3%
2426 Intel Core2 Extreme Q9200
2019
23%3%
2427 AMD PRO A8-8600B
2015
23%4%
2428 Intel Core2 Quad Q6700
2008
23%3%
2429 Intel Core i3-5015U
2015
23%3%
2430 Intel Xeon E5-2418L v2
2022
23%9%
2431 AMD Opteron 1220
2009
23%2%
2432 Intel Core2 Extreme X7800
2009
23%2%
2433 AMD Phenom II X4 910e
2010
23%3%
2434 Intel Core2 Duo P8800
2009
23%2%
2435 Intel Core2 Duo P9600
2009
23%2%
2436 Intel Pentium E5400
2009
23%2%
2437 AMD Athlon II X2 4300e
2012
23%2%
2438 AMD Opteron 2384
2009
23%3%
2439 Qualcomm Technologies, Inc SM6225
2022
23%4%
2440 Unisoc ums312
2021
23%1%
2441 Intel Core2 Duo E7200
2008
23%2%
2442 Intel Celeron J4115
2020
23%4%
2443 AMD Phenom II X3 710
2009
23%3%
2444 AMD Sempron X2 198 Dual-Core
2015
23%2%
2445 Intel Pentium 3805U
2015
23%2%
2446 AMD Phenom II X4 B15e
2010
23%3%
2447 AMD Athlon II X2 4400e
2009
23%2%
2448 AMD A10-4600M APU
2012
23%3%
2449 Intel Xeon E5-2407 v2
2014
23%6%
2450 Intel Core i3-6102E
2019
23%4%
2451 T610-Unisoc
2021
23%4%
2452 Intel Core2 Duo P9500
2008
23%2%
2453 Intel Xeon E5520
2009
23%4%
2454 AMD Athlon II X2 4450e
2010
23%1%
2455 Intel Core2 Extreme Q9300
2008
23%3%
2456 AMD Sempron 130
2012
22%1%
2457 Intel Core i3-2330E
2014
22%3%
2458 AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M640
2009
22%2%
2459 Intel Xeon E5-2650L
2012
22%10%
2460 Intel Core2 Quad Q8300
2009
22%3%
2461 AMD Opteron 4274 HE
2012
22%9%
2462 Intel Xeon X5355
2009
22%3%
2463 Intel Celeron 3215U
2016
22%2%
2464 MT6769V
2022
22%4%
2465 Unisoc T700
2021
22%4%
2466 Intel Xeon X3323
2014
22%3%
2467 AMD Athlon II X3 420e
2011
22%3%
2468 AMD Athlon II X2 240
2009
22%2%
2469 Intel Xeon E5420
2009
22%3%
2470 Unisoc T310
2022
22%2%
2471 Intel Core i3-2370M
2012
22%2%
2472 AMD Phenom II X3 B73
2010
22%3%
2473 DO-Regular
2021
22%1%
2474 AMD Athlon II X4 620
2009
22%3%
2475 AMD A8-7200P
2015
22%4%
2476 AMD Phenom X2 Dual-Core GE-5060
2016
22%3%
2477 MT6769H
2021
22%4%
2478 AMD A10-7400P
2014
22%3%
2479 Nvidia Tegra T132
2021
22%2%
2480 Intel Core i5-4422E
2017
22%3%
2481 AMD A8-6500T APU
2014
22%3%
2482 AMD Phenom X2 Dual-Core GP-7730
2009
22%1%
2483 Intel Core2 Duo P8700
2009
22%2%
2484 Intel Pentium B970
2012
22%2%
2485 Qualcomm Technologies, Inc MSM8998
2021
22%5%
2486 AMD Phenom 9950 Quad-Core
2008
22%3%
2487 Intel Xeon L5630
2010
22%5%
2488 Intel Core i7-640LM
2010
22%2%
2489 Intel Core i5-450M
2010
22%2%
2490 AMD Opteron 3280
2012
22%6%
2491 Intel Xeon E5-2609 v4
2016
22%9%
2492 AMD A4-9125
2018
22%2%
2493 AMD A4-9120
2017
22%2%
2494 Intel Pentium G630T
2011
22%2%
2495 AMD Phenom II X4 B25
2009
22%3%
2496 Intel Core i5 750S
2012
22%2%
2497 AMD Phenom II N640 Dual-Core
2010
22%2%
2498 Intel Core2 Duo T9550
2009
22%2%
2499 Intel Celeron 3865U
2017
22%2%
2500 Intel Xeon E5-2699A v4
2019
22%24%
2501 UIS7862A
2022
22%4%
2502 AMD Athlon II X4 615e
2010
22%3%
2503 AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+
2008
22%2%
2504 Intel Core2 Duo E6750
2008
22%2%
2505 Intel Core i7-920XM
2009
22%3%
2506 Intel Celeron 4205U
2019
22%2%
2507 AMD A4-4300M APU
2012
22%2%
2508 Intel Pentium G6950
2010
22%2%
2509 AMD Opteron 1385
2014
22%3%
2510 AMD Athlon 7750 Dual-Core
2009
22%2%
2511 AMD A6-9210
2016
22%2%
2512 Intel Core2 Duo T7800
2009
22%2%
2513 AMD Athlon X4 620
2009
22%3%
2514 AMD A8-5550M APU
2013
22%3%
2515 Intel Celeron N4000
2018
22%2%
2516 T700-Unisoc
2021
22%4%
2517 Intel Core i5 E 520
2010
22%3%
2518 AMD Phenom II X4 810
2009
22%3%
2519 AMD Athlon II X2 215
2009
22%2%
2520 Intel Core2 Duo E6700
2010
22%2%
2521 Intel Pentium B980
2012
22%2%
2522 AMD Phenom II X4 905e
2009
22%3%
2523 Intel Xeon L5410
2009
22%3%
2524 AMD Opteron 6380
2015
22%11%
2525 AMD Athlon II X3 415e
2010
22%2%
2526 Intel Core2 Duo E8135
2009
22%2%
2527 Snapdragon 835
2021
22%3%
2528 Intel Xeon E5-4610 v3
2019
22%12%
2529 MT8176
2021
22%2%
2530 Intel Celeron G550T
2014
22%2%
2531 AMD Sempron 140
2009
22%1%
2532 AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+
2008
22%2%
2533 AMD A6-4400M APU
2012
22%2%
2534 Intel Xeon 3070
2010
22%2%
2535 Intel Core i3-4030U
2014
22%3%
2536 Intel Xeon X3430
2009
22%4%
2537 Intel Celeron 3755U
2015
22%2%
2538 Intel Atom x6425RE
2022
22%5%
2539 Intel Core i7-740QM
2010
22%3%
2540 Intel Core i3-2348M
2013
22%2%
2541 Intel Core2 Duo T9300
2008
22%2%
2542 Intel Pentium A1018
2014
22%2%
2543 Intel Celeron E3300
2009
22%1%
2544 Intel Pentium E5300
2009
22%1%
2545 Intel Xeon E5410
2009
22%3%
2546 Intel Core i3-380M
2010
22%2%
2547 Intel Xeon W3503
2009
22%2%
2548 AMD Athlon X2 240
2009
22%2%
2549 Intel Xeon Bronze 3106
2018
22%9%
2550 Intel Core2 Quad Q8200
2008
21%3%
2551 AMD A8-5557M APU
2013
21%3%
2552 Intel Celeron 1005M
2013
21%2%
2553 AMD Phenom II X4 805
2009
21%3%
2554 AMD A6-3650 APU
2011
21%3%
2555 AMD A4-3300 APU
2011
21%2%
2556 Intel Core2 Duo T9400
2009
21%2%
2557 AMD Opteron 4386
2014
21%7%
2558 AMD Opteron 1381
2012
21%3%
2559 Intel Xeon Bronze 3104
2018
21%8%
2560 Intel Celeron N4100
2018
21%4%
2561 AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5800+
2009
21%1%
2562 Intel Celeron E3400
2010
21%1%
2563 Samsung Exynos 9611
2021
21%3%
2564 Intel Core i3-4158U
2014
21%3%
2565 Intel Xeon E5-2430L
2017
21%9%
2566 AMD Athlon II X4 605e
2009
21%3%
2567 AMD Opteron 6276
2013
21%10%
2568 AMD Athlon Dual Core 5600B
2012
21%1%
2569 Intel Core i7-820QM
2009
21%3%
2570 AMD Opteron 3250 HE
2019
21%3%
2571 Intel Xeon E5-2450L
2015
21%10%
2572 Intel Pentium E5200
2009
21%1%
2573 Intel Xeon E5607
2011
21%4%
2574 AMD Sempron 145
2010
21%1%
2575 Intel Xeon L5520
2010
21%4%
2576 AMD Athlon 64 FX-62 Dual Core
2009
21%2%
2577 AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5400+
2008
21%1%
2578 AMD Athlon II X4 610e
2010
21%3%
2579 Intel Xeon 5150
2009
21%1%
2580 Intel Xeon E5507
2010
21%3%
2581 AMD A6-9220C
2019
21%2%
2582 Intel Celeron G540T
2012
21%2%
2583 Intel Core i5-4210Y
2013
21%3%
2584 Athlon 64 Dual Core 5600+
2010
21%1%
2585 Intel Core M-5Y10a
2015
21%3%
2586 AMD Phenom 9850B Quad-Core
2010
21%3%
2587 Intel Xeon E5-2403 v2
2015
21%5%
2588 Intel Pentium 1403
2013
21%3%
2589 AMD A6-3620 APU
2012
21%3%
2590 AMD Phenom II X4 910
2009
21%3%
2591 AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M600
2009
21%2%
2592 Intel Core i3-2350M
2011
21%2%
2593 Unisoc T606
2022
21%4%
2594 AMD Phenom II P650 Dual-Core
2011
21%2%
2595 Intel Core i3-2328M
2012
21%2%
2596 Intel Core i5-430M
2010
21%2%
2597 AMD Phenom 8850 Triple-Core
2010
21%2%
2598 AMD Phenom II X3 740
2010
21%2%
2599 Intel Core i7-3555LE
2012
21%3%
2600 AMD Sempron X2 190
2012
21%1%
2601 Intel Xeon E5-2418L
2016
21%6%
2602 Intel Xeon E5-2603 v2
2014
21%5%
2603 Intel Pentium 4425Y
2020
21%3%
2604 AMD Phenom 8750 Triple-Core
2009
21%2%
2605 AMD Phenom II X4 B05e
2012
21%3%
2606 AMD Athlon II X3 405e
2010
21%2%
2607 Intel Core2 Extreme X6800
2008
21%1%
2608 Intel Celeron 1000M
2013
21%2%
2609 AMD Phenom 8850B Triple-Core
2010
21%2%
2610 Intel Core i7-2610UE
2012
21%2%
2611 Intel Core i3-370M
2010
21%2%
2612 Intel Core2 Duo E6540
2009
20%1%
2613 AMD Athlon Dual Core 5400B
2009
20%1%
2614 Intel Core2 Duo T8300
2008
20%1%
2615 AMD A9-9420e
2018
20%2%
2616 AMD Turion II N530 Dual-Core
2010
20%1%
2617 Intel Core i3-2330M
2011
20%2%
2618 Intel Core i5-4300Y
2013
20%2%
2619 AMD Turion II Dual-Core Mobile M540
2011
20%1%
2620 Qualcomm Technologies, Inc SDM660
2021
20%4%
2621 AMD Athlon Dual Core 5200B
2009
20%1%
2622 AMD E2-3200 APU
2011
20%2%
2623 Intel Xeon X3220
2009
20%3%
2624 Intel Celeron G530T
2011
20%2%
2625 AMD Phenom II X3 705e
2009
20%2%
2626 AMD Opteron 1218
2010
20%1%
2627 Intel Xeon E5-2440 v2
2014
20%11%
2628 AMD Phenom II X3 700e
2010
20%2%
2629 Intel Pentium G620T
2011
20%1%
2630 AMD A6-3500 APU
2011
20%2%
2631 Intel Celeron N4000C
2019
20%2%
2632 AMD Opteron 4365 EE
2017
20%6%
2633 AMD Phenom 8600B Triple-Core
2009
20%2%
2634 AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9730
2016
20%3%
2635 Intel Celeron E3200
2009
20%1%
2636 Intel Xeon D-1559
2017
20%12%
2637 Intel Core2 Quad Q6600
2008
20%3%
2638 Intel Core2 Duo P7550
2009
20%1%
2639 AMD A10-5745M APU
2013
20%3%
2640 Intel Core2 Duo E6600
2008
20%2%
2641 Intel Xeon E5345
2008
20%3%
2642 Intel Core2 Duo E4700
2008
20%1%
2643 AMD Opteron 6282 SE
2013
20%10%
2644 Intel Xeon E5-4603
2014
20%6%
2645 Qualcomm Technologies, Inc BENGALP
2021
20%4%
2646 Intel Core i5-4220Y
2015
20%3%
2647 Pentium Dual-Core T4500
2021
20%2%
2648 Intel Core i7-720QM
2009
20%3%
2649 Intel Core i3-2310M
2011
20%2%
2650 Intel Pentium E2210
2009
20%1%
2651 Intel Core i3-3227U
2013
20%2%
2652 AMD Athlon II N350 Dual-Core
2010
20%1%
2653 AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M620
2010
20%1%
2654 Intel Pentium B960
2012
20%2%
2655 Intel Core i5-4200Y
2013
20%3%
2656 AMD Phenom II X920 Quad-Core
2010
20%3%
2657 Intel Celeron 3855U
2016
20%2%
2658 Intel Xeon E5506
2009
20%3%
2659 Intel Pentium 3556U
2013
20%2%
2660 Intel Xeon E5-2650L v2
2017
20%12%
2661 AMD Phenom 9750 Quad-Core
2008
20%3%
2662 AMD Athlon Dual Core 5000B
2009
20%1%
2663 Intel Xeon 3060
2009
20%2%
2664 Intel Xeon E5606
2011
20%4%
2665 AMD Opteron 1218 HE
2010
20%2%
2666 Intel Pentium B950
2011
20%2%
2667 AMD A10-4657M APU
2013
20%3%
2668 Intel Pentium 3558U
2014
20%2%
2669 Intel Xeon
2019
20%12%
2670 vendor Kirin710
2022
20%5%
2671 Virtual
2022
20%5%
2672 Qualcomm Technologies, Inc SDM662
2021
20%4%
2673 AMD A8-3550MX APU
2012
20%3%
2674 MediaTek MT6771V/CT
2021
20%4%
2675 AMD Opteron 2378
2009
20%3%
2676 AMD FX-7500 APU
2014
20%3%
2677 AMD PRO A4-4350B
2019
20%2%
2678 Intel Xeon L5408
2014
20%3%
2679 Intel Core i3-2332M
2014
20%2%
2680 AMD Phenom II N830 3+1
2014
20%3%
2681 Intel Pentium 2127U
2013
20%2%
2682 Apple A8X
2021
20%4%
2683 Qualcomm MSM8996PRO-AB
2021
20%3%
2684 Intel Core i3-330E
2012
20%2%
2685 Intel Core2 Duo P8600
2008
20%1%
2686 AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+
2008
20%1%
2687 AMD Phenom 9850 Quad-Core
2008
20%3%
2688 AMD A8-3530MX APU
2011
20%3%
2689 AMD Turion II P560 Dual-Core
2011
20%1%
2690 Intel Pentium 2117U
2013
20%2%
2691 Intel Xeon E5-2648L
2015
20%7%
2692 Intel Xeon E5-2603 v3
2015
20%6%
2693 Intel Core2 Duo SP9400
2009
20%2%
2694 Intel Core2 Quad Q9100
2009
20%3%
2695 Intel Celeron G1101
2011
20%2%
2696 Intel Core i5-4202Y
2014
20%2%
2697 Intel Celeron 2980U
2014
20%2%
2698 Intel Core2 Duo E4600
2008
20%1%
2699 Intel Core i3-2312M
2012
20%2%
2700 AMD A6-9200
2018
20%2%
2701 Unisoc ums9230
2021
20%4%
2702 AMD Phenom 9600B Quad-Core
2009
20%3%
2703 Intel Core i5-2537M
2011
20%2%
2704 Intel Core i7-660UM
2010
20%2%
2705 MT8788
2021
20%5%
2706 MT6771V/CL
2022
20%5%
2707 Athlon 64 Dual Core 5000+
2009
20%1%
2708 AMD Turion II Dual-Core Mobile M520
2009
20%1%
2709 Intel Core2 Duo L9600
2009
20%1%
2710 Intel Xeon E5-2407
2012
20%4%
2711 Intel Core2 Duo P8400
2008
19%1%
2712 AMD Turion II P540 Dual-Core
2010
19%2%
2713 AMD Athlon 7550 Dual-Core
2009
19%1%
2714 AMD Phenom FX-5200 Quad-Core
2010
19%3%
2715 AMD Opteron 1356
2009
19%3%
2716 AMD Phenom II X4 900e
2010
19%2%
2717 vendor Kirin970
2022
19%5%
2718 Intel Pentium J4205
2016
19%4%
2719 AMD Athlon 5200 Dual-Core
2010
19%1%
2720 Intel Core2 Duo P7570
2009
19%1%
2721 Intel Celeron 1037U
2013
19%2%
2722 Apple A8
2021
19%3%
2723 AMD Athlon II X4 600e
2009
19%3%
2724 AMD Phenom 9750B Quad-Core
2009
19%2%
2725 Intel Core i5-3339Y
2013
19%3%
2726 AMD Athlon II N370 Dual-Core
2012
19%1%
2727 AMD Phenom 9650 Quad-Core
2008
19%3%
2728 AMD Athlon 64 FX-60 Dual Core
2009
19%1%
2729 Snapdragon 662
2021
19%4%
2730 Qualcomm Technologies, Inc SDA660
2021
19%4%
2731 Intel Celeron 3205U
2015
19%2%
2732 Intel Core i7-680UM
2011
19%2%
2733 AMD A10 PRO-7350B APU
2014
19%3%
2734 Intel Celeron 925
2010
19%1%
2735 AMD A4-3330MX APU
2013
19%1%
2736 AArch64 rev 2 (aarch64)
2021
19%4%
2737 ASUS Tinker Board 2/2S
2022
19%3%
2738 Intel Pentium T4500
2010
19%1%
2739 AMD A8-4500M APU
2012
19%3%
2740 Intel Core2 Duo T7700
2008
19%1%
2741 AMD Athlon II X3 400e
2009
19%2%
2742 Intel Core i3-4005U
2014
19%3%
2743 AMD A4-9120C
2019
19%1%
2744 Intel Core i3-3217U
2012
19%2%
2745 AMD Athlon Dual Core 5050e
2009
19%1%
2746 AMD Athlon Dual Core 4850e
2009
19%1%
2747 AMD Phenom II N970 Quad-Core
2011
19%3%
2748 AMD R-260H APU
2017
19%2%
2749 AMD Phenom 8750B Triple-Core
2009
19%2%
2750 Intel Celeron B840
2011
19%2%
2751 Intel Core i3-4030Y
2014
19%3%
2752 Intel Core2 Duo E6550
2008
19%1%
2753 AMD Opteron 3260 HE
2012
19%4%
2754 Dual-Core AMD Opteron 1220 SE
2016
19%1%
2755 Qualcomm Technologies, Inc SDM665
2021
19%4%
2756 Qualcomm Technologies, Inc TRINKET
2021
19%4%
2757 AMD A10-4655M APU
2012
19%3%
2758 AMD A6-3600 APU
2011
19%3%
2759 AMD Phenom 8600 Triple-Core
2009
19%2%
2760 AMD Athlon 5000 Dual-Core
2009
19%1%
2761 Intel Core i5-560UM
2011
19%2%
2762 AMD A8-3510MX APU
2011
19%3%
2763 Intel Core2 Quad Q9000
2009
19%3%
2764 Intel Core i3-4010U
2013
19%3%
2765 MT6771V/WL
2021
19%4%
2766 AMD Turion II N550 Dual-Core
2011
19%1%
2767 Intel Pentium 4415Y
2018
19%3%
2768 Intel Celeron 3965Y
2018
19%2%
2769 Intel Atom T5700
2018
19%4%
2770 Hardkernel ODROID-N2Plus
2022
19%3%
2771 AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+
2008
19%1%
2772 Intel Pentium E2220
2009
19%1%
2773 AMD Athlon Dual Core 4850B
2010
19%1%
2774 AMD Turion II P520 Dual-Core
2010
19%1%
2775 Qualcomm Technologies, Inc BENGAL
2021
19%4%
2776 AMD Opteron 185
2009
19%1%
2777 AMD Phenom II N870 Triple-Core
2011
19%2%
2778 AMD Phenom II N850 Triple-Core
2010
19%2%
2779 AMD Turion 64 X2 Mobile TL-68
2009
19%1%
2780 AMD Turion II Neo N54L Dual-Core
2011
19%1%
2781 AMD Athlon X2 450
2022
19%2%
2782 MT6797M
2021
19%3%
2783 Intel Celeron E1600
2009
19%1%
2784 Intel Xeon E5405
2009
19%3%
2785 AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+
2008
19%1%
2786 AMD A6 PRO-7050B APU
2014
19%2%
2787 AMD Athlon II P360 Dual-Core
2011
18%1%
2788 AMD Opteron 180
2009
18%1%
2789 Intel Core2 Duo T7500
2008
18%1%
2790 Intel Core i3-350M
2010
18%2%
2791 Intel Celeron 2981U
2016
18%2%
2792 AMD E2-9010
2017
18%2%
2793 Intel Celeron 2002E
2018
18%2%
2794 AMD A6-9220e
2018
18%2%
2795 Intel Xeon 5140
2009
18%1%
2796 AMD V140
2010
18%1%
2797 Qualcomm Technologies, Inc MSM8996
2021
18%2%
2798 Intel Pentium 4405Y
2016
18%2%
2799 Qualcomm Technologies, Inc SM6125
2021
18%4%
2800 Intel Xeon 5148
2010
18%1%
2801 Intel Xeon E5-2603
2012
18%4%
2802 Intel Pentium B940
2011
18%1%
2803 Intel Atom C3758
2020
18%8%
2804 AMD Sempron X2 180
2011
18%1%
2805 AMD Opteron 1354
2009
18%3%
2806 AMD A10-7300 APU
2014
18%3%
2807 AMD Phenom 9600 Quad-Core
2008
18%3%
2808 Intel Xeon L5638
2011
18%6%
2809 Athlon Dual Core 4850e
2009
18%1%
2810 Celeron Dual-Core T3500
2010
18%1%
2811 Intel Core2 Duo T6670
2009
18%1%
2812 AMD E2-9030
2019
18%2%
2813 AMD Opteron 2354
2013
18%2%
2814 AMD Opteron 1352
2009
18%3%
2815 AMD A6-7000
2015
18%2%
2816 AMD Embedded G-Series GX-215JJ Radeon R2E
2017
18%2%
2817 HiSilicon Kirin 950
2021
18%4%
2818 AMD Phenom 9500 Quad-Core
2008
18%3%
2819 AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-85
2009
18%1%
2820 Intel Core2 Duo T7600
2008
18%1%
2821 Intel Core2 Duo P9300
2009
18%1%
2822 AMD Phenom 8650 Triple-Core
2008
18%2%
2823 AMD Athlon 7450 Dual-Core
2009
18%1%
2824 Intel Pentium N4200
2016
18%4%
2825 AMD Phenom II N950 Quad-Core
2010
18%2%
2826 AMD Phenom 9550 Quad-Core
2008
18%3%
2827 Intel Core2 Duo T6600
2009
18%1%
2828 AMD Opteron 6274
2012
18%9%
2829 AMD Opteron 2356
2009
18%3%
2830 Intel Atom C3558
2017
18%4%
2831 AMD A8-5545M APU
2013
18%3%
2832 AMD A8-3520M APU
2012
18%2%
2833 AMD Opteron 1216 HE
2012
18%1%
2834 Intel Core2 Duo T6500
2009
18%1%
2835 AMD A8-7100 APU
2014
18%3%
2836 AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66
2009
18%1%
2837 AMD Athlon X3 425
2010
18%2%
2838 Intel Xeon E5503
2010
18%1%
2839 Intel Core i5-2467M
2011
18%2%
2840 AMD Phenom 9450e Quad-Core
2010
18%2%
2841 AMD Turion II Dual-Core Mobile M500
2009
18%1%
2842 Intel Pentium P6200
2010
18%1%
2843 AMD V160
2011
18%1%
2844 Intel Core2 Duo P7450
2009
18%1%
2845 Intel Xeon 5133
2013
18%1%
2846 AMD Opteron 3320 EE
2016
18%3%
2847 Intel Celeron J3455E
2020
18%4%
2848 AMD A8-3500M APU
2011
18%2%
2849 AMD Athlon II Dual-Core M320
2009
18%1%
2850 AMD Athlon II P340 Dual-Core
2010
18%1%
2851 Intel Core2 Duo T6570
2009
18%1%
2852 Intel Celeron G470
2014
18%1%
2853 AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+
2008
18%1%
2854 Intel Xeon 3065
2009
18%1%
2855 Intel Pentium T4400
2011
18%1%
2856 Intel Core2 Duo E6400
2009
18%1%
2857 Intel Pentium P6100
2010
18%1%
2858 Intel Xeon D-1587
2016
18%15%
2859 Intel Core2 Duo T8100
2008
18%1%
2860 Intel Pentium T4300
2009
18%1%
2861 Intel Celeron 900
2009
18%1%
2862 AMD Opteron X2170 APU
2018
18%3%
2863 AMD Phenom II P860 Triple-Core
2011
18%2%
2864 AMD Opteron 1214
2009
18%1%
2865 ARM Cortex-A72 4 Core 2400 MHz
2022
18%2%
2866 AMD Phenom 8450 Triple-Core
2008
18%2%
2867 Intel Core2 Duo E4500
2008
18%1%
2868 Intel Xeon L5335
2007
17%3%
2869 AMD Phenom FX-5000 Quad-Core
2009
17%3%
2870 Intel Xeon E5504
2009
17%2%
2871 Pentium Dual-Core T4200
2022
17%1%
2872 Qualcomm Technologies, Inc APQ8094
2022
17%4%
2873 AMD Opteron 6128 HE
2015
17%5%
2874 Qualcomm Technologies, Inc MSM8996pro
2021
17%2%
2875 AMD A6-3430MX APU
2012
17%2%
2876 AMD A4-3310MX APU
2011
17%1%
2877 AMD A4-3305M APU
2012
17%1%
2878 AMD Athlon II P320 Dual-Core
2010
17%1%
2879 AMD Phenom II N830 Triple-Core
2010
17%2%
2880 AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-86
2009
17%1%
2881 Intel Celeron P4505
2010
17%1%
2882 Intel Celeron B830
2012
17%1%
2883 AMD Embedded G-Series GX-420GI Radeon R7E
2017
17%3%
2884 Rockchip RK
2021
17%3%
2885 Intel Celeron G465
2012
17%1%
2886 Intel Pentium Extreme Edition 965
2009
17%2%
2887 Intel Core i5-540UM
2011
17%2%
2888 AMD Phenom II N930 Quad-Core
2010
17%3%
2889 Intel Core i7-640UM
2010
17%2%
2890 Intel Xeon E5335
2009
17%3%
2891 Intel Xeon X3210
2008
17%2%
2892 Intel Pentium E2200
2009
17%1%
2893 Qualcomm Technologies, Inc SDM636
2021
17%3%
2894 AMD Opteron 2373 EE
2018
17%3%
2895 Intel Celeron P4600
2011
17%1%
2896 AMD Athlon II N330 Dual-Core
2010
17%1%
2897 Intel Core i3-330M
2010
17%2%
2898 AMD A4-4355M APU
2012
17%1%
2899 Intel Celeron 7305
2022
17%4%
2900 Samsung Exynos 7420
2021
17%3%
2901 AMD Phenom 8450e Triple-Core
2009
17%2%
2902 Intel Celeron J3355
2017
17%2%
2903 AMD Opteron 1214 HE
2015
17%1%
2904 AMD Phenom X3 8550
2009
17%2%
2905 AMD Opteron 1216
2009
17%1%
2906 Intel Celeron 1017U
2013
17%1%
2907 Intel Celeron J3455
2016
17%4%
2908 AMD V120
2010
17%1%
2909 AMD GX-424CC SOC
2014
17%3%
2910 Intel Celeron N3350
2016
17%2%
2911 HP Hexa-Core 2.0GHz
2014
17%3%
2912 AMD A8-7410 APU
2015
17%3%
2913 AMD Athlon Dual Core 4450e
2009
17%1%
2914 AMD Turion 64 Mobile MK-38
2009
17%1%
2915 AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-82
2009
17%1%
2916 AMD A4-5150M APU
2013
17%1%
2917 ARM Cortex-A72 4 Core 2394 MHz
2022
17%2%
2918 Intel Xeon E5502
2009
17%1%
2919 AMD Athlon Dual Core 4450B
2009
17%1%
2920 Intel Core2 Duo P7350
2008
17%1%
2921 AMD A9-9820
2021
17%6%
2922 MediaTek MT6771V/WM
2021
17%3%
2923 AMD A8-4555M APU
2012
17%2%
2924 Intel Xeon 5130
2009
17%1%
2925 Intel Core2 Duo P7370
2008
17%1%
2926 AMD Opteron 6366 HE
2014
17%8%
2927 Athlon Dual Core 4450e
2009
17%1%
2928 AMD Phenom 9350e Quad-Core
2009
17%2%
2929 AMD Athlon II X2 270u
2010
17%1%
2930 AMD Phenom II P840 Triple-Core
2010
17%2%
2931 Intel Core2 Duo T6400
2009
17%1%
2932 AMD A4-3300M APU
2011
17%1%
2933 Intel Core2 Duo SL9400
2009
17%1%
2934 Intel Xeon E5205
2012
17%1%
2935 Intel Pentium T4200
2009
17%1%
2936 AMD GX-222GC SOC
2016
17%2%
2937 AMD E2-9000
2017
17%2%
2938 AMD A6-4455M APU
2012
17%1%
2939 Intel Core2 Duo T5850
2009
17%1%
2940 AMD E1-6050J APU
2016
17%2%
2941 AMD Phenom 8400 Triple-Core
2009
17%2%
2942 AMD A8-6410 APU
2014
17%3%
2943 Intel Atom C3338
2021
17%2%
2944 AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+
2008
17%1%
2945 AMD Phenom II X940 Quad-Core
2014
17%3%
2946 Intel Core i3-4020Y
2014
17%2%
2947 AMD A6-3420M APU
2012
17%2%
2948 ZHAOXIN KaiXian KX-U6780A
2019
17%6%
2949 AMD A6-7310 APU
2015
16%3%
2950 AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-84
2009
16%1%
2951 Intel Core i7-620UM
2010
16%2%
2952 Intel Xeon E3-1220L v3
2014
16%2%
2953 Intel Celeron 2957U
2014
16%1%
2954 Intel Pentium 4410Y
2017
16%2%
2955 Intel Xeon E7320
2016
16%2%
2956 AMD R-460L APU
2015
16%2%
2957 Intel Pentium D 960
2009
16%1%
2958 AMD Turion 64 X2 Mobile TL-62
2009
16%1%
2959 Intel Celeron 2955U
2013
16%1%
2960 Intel Core2 Duo T7400
2010
16%1%
2961 AMD Opteron 175
2008
16%1%
2962 Intel Pentium P6300
2011
16%1%
2963 AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-75
2009
16%1%
2964 Intel Xeon E5320
2009
16%2%
2965 AMD TurionX2 Ultra DualCore Mobile ZM-87
2022
16%1%
2966 AMD Athlon II Dual-Core M300
2009
16%1%
2967 Intel Core2 Duo T7300
2008
16%1%
2968 Intel Core2 Duo T5900
2009
16%1%
2969 AMD Athlon X4 730
2022
16%3%
2970 Rockchip RK3288
2021
16%1%
2971 Intel Core2 Duo T7250
2009
16%1%
2972 Intel Celeron E1500
2009
16%1%
2973 AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9600
2009
16%3%
2974 Qualcomm Technologies, Inc SDM632
2021
16%3%
2975 Intel Celeron 1007U
2013
16%1%
2976 Intel Celeron N3450
2016
16%3%
2977 Intel Core2 Duo E4400
2008
16%1%
2978 Intel Core2 Duo T7200
2008
16%1%
2979 Intel Celeron B820
2012
16%1%
2980 Qualcomm Technologies, Inc MSM8956
2021
16%2%
2981 Hisilicon Kirin 955
2022
16%5%
2982 Intel Core2 Duo T5870
2008
16%1%
2983 AMD Athlon 5370 APU
2016
16%3%
2984 AMD Athlon64 X2 Dual Core 4600+
2009
16%1%
2985 Intel Celeron B810
2011
16%1%
2986 AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+
2008
16%1%
2987 Intel Core2 Duo E6420
2008
16%1%
2988 AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-77
2009
16%1%
2989 AMD Opteron 6272
2011
16%9%
2990 AMD Phenom 8250 Triple-Core
2009
16%2%
2991 AMD Athlon 64 X2 QL-66
2009
16%1%
2992 AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-72
2008
16%1%
2993 ARM Cortex-A53 6 Core 1896 MHz
2021
16%3%
2994 Qualcomm Technologies, Inc SDM460
2021
16%3%
2995 AMD Athlon X2 Dual Core BE-2400
2009
16%1%
2996 AMD A8 PRO-7150B APU
2014
16%2%
2997 Intel Core i3-4010Y
2013
16%2%
2998 Celeron Dual-Core T3000
2009
16%1%
2999 Intel Core2 Duo L7700
2009
16%1%
3000 Intel Xeon 5120
2009
16%1%
3001 Intel Celeron E1400
2009
16%1%
3002 AMD A6-6310 APU
2014
16%3%
3003 Intel Xeon E5-2403
2012
16%4%
3004 Intel Core m5-7Y54
2021
16%2%
3005 ZHAOXIN KaiXian KX-U6580
2021
16%5%
3006 AMD Athlon 64 X2 3800+
2010
16%1%
3007 Athlon Dual Core 4050e
2009
16%1%
3008 Intel Celeron G440
2012
16%1%
3009 Intel Core2 Duo T5750
2008
16%1%
3010 Intel Atom E3950
2016
16%3%
3011 AMD E2-9000e
2017
16%1%
3012 AMD A4-9120e
2019
16%1%
3013 Intel Pentium E2180
2008
16%1%
3014 AMD Phenom II P960 Quad-Core
2011
16%2%
3015 AMD E2-3000M APU
2011
16%1%
3016 Intel Core2 Duo T5800
2008
16%1%
3017 AMD Turion 64 Mobile MK-36
2009
16%1%
3018 Mobile AMD Sempron 3800+
2009
16%1%
3019 AMD Phenom 9100e Quad-Core
2009
16%2%
3020 Intel Xeon 3.73GHz
2009
16%1%
3021 Qualcomm Technologies, Inc SM4250
2021
16%3%
3022 Intel Core i3-2310E
2012
16%3%
3023 Qualcomm Technologies, Inc BENGAL-IOT
2022
16%3%
3024 Intel Pentium J2900
2014
15%2%
3025 AMD Athlon Dual Core 4050e
2009
15%1%
3026 AMD Athlon 64 X2 QL-64
2009
15%1%
3027 Intel Pentium T3400
2009
15%1%
3028 AMD Opteron 1212 HE
2012
15%1%
3029 AMD A4-7210 APU
2015
15%3%
3030 Qualcomm Technologies, Inc MSM8976SG
2021
15%3%
3031 ZHAOXIN KaiXian KX-6640MA
2020
15%3%
3032 AMD Phenom 8250e Triple-Core
2009
15%2%
3033 AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4000+
2008
15%1%
3034 AMD Turion II Neo K685 Dual-Core
2011
15%1%
3035 AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-76
2009
15%1%
3036 AMD Opteron 1212
2009
15%1%
3037 Intel Pentium 997
2012
15%1%
3038 Intel Celeron G1820TE
2014
15%2%
3039 DG1301SML87HY
2022
15%6%
3040 Intel Pentium T2410
2009
15%1%
3041 AMD Turion Dual-Core RM-72
2009
15%1%
3042 AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+
2008
15%1%
3043 Mobile AMD Sempron 3600+
2009
15%0%
3044 AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-74
2009
15%1%
3045 Intel Pentium A1020
2020
15%2%
3046 Intel Pentium D 3.40GHz
2022
15%1%
3047 AMD A10 Micro-6700T APU
2015
15%2%
3048 Nvidia Tegra T210
2021
15%3%
3049 Intel Pentium P6000
2010
15%1%
3050 AMD Phenom 9150e Quad-Core
2009
15%2%
3051 AMD Athlon II 170u
2010
15%1%
3052 Intel Xeon D-1557
2019
15%12%
3053 Intel Pentium J3710
2016
15%2%
3054 AMD Athlon II 160u
2010
15%1%
3055 AMD Phenom II P820 Triple-Core
2010
15%2%
3056 ARM phytium FT1500a 4 Core 2000 MHz
2021
15%3%
3057 AMD Opteron 170
2009
15%1%
3058 Intel Pentium N3540
2014
15%2%
3059 Qualcomm MSM8996
2021
15%2%
3060 Intel Pentium Dual T2390
2022
15%1%
3061 Intel Celeron D 360
2008
15%1%
3062 Intel Xeon E5603
2011
15%3%
3063 AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9500
2009
15%2%
3064 AMD A6-3410MX APU
2011
15%2%
3065 Intel Core i3-3217UE
2014
15%2%
3066 MTK6757
2021
15%2%
3067 Intel Core2 Duo T7100
2009
15%1%
3068 Intel Pentium T3200
2009
15%1%
3069 Intel Core i5-520UM
2010
15%1%
3070 Intel Celeron P4500
2010
15%1%
3071 Intel Core i3-4012Y
2014
15%2%
3072 AMD Athlon X2 Dual Core BE-2350
2009
15%1%
3073 AMD Athlon II X2 260u
2010
15%1%
3074 AMD Turion 64 X2 Mobile TL-64
2009
15%1%
3075 Intel Core2 Duo T5600
2008
15%1%
3076 Intel Pentium N3530
2014
15%2%
3077 ARM Cortex-A72 4 Core 2300 MHz
2021
15%2%
3078 Intel Pentium 3560Y
2013
15%1%
3079 Intel Celeron 887
2012
15%1%
3080 Intel Celeron G460
2012
15%1%
3081 AMD Athlon 5350 APU
2014
15%3%
3082 AMD A4-6250J APU
2014
15%3%
3083 AMD Sempron Dual Core 2300
2009
15%1%
3084 Celeron Dual-Core T3300
2010
15%1%
3085 Intel Xeon 3.20GHz
2009
15%1%
3086 BCM2835
2022
15%2%
3087 AMD GX-420MC SOC
2014
15%3%
3088 Intel Atom x7-Z8750
2017
15%2%
3089 AMD A6-3400M APU
2011
15%2%
3090 Intel Celeron B815
2012
15%1%
3091 Intel Pentium D 950
2008
15%1%
3092 AMD Turion 64 X2 Mobile TL-60
2009
15%1%
3093 Qualcomm Technologies, Inc MSM8976
2021
15%3%
3094 AMD Athlon X4 530
2021
15%3%
3095 Intel Core2 Duo E6300
2008
15%1%
3096 Intel Core2 Duo E6320
2008
15%1%
3097 Intel Core i3-2375M
2013
15%1%
3098 Intel Pentium N3710
2016
15%2%
3099 AMD TurionX2 Ultra DualCore Mobile ZM-85
2014
15%1%
3100 Intel Pentium E2160
2008
14%1%
3101 mt6779
2022
14%4%
3102 AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-87
2009
14%1%
3103 AMD Phenom II P940 Quad-Core
2010
14%2%
3104 Intel Atom E3940
2018
14%3%
3105 Intel Core i3-3229Y
2013
14%2%
3106 AMD A4 PRO-3340B
2015
14%3%
3107 Intel Atom E3900
2017
14%3%
3108 Intel Atom x5-Z8550
2016
14%2%
3109 Intel Celeron D 352
2009
14%0%
3110 AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2350
2009
14%1%
3111 AMD TurionX2 Dual Core Mobile RM-70
2009
14%1%
3112 Intel Celeron 827E
2012
14%1%
3113 AMD GX-420CA SOC
2013
14%3%
3114 Intel Xeon 3050
2009
14%1%
3115 Intel Pentium 4 3.80GHz
2008
14%1%
3116 Intel T1400
2009
14%1%
3117 Intel Celeron N2840
2014
14%1%
3118 Intel Atom C3538
2018
14%3%
3119 M7221
2021
14%1%
3120 Intel Core Duo T2600
2009
14%1%
3121 Intel Atom C2750
2014
14%5%
3122 HiSilicon Kirin 659
2021
14%3%
3123 Intel Pentium 4 3.40GHz
2008
14%0%
3124 Intel Celeron J1800
2014
14%1%
3125 Intel Pentium N3520
2014
14%2%
3126 AMD Turion 64 Mobile ML-40
2009
14%1%
3127 AMD A6-5200 APU
2013
14%3%
3128 Intel Xeon L5310
2016
14%2%
3129 AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+
2008
14%1%
3130 Intel T1500
2009
14%1%
3131 Intel Core2 Duo T5670
2009
14%1%
3132 Intel Celeron J1750
2014
14%1%
3133 Intel Core2 Duo L9300
2009
14%1%
3134 Intel Core2 Duo T5550
2008
14%1%
3135 AMD Athlon 64 X2 QL-65
2009
14%1%
3136 Intel Core2 Duo U9600
2009
14%1%
3137 AMD A4-3320M APU
2012
14%1%
3138 Intel Celeron B800
2011
14%1%
3139 Samsung Exynos 7884
2021
14%2%
3140 Intel Core i5-470UM
2010
14%1%
3141 Athlon 64 Dual Core 3800+
2014
14%1%
3142 MT9950
2021
14%1%
3143 Intel Atom C3858
2018
14%8%
3144 Intel Core Duo T2700
2009
14%1%
3145 Intel Atom Z3795
2014
14%2%
3146 Intel Celeron J1900
2014
14%2%
3147 Intel Atom x7-Z8700
2015
14%2%
3148 AMD Sempron Dual Core 2200
2009
14%1%
3149 Intel Core2 Duo E4300
2009
14%1%
3150 Intel Xeon L3406
2010
14%2%
3151 Intel Pentium J2850
2014
14%2%
3152 Intel Atom Z3775D
2015
14%1%
3153 ARM Cortex-A72 4 Core 1900 MHz
2022
14%2%
3154 AMD Athlon X2 Dual Core BE-2300
2009
14%1%
3155 Intel Xeon 3.60GHz
2009
14%1%
3156 Intel Pentium T2390
2009
14%1%
3157 Intel Celeron 2961Y
2015
14%1%
3158 MT5893
2022
14%1%
3159 Intel Pentium 987
2012
14%1%
3160 Intel Xeon E5310
2009
14%2%
3161 AMD Opteron 165
2009
13%1%
3162 Intel Pentium N3700
2015
13%2%
3163 Intel Atom x5-Z8500
2015
13%2%
3164 AMD Sempron SI-42
2009
13%0%
3165 AMD Geode NX 2400+
2016
13%1%
3166 MediaTek MT6757CD
2021
13%3%
3167 MT6765
2021
13%3%
3168 Intel Celeron N2830
2014
13%1%
3169 MT6757WD
2021
13%3%
3170 AMD Athlon II X2 250u
2010
13%1%
3171 Intel Celeron 560
2009
13%1%
3172 AMD Sempron SI-40
2009
13%0%
3173 Intel Celeron 430
2009
13%0%
3174 AMD Opteron 4184
2011
13%5%
3175 Intel Core i5-430UM
2010
13%1%
3176 AMD A6 Micro-6500T APU
2016
13%2%
3177 Intel Celeron N3060
2016
13%1%
3178 Intel Celeron J3060
2016
13%1%
3179 Intel Celeron T1600
2009
13%1%
3180 AMD GX-218GL SOC
2017
13%1%
3181 MT6765H
2022
13%3%
3182 AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-57
2009
13%1%
3183 AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2300
2011
13%1%
3184 AMD Athlon 64 X2 QL-62
2009
13%1%
3185 AMD Athlon X2 Dual Core 6850e
2010
13%1%
3186 Intel Core2 Duo L7800
2012
13%1%
3187 tn8
2021
13%2%
3188 MediaTek MT8768CT
2021
13%3%
3189 MT6763V/WT
2021
13%2%
3190 Intel Xeon 3040
2009
13%1%
3191 AMD Turion II Neo N40L Dual-Core
2011
13%1%
3192 Intel Core i3-2340UE
2014
13%2%
3193 MT6765V/WA
2021
13%3%
3194 Intel Celeron D 356
2009
13%0%
3195 AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-80
2009
13%1%
3196 AMD Opteron 2222
2013
13%2%
3197 AMD Athlon 64 FX-74
2009
13%2%
3198 Intel Atom x5-E3930
2017
13%1%
3199 Intel Pentium 967
2012
13%1%
3200 Intel Core i3-2365M
2012
13%1%
3201 AMD E2-7110 APU
2015
13%2%
3202 ARM Cortex-A73 6 Core 2016 MHz
2022
13%2%
3203 Intel Celeron N2940
2014
13%2%
3204 AMD Athlon II Neo K125
2010
13%0%
3205 Intel Core Duo T2500
2009
13%1%
3206 Intel Celeron 550
2009
13%0%
3207 Intel T2050
2012
13%1%
3208 Intel Celeron
2013
13%1%
3209 MediaTek MT6765V/CA
2021
13%3%
3210 MediaTek MT8768WT
2021
13%3%
3211 MT6765V/WB
2021
13%3%
3212 Intel Core i3-2377M
2012
13%1%
3213 AMD A4-6210 APU
2014
13%2%
3214 Intel Celeron 450
2009
13%1%
3215 AMD Athlon 64 X2 QL-60
2009
13%1%
3216 AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-55
2008
13%1%
3217 Qualcomm Technologies, Inc SDM630
2021
13%3%
3218 Intel Celeron 807
2014
13%1%
3219 Intel Core i3-2367M
2011
13%1%
3220 Intel Xeon 3.00GHz
2009
13%1%
3221 ARM Cortex-A72 4 Core 2200 MHz
2021
13%1%
3222 BCM2711
2021
13%1%
3223 MT6757W
2021
13%3%
3224 Intel Core2 Duo T5470
2009
13%1%
3225 Intel Xeon 5110
2009
13%1%
3226 Intel Pentium E2140
2008
13%1%
3227 Intel Celeron 877
2012
13%1%
3228 Intel Celeron J3160
2016
13%2%
3229 Intel Core Duo T2450
2009
13%1%
3230 ARM Phytium,FT-2000/4 8 Core 2300 MHz
2022
13%4%
3231 Intel Xeon L7455
2014
13%4%
3232 AMD Athlon 64 3100+
2015
13%1%
3233 AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-53
2009
13%1%
3234 Intel Core2 Duo L7500
2009
13%1%
3235 Intel Celeron 3.20GHz
2009
13%0%
3236 AMD Phenom II P920 Quad-Core
2010
13%2%
3237 Intel Celeron M 450
2009
13%0%
3238 AMD Sempron Dual Core 2100
2009
13%1%
3239 AMD Turion II Neo K625 Dual-Core
2010
13%1%
3240 AMD Turion Dual-Core RM-74
2014
13%1%
3241 Intel Xeon 3.80GHz
2009
13%1%
3242 AMD Opteron 2435
2013
13%5%
3243 AMD Turion X2 Dual Core L510
2010
13%1%
3244 ARM ARMv7 rev 3 (v7l) 4 Core 2065 MHz
2021
13%2%
3245 AMD Athlon II Neo K145
2011
13%0%
3246 Intel Atom Z3735D
2014
12%1%
3247 Intel Core2 Duo T5500
2009
12%1%
3248 AMD Opteron 8439 SE
2013
12%4%
3249 ARM D2000/8 8 Core 2300 MHz
2022
12%4%
3250 Intel Pentium U5600
2011
12%1%
3251 Intel Celeron E1200
2008
12%1%
3252 Intel Core2 Duo SU9400
2009
12%1%
3253 Intel Celeron N2820
2014
12%1%
3254 AMD Sempron M100
2009
12%1%
3255 Intel Core2 Duo T5450
2009
12%1%
3256 AMD Opteron 270
2012
12%1%
3257 Intel Pentium 2129Y
2014
12%1%
3258 ARM Phytium,D2000/8 E8C 8 Core 2300 MHz
2022
12%3%
3259 Qualcomm Technologies, Inc APQ8076
2021
12%3%
3260 MediaTek MT6757V
2021
12%3%
3261 Intel Celeron N3010
2016
12%1%
3262 Intel Celeron N2930
2014
12%2%
3263 Intel Celeron 867
2012
12%1%
3264 Intel Pentium T2130
2009
12%1%
3265 ARM X-Gene 32 Core 3300 MHz
2021
12%14%
3266 Intel Core i3-2357M
2011
12%1%
3267 Intel Celeron N2808
2015
12%1%
3268 MT6762
2022
12%3%
3269 Intel Core Duo L2500
2009
12%1%
3270 AMD Opteron 254
2012
12%1%
3271 AMD Athlon 64 FX-59
2013
12%1%
3272 Intel Core2 Duo T5200
2009
12%1%
3273 Intel Pentium D 940
2008
12%1%
3274 Intel Pentium 957
2011
12%1%
3275 Intel Atom Z3580
2015
12%1%
3276 Intel Celeron N3150
2015
12%2%
3277 Intel Pentium 4 3.73GHz
2009
12%1%
3278 Intel Core Duo T2350
2009
12%1%
3279 Intel Pentium T2330
2009
12%1%
3280 AMD Athlon 64 3200+
2008
12%0%
3281 Intel Core2 Duo T5270
2008
12%1%
3282 Qualcomm Technologies, Inc APQ8053
2021
12%3%
3283 AMD Athlon 64 3000+
2008
12%1%
3284 AMD Athlon Neo X2 Dual Core L335
2009
12%1%
3285 AMD Opteron 290
2009
12%2%
3286 AMD Opteron 2431
2009
12%5%
3287 Intel Celeron N2815
2014
12%1%
3288 ARM Cortex-A72 4 Core 2000 MHz
2021
12%1%
3289 AMD Athlon 64 3500+
2008
12%1%
3290 Intel Pentium D 830
2008
12%1%
3291 Intel Pentium T2370
2008
12%1%
3292 Qualcomm Technologies, Inc MSM8992
2021
12%1%
3293 MT6795MM
2021
12%1%
3294 AMD Athlon Neo X2 Dual Core 6850e
2009
12%1%
3295 Celeron Dual-Core T3100
2009
12%1%
3296 Intel Celeron D 347
2008
12%0%
3297 AMD Athlon 64 4000+
2008
12%1%
3298 Intel Celeron N3050
2015
12%1%
3299 ARM FT-2000/4 4 Core 2200 MHz
2022
12%1%
3300 ARM Cortex-A15 8 Core 1400 MHz
2022
12%2%
3301 Intel Celeron N3000
2015
12%1%
3302 Intel Core i3-380UM
2010
12%1%
3303 Intel Pentium T2310
2008
12%1%
3304 AMD GX-217GA SOC
2014
12%1%
3305 AMD Sempron M120
2010
12%0%
3306 VIA QuadCore C4650
2015
12%2%
3307 Intel Xeon E7- 2830
2018
12%3%
3308 AMD Turion 64 X2 Mobile TL-52
2009
12%1%
3309 Intel Celeron N3160
2016
12%2%
3310 ZHAOXIN KaiXian ZX-C+ C4700
2019
12%3%
3311 Rockchip RK3568 EVB1 DDR4 V10 Board
2022
12%2%
3312 MT6755V/W
2021
12%3%
3313 Intel Core2 Duo T5250
2008
12%1%
3314 Intel Core2 Duo L7400
2011
12%1%
3315 Intel Atom C2758
2015
12%4%
3316 Intel Atom C2550
2014
12%2%
3317 AMD Opteron 2220
2009
12%2%
3318 MediaTek MT6797X
2021
12%3%
3319 MediaTek MT6763V/V
2021
12%3%
3320 ARM Cortex-A72 4 Core 2100 MHz
2021
12%1%
3321 AMD Athlon 64 FX-57
2009
12%1%
3322 AMD Athlon II Neo K345 Dual-Core
2011
12%1%
3323 Intel Celeron M 530
2009
12%0%
3324 Mobile Intel Pentium 4 3.33GHz
2009
12%1%
3325 AMD Sempron LE-1200
2009
12%1%
3326 Intel Pentium 4 3.06GHz
2009
12%0%
3327 Intel Celeron N2807
2014
12%1%
3328 ROC-RK3568-PC HDMI (Android)
2022
12%2%
3329 MT6763V/B
2021
12%3%
3330 MT8168B
2021
12%2%
3331 AMD Opteron 6136
2013
12%6%
3332 Intel Celeron N2920
2014
12%2%
3333 AMD Turion Dual-Core RM-70
2008
12%1%
3334 ARM Cortex-A72 4 Core 1800 MHz
2021
12%1%
3335 AMD Athlon 64 3400+
2009
12%1%
3336 AMD Opteron 6234
2012
12%7%
3337 AMD Turion 64 X2 Mobile TL-56
2009
12%1%
3338 AMD E2-3000 APU
2014
12%1%
3339 AMD Athlon 5150 APU
2014
12%2%
3340 Intel Core2 Solo U3500
2009
12%0%
3341 Qualcomm Technologies, Inc SDM429
2021
12%2%
3342 UGOOS UT8 Board
2022
11%1%
3343 MediaTek MT8768WA
2021
11%3%
3344 Intel Pentium 4 3.20GHz
2008
11%1%
3345 Intel Celeron 3.06GHz
2009
11%0%
3346 ARM Falkor V1/Kryo 8 Core 1900 MHz
2022
11%3%
3347 P22
2022
11%3%
3348 AMD Turion 64 X2 Mobile TL-50
2009
11%1%
3349 AMD Turion 64 X2 Mobile TL-58
2009
11%1%
3350 Intel Core2 Duo L7300
2009
11%1%
3351 Intel Atom Z3770
2013
11%1%
3352 AMD A4-5100 APU
2015
11%2%
3353 AMD A4-5050 APU
2017
11%2%
3354 MT6755V/WS
2021
11%2%
3355 AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-42
2009
11%1%
3356 Intel Atom E3845
2014
11%2%
3357 Intel Core2 Duo U7300
2009
11%1%
3358 MT6761V/CBB
2021
11%1%
3359 MT6755
2021
11%2%
3360 Qualcomm Technologies, Inc MSM8994
2021
11%2%
3361 MT8696
2022
11%1%
3362 AMD Opteron 154
2011
11%1%
3363 Intel Pentium N3510
2013
11%1%
3364 AMD E2-2000 APU
2013
11%1%
3365 Intel Celeron N2806
2014
11%1%
3366 Intel Pentium T2080
2008
11%1%
3367 AMD A4 Micro-6400T APU
2014
11%2%
3368 Intel Celeron 743
2009
11%0%
3369 Intel Core Duo T2250
2009
11%1%
3370 ARM Cortex-A72 6 Core 1512 MHz
2022
11%2%
3371 Qualcomm Technologies, Inc MSM8953
2021
11%3%
3372 Intel Celeron 3.33GHz
2009
11%0%
3373 AMD Athlon Neo X2 Dual Core L325
2010
11%1%
3374 AMD G-T56N
2011
11%1%
3375 Intel Celeron U1900
2015
11%2%
3376 Intel Pentium 4 3.00GHz
2008
11%1%
3377 Intel Celeron 1047UE
2014
11%1%
3378 AMD E2-1800 APU
2012
11%1%
3379 Mobile AMD Sempron 3200+
2008
11%0%
3380 Intel Core Solo T1400
2009
11%0%
3381 AMD E-350D APU
2013
11%1%
3382 MT6761V/CAB
2021
11%1%
3383 Qualcomm Technologies, Inc SCUBAPIIOT
2022
11%2%
3384 Intel Celeron M 520
2008
11%0%
3385 Intel Core Duo T2400
2009
11%1%
3386 AMD G-T56E
2013
11%1%
3387 Intel Celeron 1019Y
2014
11%1%
3388 AMD Athlon II Neo N36L Dual-Core
2010
11%1%
3389 Intel Celeron U3600
2011
11%1%
3390 Intel Celeron 847E
2012
11%1%
3391 MT6755BM
2021
11%2%
3392 MT6755V/BM
2022
11%2%
3393 Intel Atom x5-E8000
2016
11%2%
3394 Intel Xeon 3.40GHz
2008
11%1%
3395 AMD Opteron 2220 SE
2009
11%1%
3396 Intel Core Solo T1300
2009
11%0%
3397 Intel Pentium SU4100
2009
11%1%
3398 AMD GX-415GA SOC
2013
11%2%
3399 Spreadtrum SC9863A Board
2022
11%3%
3400 Rockchip RK3566 BOX DEMO V10 ANDROID Board
2022
11%2%
3401 Intel Core Duo T2300
2009
11%1%
3402 Intel Pentium Extreme Edition 955
2009
11%1%
3403 AMD Athlon 64 X2 QL-67
2009
11%1%
3404 MediaTek MT6797T
2021
11%2%
3405 Intel Atom C3958
2019
11%7%
3406 Intel Celeron N2810
2013
11%1%
3407 MT8768WE
2022
11%2%
3408 Intel Pentium 4 3.46GHz
2009
11%0%
3409 Mobile AMD Sempron 3500+
2009
11%0%
3410 Qualcomm Technologies, Inc SDM439
2021
11%2%
3411 Unisoc UIS8581A
2022
11%3%
3412 AMD E2-7015 APU
2020
11%1%
3413 Intel Pentium D 915
2008
11%1%
3414 AMD Turion 64 Mobile ML-37
2009
11%1%
3415 AMD Sempron LE-1100
2009
11%1%
3416 Intel Pentium 4 2.80GHz
2008
11%0%
3417 AMD Opteron 285
2009
11%2%
3418 AMD A4-5000 APU
2013
11%2%
3419 Rockchip RK3566 RK817 ZIDOO TABLET LP4X Board
2021
11%1%
3420 AMD Sempron LE-1250
2009
11%0%
3421 Intel Pentium M 2.26GHz
2009
11%0%
3422 Intel Celeron M 723
2009
11%0%
3423 AMD Opteron 6176 SE
2010
11%6%
3424 AMD Athlon 64 FX-55
2009
11%1%
3425 AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3400+
2010
11%1%
3426 Intel Core2 Duo T5300
2009
11%1%
3427 AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-70
2009
11%1%
3428 Intel Atom Z3775
2014
11%1%
3429 Intel Pentium U5400
2010
11%1%
3430 MT8766B
2021
11%1%
3431 MediaTek MT6762V/CB
2021
11%2%
3432 MT6755M
2021
11%2%
3433 Intel Core Duo L2400
2009
11%1%
3434 Intel Celeron SU2300
2009
11%1%
3435 Intel Pentium M 1.86GHz
2009
11%0%
3436 AMD E1 Micro-6200T APU
2014
11%1%
3437 Unisoc UIS8581E
2021
11%2%
3438 Rockchip RK3566 EVB3 DDR3 V10 Board
2022
11%2%
3439 Intel Pentium D 805
2008
11%1%
3440 AMD E-450 APU
2011
10%1%
3441 Intel Celeron 540
2009
10%0%
3442 MT8165
2021
10%2%
3443 Intel Pentium 4 2.60GHz
2008
10%0%
3444 Intel Pentium M 1.73GHz
2009
10%0%
3445 Intel Core Duo T2050
2008
10%1%
3446 Intel Atom C2350
2021
10%1%
3447 Samsung M13 SWA INS 00 board based on EXYNOS850
2022
10%2%
3448 Intel Atom C2538
2018
10%2%
3449 Samsung EXYNOS5433
2021
10%2%
3450 AMD Opteron 2218
2009
10%2%
3451 AMD E-350 APU
2012
10%1%
3452 Intel Pentium T2060
2008
10%1%
3453 AMD Athlon LE-1640
2009
10%1%
3454 Mobile AMD Sempron 3400+
2009
10%0%
3455 MT8365
2022
10%1%
3456 Rockchip RK3566 RK817 TABLET LP4X Board
2021
10%2%
3457 MT6761V/CD
2021
10%1%
3458 AMD Opteron 6174
2013
10%6%
3459 AMD Opteron 152
2009
10%1%
3460 Intel Core2 Duo U9300
2009
10%1%
3461 AMD E-350
2011
10%1%
3462 AMD Athlon II Neo K325 Dual-Core
2010
10%1%
3463 AMD Turion Neo X2 Dual Core L625
2009
10%1%
3464 Qualcomm MSM8953
2021
10%3%
3465 Intel Atom Z3560
2022
10%1%
3466 MT6752
2021
10%3%
3467 MediaTek MT6762G
2021
10%2%
3468 Intel Celeron M 440
2008
10%0%
3469 Mobile AMD Athlon 64 3700+
2009
10%1%
3470 AMD E1-7010 APU
2016
10%1%
3471 Intel Core2 Duo L7100
2008
10%1%
3472 VIA Eden X4 C4250
2015
10%1%
3473 ARM Cortex-A17 4 Core 1800 MHz
2021
10%1%
3474 Intel Atom x5-Z8350
2016
10%1%
3475 Intel Atom Z3735E
2014
10%1%
3476 Rockchip RK3566 EVB2 LP4X V10 Board
2021
10%1%
3477 MT8766A
2021
10%2%
3478 AMD Sempron LE-1150
2009
10%0%
3479 AMD Athlon 64 3300+
2009
10%1%
3480 Intel Celeron 847
2011
10%1%
3481 Intel Atom E3840
2014
10%1%
3482 Intel Celeron 857
2011
10%1%
3483 AMD Opteron 4170 HE
2010
10%4%
3484 Intel Atom Z3735G
2014
10%1%
3485 Intel Atom Z3560
2021
10%1%
3486 AMD Athlon LE-1620
2009
10%1%
3487 AMD Sempron 2650 APU
2014
10%1%
3488 AMD E2-6110 APU
2014
10%2%
3489 AMD E2-7015
2020
10%1%
3490 MT6761V/WAB
2021
10%1%
3491 Qualcomm Technologies, Inc SDA450
2021
10%2%
3492 Intel Celeron 420
2009
10%0%
3493 AMD Opteron 150
2009
10%1%
3494 Samsung Exynos 7880
2021
10%3%
3495 Samsung A13 EUR OPEN REV02B board based on EXYNOS8
2022
10%2%
3496 AMD Turion 64 Mobile ML-44
2009
10%1%
3497 Mobile Intel Pentium 4 3.20GHz
2009
10%0%
3498 Intel Celeron 530
2009
10%0%
3499 AMD A6-1450 APU
2013
10%2%
3500 MediaTek MT6750T
2021
10%2%
3501 Spreadtrum SC9853I-IA
2021
10%1%
3502 Rockchip RK3566 EVB1 DDR4 V10 Board
2021
10%1%
3503 Intel Celeron M 430
2009
10%0%
3504 AMD Athlon Neo MV-40
2009
10%0%
3505 ARM Cortex-A72 4 Core 1750 MHz
2021
10%1%
3506 ARM Cortex-A72 4 Core 1500 MHz
2021
10%1%
3507 AMD Athlon 1640B
2009
10%1%
3508 AMD E1-2500 APU
2013
10%1%
3509 Intel Atom x5-Z8300
2015
10%1%
3510 AMD Athlon 64 3800+
2009
10%0%
3511 MT6795
2021
10%2%
3512 Intel Celeron 723
2009
10%0%
3513 AMD E1-1500 APU
2013
10%1%
3514 Intel Atom x5-Z8330
2016
10%1%
3515 AMD G-T48E
2013
10%1%
3516 Intel Atom Z3740D
2013
10%1%
3517 Qualcomm Technologies, Inc 450
2022
10%3%
3518 Samsung A13 USA SINGLE REV02B board based on EXYNO
2022
10%3%
3519 AMD Athlon X2 Dual Core 3250e
2009
10%1%
3520 AMD Sempron 3200+
2009
10%0%
3521 Intel 2.80GHz
2019
10%1%
3522 Intel Atom E3827
2016
10%1%
3523 Intel Celeron J1850
2013
10%2%
3524 AMD Turion 64 Mobile ML-42
2009
10%1%
3525 AMD Athlon TF-20
2009
10%0%
3526 ARM Cortex-A73 6 Core 1992 MHz
2021
10%2%
3527 Generic DT based system
2021
10%1%
3528 ARM Cortex-A72 6 Core 1416 MHz
2021
10%2%
3529 AMD V105
2010
10%0%
3530 MT6762V/CR
2021
10%2%
3531 ARM Cortex-A57 4 Core 2091 MHz
2022
9%2%
3532 AMD QC-4000
2015
9%2%
3533 AMD E1-6015 APU
2015
9%1%
3534 AMD Sempron 3850 APU
2014
9%2%
3535 Intel Pentium 4 3.60GHz
2008
9%1%
3536 AMD Opteron 6128
2010
9%5%
3537 Intel Celeron N2910
2013
9%1%
3538 AMD Opteron 275
2008
9%1%
3539 Intel Celeron 440
2009
9%1%
3540 AMD Turion Dual-Core RM-75
2009
9%1%
3541 AMD Opteron 148
2009
9%1%
3542 Intel Core Duo L2300
2010
9%1%
3543 Intel Pentium 4 2.53GHz
2009
9%0%
3544 Intel Celeron U3400
2010
9%1%
3545 Intel Celeron 215
2009
9%0%
3546 Qualcomm MSM8994
2021
9%1%
3547 MediaTek MT6761V/WE
2021
9%1%
3548 AMD Athlon 2800+
2009
9%0%
3549 MT8173
2022
9%1%
3550 Qualcomm APQ 8084 (Flattened Device Tree)
2021
9%1%
3551 Qualcomm Technologies, Inc APQ8096pro
2022
9%1%
3552 AMD Athlon 64 3700+
2008
9%1%
3553 Intel Atom Z3745
2014
9%1%
3554 Intel Celeron M 1.60GHz
2009
9%0%
3555 Intel Pentium SU2700
2009
9%0%
3556 AMD Opteron 6172
2010
9%5%
3557 Mobile AMD Athlon 64 3400+
2009
9%1%
3558 ARM Cortex-A57 4 Core 2014 MHz
2021
9%2%
3559 MediaTek MT8168A
2021
9%1%
3560 Qualcomm MSM8992
2021
9%2%
3561 Intel Pentium 4 2.66GHz
2009
9%0%
3562 AMD Athlon XP 3100+
2009
9%0%
3563 Intel Celeron 2.50GHz
2009
9%0%
3564 Intel Celeron 570
2009
9%1%
3565 AMD Athlon LE-1600
2009
9%1%
3566 AMD Athlon XP 3200+
2008
9%0%
3567 AMD Opteron 280
2009
9%1%
3568 Hisilicon Kirin 930
2021
9%2%
3569 MT6738
2021
9%1%
3570 AMD E1-1200 APU
2012
9%1%
3571 AMD E2-3800 APU
2014
9%2%
3572 AMD Athlon LE-1660
2009
9%1%
3573 Intel Core2 Duo U7600
2009
9%1%
3574 Manta
2021
9%1%
3575 AMD E1-6010 APU
2014
9%1%
3576 ARM Cortex-A72 4 Core 1600 MHz
2022
9%1%
3577 Intel Celeron 2.80GHz
2008
9%0%
3578 Mobile Intel Pentium 4 2.66GHz
2009
9%0%
3579 Intel Core2 Duo U7500
2009
9%1%
3580 AMD GX-212JC SOC
2014
9%1%
3581 Mobile Intel Pentium 4 3.06GHz
2009
9%0%
3582 MT6761V/WD
2021
9%1%
3583 Qualcomm Technologies, Inc SDM450
2021
9%2%
3584 AMD Sempron 3800+
2008
9%1%
3585 Intel Celeron 807UE
2013
9%0%
3586 Intel Atom Z3740
2013
9%1%
3587 Intel Atom Z3745D
2014
9%1%
3588 MT6757WH
2021
9%2%
3589 MT8161AA
2022
9%1%
3590 Intel Xeon D-1520
2015
9%5%
3591 Intel Atom Z3736F
2014
9%1%
3592 AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9530
2016
9%2%
3593 Intel Celeron 2.66GHz
2009
9%0%
3594 MediaTek MT6753T
2021
9%2%
3595 MediaTek MT6762V/CA
2021
9%2%
3596 Intel Core Solo T1350
2009
9%0%
3597 AMD GX-412HC
2015
9%2%
3598 Qualcomm MSM8974
2021
9%1%
3599 Qualcomm MSM8939
2021
9%2%
3600 MT6750V/C
2022
9%2%
3601 AMD Athlon XP 2900+
2009
9%0%
3602 Intel Pentium 4 2.26GHz
2009
9%0%
3603 AMD Sempron 2800+
2008
9%0%
3604 AMD Athlon XP 2800+
2009
9%0%
3605 AMD E-240
2011
9%0%
3606 Amlogic
2021
9%1%
3607 AMD Sempron 2500+
2009
9%0%
3608 Qualcomm Technologies, Inc. MSM8940-PMI8940 MTP
2022
9%2%
3609 MT8768WD
2021
9%2%
3610 Rockchip RK3288 (Flattened Device Tree)
2021
9%1%
3611 MediaTek MT6750V/WT
2021
9%2%
3612 Intel Core i5-4470
2022
8%2%
3613 AMD Opteron 146
2009
8%1%
3614 Mobile AMD Athlon 64 3200+
2009
8%1%
3615 AMD Opteron 6164 HE
2013
8%6%
3616 MediaTek MT6762V/CN
2021
8%1%
3617 AMD Athlon XP 2700+
2008
8%0%
3618 Mobile Intel Pentium 4 2.80GHz
2009
8%0%
3619 Intel Celeron 2.40GHz
2008
8%0%
3620 AMD Athlon XP 3000+
2009
8%0%
3621 Intel Celeron 2.53GHz
2008
8%0%
3622 Intel Celeron 2.93GHz
2009
8%0%
3623 AMD Opteron 2419 EE
2014
8%3%
3624 Intel Atom E3826
2016
8%0%
3625 MediaTek MT6737T
2021
8%1%
3626 AMD Sempron 3300+
2008
8%1%
3627 Intel Celeron N2805
2013
8%1%
3628 AMD E-300 APU
2011
8%1%
3629 AMD TurionX2 Dual Core Mobile RM-72
2009
8%1%
3630 Intel Celeron M 420
2009
8%0%
3631 Mobile AMD Sempron 3300+
2009
8%0%
3632 Intel Atom C2358
2016
8%1%
3633 AMD Athlon XP2400+
2009
8%0%
3634 Intel Xeon X6550
2013
8%3%
3635 AMD Sempron LE-1300
2009
8%1%
3636 Intel Pentium M 1.80GHz
2008
8%0%
3637 Intel Celeron D 420
2011
8%1%
3638 Mobile Intel Pentium 4 - M 2.20GHz
2009
8%0%
3639 Intel Xeon 2.40GHz
2009
8%0%
3640 ARM Cortex-A57 4 Core 1734 MHz
2021
8%2%
3641 MT6763V/CT
2021
8%3%
3642 Intel Celeron 2.70GHz
2009
8%0%
3643 AMD Opteron 2427
2011
8%3%
3644 Intel Pentium 4 2.50GHz
2009
8%0%
3645 Mobile AMD Athlon XP-M 2800+
2009
8%0%
3646 Intel Atom Z3735F
2014
8%1%
3647 AMD Athlon X2 Dual Core L310
2009
8%1%
3648 Intel Xeon 2.80GHz
2008
8%0%
3649 Intel Atom D2701
2013
8%1%
3650 MT6750V/CS
2022
8%2%
3651 Qualcomm MSM 8939 HUAWEI TEXAS-A1
2021
8%2%
3652 AMD Sempron 3100+
2009
8%0%
3653 Intel Celeron 2.26GHz
2009
8%0%
3654 AMD Opteron 4162 EE
2015
8%3%
3655 AMD G-T52R
2011
8%0%
3656 Intel Atom D2700
2011
8%1%
3657 AMD Athlon XP 2600+
2008
8%0%
3658 Qualcomm Technologies, Inc MSM8937
2021
8%2%
3659 AMD Turion 64 Mobile MT-37
2009
8%1%
3660 Intel Pentium 4 2.20GHz
2009
8%0%
3661 Intel Xeon MV 3.20GHz
2015
8%1%
3662 Qualcomm MSM8974PRO-AC
2021
8%1%
3663 MT6795M
2021
8%2%
3664 AMD Sempron 3600+
2009
8%1%
3665 Mobile Intel Celeron 2.40GHz
2009
8%0%
3666 AMD Opteron 144
2008
8%1%
3667 ARM Cortex-A57 4 Core 1479 MHz
2021
8%2%
3668 Intel Atom E3805
2022
8%1%
3669 AMD Athlon 64 2800+
2009
8%0%
3670 AMD Athlon XP 2400+
2009
8%0%
3671 AMD C-30
2011
8%0%
3672 Intel Core Solo U1500
2009
8%0%
3673 Mobile AMD Athlon XP-M 2600+
2009
8%0%
3674 MT8161A
2022
8%1%
3675 Qualcomm MSM8917
2021
8%1%
3676 Intel Celeron M 1.70GHz
2009
8%0%
3677 AMD C-70 APU
2012
8%1%
3678 AMD E1-2200 APU
2014
8%1%
3679 Intel Atom Z3530
2022
8%1%
3680 Qualcomm Technologies, Inc MSM8952
2021
8%1%
3681 AMD Turion 64 Mobile MT-32
2009
8%0%
3682 Intel Core Solo U1400
2009
8%0%
3683 Mobile AMD Athlon 2500+
2009
8%0%
3684 Mobile AMD Athlon XP-M 3000+
2009
8%0%
3685 Intel Celeron 2.30GHz
2009
8%0%
3686 Intel Pentium M 2.00GHz
2009
8%0%
3687 Mobile AMD Athlon XP-M 2200+
2009
8%0%
3688 Intel Core Duo U2500
2009
8%0%
3689 Intel Celeron 2.13GHz
2009
8%0%
3690 Intel Atom Z3770D
2014
8%1%
3691 Intel Pentium M 1700MHz
2009
8%0%
3692 MT6755V/WM
2021
8%2%
3693 Intel Pentium 4 2.40GHz
2008
8%0%
3694 Mobile AMD Sempron 3100+
2009
8%0%
3695 Mobile AMD Athlon 4 2400+
2010
8%0%
3696 Intel Atom C2558
2015
8%2%
3697 MT8735T
2021
8%1%
3698 rockchip,rk3328
2022
8%1%
3699 Qualcomm MSM8974PRO-AB
2021
8%1%
3700 Mobile Intel Celeron 2.20GHz
2009
8%0%
3701 Mobile AMD Athlon XP-M 2500+
2009
8%0%
3702 Mobile AMD Athlon XP-M 2400+
2009
8%0%
3703 VIA QuadCore L4700
2013
8%1%
3704 AMD C-60
2011
7%0%
3705 AMD C-60 APU
2011
7%1%
3706 Intel Pentium M 2.13GHz
2009
7%0%
3707 MT6592T
2021
7%2%
3708 MT8783
2021
7%2%
3709 Intel Atom D2560
2013
7%1%
3710 AMD Athlon XP 2500+
2008
7%0%
3711 Intel Celeron 2.60GHz
2009
7%0%
3712 Intel Pentium M 2.10GHz
2009
7%0%
3713 Qualcomm MSM8974PRO-AA
2021
7%1%
3714 Qualcomm MSM 8939 HUAWEI KIW-L21
2021
7%2%
3715 Intel XEON 2.20GHz
2009
7%0%
3716 Mobile AMD Sempron 3000+
2008
7%0%
3717 mt6762m
2021
7%1%
3718 Rockchip rk3326 863 rkisp1 board
2022
7%1%
3719 Intel Pentium 4 2.00GHz
2009
7%0%
3720 AMD Athlon TF-36
2010
7%1%
3721 Intel Celeron 2.20GHz
2009
7%0%
3722 Qualcomm Technologies, Inc MSM8939
2021
7%2%
3723 Qualcomm MSM8937
2021
7%2%
3724 rockchip,rk3368
2021
7%1%
3725 ARM Cortex-A57 8 Core 1500 MHz
2021
7%2%
3726 AMD Sempron 3400+
2008
7%0%
3727 Intel Core2 Duo U7700
2008
7%1%
3728 Mobile Intel Pentium 4 - M 2.00GHz
2009
7%0%
3729 Qualcomm MSM 8939 HUAWEI KIW-L24
2021
7%2%
3730 MediaTek MT8163
2021
7%1%
3731 MT8735A
2022
7%1%
3732 ARM Cortex-A72 4 Core 1850 MHz
2021
7%0%
3733 MT6750V/W
2021
7%1%
3734 Intel Core Duo U2400
2009
7%0%
3735 MediaTek MT6753
2021
7%2%
3736 Intel Core Solo U1300
2009
7%0%
3737 Intel Core i3-330UM
2010
7%1%
3738 Intel Celeron 2.00GHz
2009
7%0%
3739 Mobile AMD Athlon 64 4000+
2009
7%1%
3740 AMD Athlon 2850e
2009
7%1%
3741 AMD A4-1250 APU
2013
7%1%
3742 ARM Cortex-A55 4 Core 2124 MHz
2022
7%1%
3743 Snapdragon 435
2021
7%2%
3744 AMD Athlon XP 2200+
2009
7%0%
3745 SAMSUNG JF
2021
7%1%
3746 AMD Sempron 3000+
2008
7%0%
3747 Qualcomm APQ8084
2021
7%1%
3748 MT8167D
2021
7%1%
3749 Intel Atom D2500
2012
7%0%
3750 AMD Turion 64 Mobile ML-34
2009
7%0%
3751 AMD G-T44R
2011
7%0%
3752 AMD Turion 64 Mobile MT-34
2009
7%0%
3753 ARM Cortex-A55 4 Core 2100 MHz
2021
7%1%
3754 Hisilicon Kirin 935
2022
7%2%
3755 AMD G-T40R
2018
7%0%
3756 SAMSUNG SERRANO
2021
7%0%
3757 AMD Athlon XP 2100+
2009
7%0%
3758 AMD E1-2100 APU
2013
7%1%
3759 MT6797D
2021
7%1%
3760 AMD Sempron 2600+
2008
7%0%
3761 AMD G-T40N
2011
7%0%
3762 Intel Pentium M 1.50GHz
2009
7%0%
3763 AMD Sempron 2400+
2008
7%0%
3764 AMD Turion 64 Mobile ML-32
2008
7%0%
3765 Intel Atom D425
2011
7%0%
3766 Intel Pentium 4 1.80GHz
2008
7%0%
3767 Intel Atom D2550
2012
7%1%
3768 Intel Pentium M 1.70GHz
2008
7%0%
3769 AMD Z-60 APU
2013
7%0%
3770 Intel Pentium 4 1800MHz
2009
7%0%
3771 Mobile Intel Pentium 4 - M 2.40GHz
2009
7%0%
3772 Rockchip RK3368
2021
7%1%
3773 Mobile AMD Sempron 2600+
2009
7%0%
3774 MT8765WA
2022
7%1%
3775 Qualcomm MSM8916
2022
7%1%
3776 AMD Sempron 2300+
2009
7%0%
3777 AMD Turion 64 Mobile ML-30
2009
7%0%
3778 AMD Turion 64 Mobile ML-28
2009
7%0%
3779 Intel Atom N2800
2011
7%1%
3780 Mobile AMD Athlon MP-M 2400+
2012
7%0%
3781 AMD G-T40E
2011
7%0%
3782 Intel Pentium M 1600MHz
2009
7%0%
3783 AMD Athlon XP 1900+
2009
7%0%
3784 AMD C-50
2011
7%0%
3785 AMD Athlon XP 2000+
2009
7%0%
3786 AMD Sempron 200U
2011
7%0%
3787 Intel Pentium 4 Mobile 2.00GHz
2009
7%0%
3788 Intel Atom N2100
2012
7%0%
3789 MT6739CH
2021
7%1%
3790 Qualcomm Technologies, Inc APQ8017
2021
7%1%
3791 Intel Atom E3825
2014
7%1%
3792 Intel Atom N470
2010
7%0%
3793 Samsung Exynos 7580
2021
7%1%
3794 Intel Celeron 1.80GHz
2009
6%0%
3795 Intel Pentium M 1.60GHz
2008
6%0%
3796 Intel Atom D525
2010
6%1%
3797 Unisoc SC9832e
2021
6%1%
3798 MediaTek MT6735
2021
6%1%
3799 Intel Celeron M 360 1.40GHz
2008
6%0%
3800 AMD Athlon 2650e
2009
6%0%
3801 Qualcomm Technologies, Inc MSM8917
2021
6%1%
3802 Qualcomm Technologies, Inc QM215
2021
6%1%
3803 AMD A4-1200 APU
2013
6%1%
3804 AMD Athlon XP 1800+
2009
6%0%
3805 Intel Celeron M 410
2009
6%0%
3806 Mobile AMD Athlon XP-M 2000+
2009
6%0%
3807 AMD Sempron 210U
2009
6%0%
3808 Mobile AMD Sempron 2800+
2009
6%0%
3809 MT8735
2021
6%1%
3810 ARM Cortex-A55 4 Core 1800 MHz
2022
6%1%
3811 Intel Celeron M 1500MHz
2009
6%0%
3812 Mobile Intel Pentium 4 - M 1.70GHz
2009
6%0%
3813 Mobile Intel Pentium 4 - M 1.80GHz
2009
6%0%
3814 VIA QuadCore U4650
2012
6%1%
3815 Qualcomm Technologies, Inc QCM2150
2021
6%1%
3816 QCT APQ8064 FLO
2021
6%1%
3817 AMD Turion 64 Mobile MT-30
2009
6%0%
3818 AMD Z-01
2011
6%1%
3819 Intel Atom D510
2010
6%1%
3820 Intel Pentium 4 1.90GHz
2009
6%0%
3821 Intel Atom N2600
2012
6%1%
3822 AMD Athlon 64 2600+
2013
6%0%
3823 Samsung Exynos 7570
2021
6%1%
3824 Mobile AMD Athlon XP-M 1800+
2009
6%0%
3825 Intel Atom C2750
2015
6%4%
3826 Mobile Intel Celeron 2.00GHz
2009
6%0%
3827 Intel Celeron M 443
2009
6%0%
3828 Samsung J7 Max LTE SWA board based on MT6757V/WL
2021
6%2%
3829 VIA Nano U3500
2011
6%0%
3830 MT8167A
2021
6%1%
3831 Intel Celeron M 1.30GHz
2009
6%0%
3832 VIA Eden C1050
2017
6%0%
3833 Intel Atom N570
2011
6%1%
3834 Intel Pentium M 1400MHz
2009
6%0%
3835 AMD Phenom X4 Quad-Core GS-6560
2015
6%2%
3836 Intel Pentium 4 Mobile 1.90GHz
2009
6%0%
3837 Intel Atom N475
2010
6%0%
3838 Intel Xeon L5320
2011
6%2%
3839 VIA Eden X2 U4200
2013
6%1%
3840 Intel Celeron M 1.50GHz
2009
6%0%
3841 Mobile Intel Celeron 1.80GHz
2009
6%0%
3842 AMD Sempron 2200+
2009
6%0%
3843 msm8960dt
2021
6%0%
3844 QCT APQ8064 DEB
2021
6%1%
3845 Intel Pentium III 1400S
2009
6%0%
3846 Intel Atom N450
2010
6%0%
3847 QCT APQ8064 AWIFI
2021
6%1%
3848 AMD Athlon 1500+
2009
6%0%
3849 Intel Celeron M 1300MHz
2009
6%0%
3850 Mobile AMD Athlon XP-M 1600+
2009
6%0%
3851 ARM Cortex-A53 4 Core 1908 MHz
2022
6%1%
3852 ARM ARMv7 rev 4 (v7l) 4 Core 1400 MHz
2022
6%1%
3853 VIA Nano L2007
2012
6%0%
3854 Intel Pentium III 1400
2009
6%0%
3855 AMD Athlon XP 1700+
2009
6%0%
3856 AMD Athlon XP1600+
2009
6%0%
3857 Qualcomm Technologies, Inc MSM8920
2021
6%1%
3858 ARM ARMv7 rev 4 (v7l) 4 Core 1200 MHz
2021
6%1%
3859 Intel Pentium M 1300MHz
2009
6%0%
3860 Intel Pentium 4 2.93GHz
2009
6%0%
3861 hi6210sft
2021
6%1%
3862 ARM Cortex-A7 4 Core 1368 MHz
2021
6%1%
3863 AMD GX-412TC SOC
2022
6%1%
3864 Intel Pentium 4 1700MHz
2009
6%0%
3865 AMD Sempron 3500+
2009
6%0%
3866 Intel Pentium M 1.40GHz
2008
6%0%
3867 Intel Pentium M 1.20GHz
2008
6%0%
3868 Mobile AMD Athlon MP-M 1800+
2014
6%0%
3869 MediaTek MT8167B
2021
6%1%
3870 MT8161P
2022
6%1%
3871 Intel Xeon 2.00GHz
2009
5%0%
3872 Intel Core2 Solo U2100
2009
5%0%
3873 Intel Atom N455
2010
5%0%
3874 VIA Nano U2250 (1.6GHz Capable)
2011
5%0%
3875 Intel Atom E3815
2014
5%0%
3876 Intel Celeron 220
2009
5%0%
3877 MediaTek MT6739WA
2021
5%1%
3878 SAMSUNG Exynos7580
2021
5%1%
3879 Intel Pentium 4 1.70GHz
2009
5%0%
3880 Intel Atom D410
2010
5%0%
3881 Intel Pentium 4 Mobile 1.60GHz
2009
5%0%
3882 Mobile Intel Celeron 1.70GHz
2009
5%0%
3883 Qualcomm Technologies, Inc MSM8929
2021
5%1%
3884 AMD Athlon XP 1500+
2009
5%0%
3885 Intel Pentium M 1500MHz
2009
5%0%
3886 Intel Pentium M 1.30GHz
2009
5%0%
3887 Mobile Intel Celeron 1333MHz
2010
5%0%
3888 ARM Cortex-A7 4 Core 1300 MHz
2022
5%1%
3889 MT8735M
2022
5%1%
3890 Qualcomm Technologies, Inc MSM8916
2021
5%1%
3891 ARM Cortex-A53 4 Core 1704 MHz
2022
5%1%
3892 Intel Atom N550
2010
5%0%
3893 Rockchip RK3328 box liantong avb
2022
5%1%
3894 MT8765WB
2021
5%1%
3895 Unisoc SC7731e
2021
5%1%
3896 Intel Pentium 4 3.83GHz
2018
5%0%
3897 Qualcomm Technologies, Inc APQ8016
2021
5%1%
3898 Sony Mobile fusion3
2021
5%1%
3899 Intel Atom C2338
2014
5%1%
3900 AMD GX-210JA SOC
2015
5%0%
3901 ARM Cortex-A53 4 Core 1400 MHz
2021
5%1%
3902 Intel Pentium 4 1.50GHz
2009
5%0%
3903 ARM Cortex-A53 4 Core 1800 MHz
2021
5%1%
3904 Intel Atom N280
2009
5%0%
3905 Intel Pentium 4 1.60GHz
2009
5%0%
3906 Intel Atom S1260
2013
5%1%
3907 Intel Pentium 4 1500MHz
2009
5%0%
3908 AMD Athlon L110
2009
5%0%
3909 MT6739WM
2021
5%1%
3910 Intel Pentium M 1000MHz
2009
5%0%
3911 Intel Core i7-2630UM
2013
5%1%
3912 Intel Atom N435
2011
5%0%
3913 Qualcomm MSM 8974 HAMMERHEAD (Flattened Device Tre
2021
5%1%
3914 MT6735P
2021
5%1%
3915 Intel Pentium III Mobile 1133MHz
2009
5%0%
3916 Intel Pentium M 1.10GHz
2009
5%0%
3917 Intel Pentium III Mobile 1200MHz
2009
5%0%
3918 Qualcomm MSM8228
2021
5%1%
3919 MediaTek MT8735B
2021
5%1%
3920 ARM Cortex-A72 4 Core 800 MHz
2022
5%0%
3921 Samsung GrandPrimePlus LTE CIS rev04 board based o
2021
5%1%
3922 Qualcomm MSM8226
2021
5%1%
3923 VIA Nano X2 U4025
2013
5%1%
3924 Intel Celeron 1200MHz
2009
4%0%
3925 MT6592
2021
4%1%
3926 Intel Pentium III Mobile 1066MHz
2009
4%0%
3927 ARM Cortex-A53 4 Core 1512 MHz
2021
4%1%
3928 ARM Cortex-A7 4 Core 1200 MHz
2021
4%0%
3929 Qualcomm MSM8928
2021
4%1%
3930 Intel Atom Z2760
2012
4%0%
3931 Rockchip RK3326
2021
4%0%
3932 Rockchip RK3328
2021
4%1%
3933 Intel Pentium 4 1300MHz
2009
4%0%
3934 Mobile AMD Sempron 2100+
2011
4%0%
3935 ARM Cortex-A53 4 Core 1200 MHz
2021
4%0%
3936 Spreadtrum SC7731e
2021
4%0%
3937 ARM Cortex-A7 2 Core 1080 MHz
2021
4%0%
3938 Intel Pentium M 900MHz
2009
4%0%
3939 ARM Cortex-A7 4 Core 1008 MHz
2022
4%0%
3940 Intel Celeron M 1.00GHz
2009
4%0%
3941 MediaTek MT6737M
2021
4%1%
3942 Intel Pentium 4 Mobile 1.80GHz
2009
4%0%
3943 UNIVERSAL3475
2021
4%0%
3944 ARM Cortex-A53 4 Core 1536 MHz
2021
4%0%
3945 MT8735P
2021
4%1%
3946 VIA Nano L2207
2014
4%0%
3947 Intel Celeron 1.70GHz
2009
4%0%
3948 Qualcomm MSM8926
2021
4%0%
3949 MT6735M
2021
4%1%
3950 ARM Cortex-A53 4 Core 1392 MHz
2021
4%1%
3951 Qualcomm MSM8626
2021
4%0%
3952 Mobile Intel Pentium III - M 1200MHz
2009
4%0%
3953 VIA Nano U2500
2011
4%0%
3954 ARM Cortex-A53 4 Core 1296 MHz
2021
4%1%
3955 Intel Celeron 1100MHz
2009
4%0%
3956 VIA Nano L2100
2011
4%0%
3957 Qualcomm Technologies, Inc APQ8009
2021
4%0%
3958 Qualcomm APQ8026
2021
4%0%
3959 Intel Pentium 4 1400MHz
2009
4%0%
3960 Samsung GrandPrimePlus LTE LTN OPEN rev04 board ba
2021
4%1%
3961 Qualcomm Technologies, Inc MSM8909
2021
4%0%
3962 ARM Cortex-A72 4 Core 1200 MHz
2022
4%0%
3963 ARM Cortex-A53 4 Core 1500 MHz
2022
4%1%
3964 Mobile Intel Pentium III - M 933MHz
2009
4%0%
3965 Intel Celeron 1000MHz
2009
4%0%
3966 AMD Athlon 64 2000+
2013
4%0%
3967 ARM Cortex-A7 4 Core 900 MHz
2021
4%0%
3968 Intel Atom 330
2009
4%1%
3969 Intel Atom 230
2009
4%0%
3970 Intel Pentium M 1200MHz
2009
4%0%
3971 ARM Cortex-A35 4 Core 1296 MHz
2022
4%1%
3972 Intel Atom N270
2009
3%0%
3973 ARM Cortex-A53 4 Core 1600 MHz
2022
3%1%
3974 ARM Cortex-A35 4 Core 1200 MHz
2022
3%1%
3975 VIA Nano U2250
2011
3%0%
3976 Intel Celeron M 900MHz
2009
3%0%
3977 Intel Pentium III Mobile 800MHz
2009
3%0%
3978 Qualcomm Technologies, Inc MSM8216
2021
3%0%
3979 ARM Cortex-A53 4 Core 1152 MHz
2021
3%1%
3980 Intel Atom Z520
2009
3%0%
3981 VIA C7-D 1800MHz
2011
3%0%
3982 Rockchip RK3229
2021
3%0%
3983 ARM Cortex-A7 2 Core 960 MHz
2021
3%0%
3984 Intel Pentium III Mobile 866MHz
2009
3%0%
3985 VIA C7-M 1600MHz
2011
3%0%
3986 VIA C7-M 6300MHz
2011
3%0%
3987 VIA Esther 1500MHz
2011
2%0%
3988 Intel Celeron B710
2015
2%0%
3989 VIA Eden 1200MHz
2017
2%0%
3990 Intel Atom Z670
2011
2%0%
3991 VIA C7-M 1200MHz
2011
2%0%
3992 VIA Eden 1000MHz
2017
2%0%
3993 VIA Esther 1000MHz
2011
2%0%
3994 VIA Nehemiah
2011
2%0%